INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2012 r. (data wpływu 24.12.2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nabycie przez Spółkę usług przetwarzania danych stanowi przedmiot opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od należności wypłacanych nierezydentowi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 24.12.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nabycie przez Spółkę usług przetwarzania danych stanowi przedmiot opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od należności wypłacanych nierezydentowi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest producentem i dystrybutorem soczewek optycznych. Klientami Spółki są niemal wyłącznie salony optyczne i hurtownie optyczne. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych dokonywana jest jedynie incydentalnie. Spółka dokonuje sprzedaży soczewek okularowych standardowych (tzw. magazynowych) oraz soczewek recepturowych, tj. soczewek wykonanych z uwzględnieniem wymagań konkretnego użytkownika. Spółka prowadzi również dystrybucję nakładek optycznych do tabletów. Towar ten jest rodzajem obiektywu, który pozwala na wykonanie zdjęć tabletem do celów optycznych.

Dodatkowo Spółka wykupuje także usługi polegające na obróbce (analizie) zdjęć wykonywanych nakładką optyczną (dalej „Usługi”). W ramach Usług dokonywana jest analiza danych pochodzących z wykonanych nakładką optyczną zdjęć w celu uzyskania parametrów centracji soczewek optycznych dla konkretnego ich użytkownika. Istotą Usług jest przesłanie konkretnych danych za pomocą udostępnionego interfejsu oraz otrzymanie wyników ich analizy. Analiza danych jest zasadniczo zautomatyzowana i wymaga minimalnego udziału człowieka.

Obróbka (analiza) danych odbywa się w tzw. chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing). Zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii „Chmura obliczeniowa to model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa dająca wartość dodaną użytkownikowi, świadczoną za pomocą oprogramowania oraz koniecznej infrastruktury. Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

Udostępniający usługę odpowiada za zapewnienie niezbędnego do jej świadczenia oprogramowania i sprzętu, zaś użytkownik po swojej stronie ma dostęp do interfejsu np. poprzez przeglądarkę Internetową. W tym modelu przetwarzania usługi dostępne są dla użytkownika z dowolnego połączonego z Internetem komputera.

Spółka otrzymuje odpłatnie dane konieczne do zalogowania się na konta umożliwiające uzyskanie dostępu do Usług. Spółka sprzedaje następnie swoim klientom (salonom optycznym) mającym siedziby na terytorium Polski dane dostępowe do tych kont wraz z dystrybuowanymi przez siebie nakładkami optycznymi. Jedno konto obsługiwać może dane ze zdjęć pochodzących z kilku nakładek optycznych, stąd w praktyce ilość sprzedawanych nakładek przewyższa znacznie ilość sprzedawanych dostępów do kont.


Usługa jest opłacana jednorazowo (płatność za dostęp do każdego konta). Wykupienie dostępu następuje na czas nieokreślony, bez limitu wejść czy też limitu wykonanych analiz.


Zarówno nakładki optyczne jak i Usługi nabywane są od spółki posiadającej stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i siedzibę w Niemczech, nie posiadającej w Polsce zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a Niemcami.


Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej usługodawcy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy nabycie przez Spółkę opisanych w stanie faktycznym Usług stanowi przedmiot opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od należności wypłacanych nierezydentowi?


Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy zdarzenia przyszłego. W zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.


Stanowisko Spółki


Zdaniem Spółki przedmiotem Usług jest przetwarzanie danych, usługi te powinny więc zostać zakwalifikowane jako usługi przetwarzania danych, a ich nabycie nie stanowi przedmiotu opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej usługodawcy.


Uzasadnienie stanowiska Spółki


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”), podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.


Co do zasady więc Usługi podlegają w Polsce zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 20% wypłacanej nierezydentowi kwoty.


Powołany przepis (art. 21 ust. 1 pkt 2a updop) stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 updop).


Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (dalej „Umowa”) nie przewiduje jednak opodatkowania w Polsce tego typu usług, świadczonych przez podmiot niemiecki. Usługi przetwarzania danych powinny być bowiem kwalifikowane jako zyski z przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 7 tej umowy.

Zgodnie z jego brzmieniem „zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład”.


Wynagrodzenie za Usługi będzie więc stanowić zysk przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 Umowy.


Tak więc w sytuacji, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej usługodawcy, zastosowanie znajduje art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a Niemcami, a co za tym idzie wyłączone zostaje na mocy art. 21 ust. 2 updop stosowanie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, a więc nabycie opisanych w stanie faktycznym Usług nie stanowi przedmiotu opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie przychodów uzyskiwanych z takiego źródła.


Przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2a ustawy o pdop stanowi, iż podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 przychodów:

  1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów.

W art. 21 wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „u źródła” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta.

Katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”. Sformułowanie to uprawnia do przyjęcia, iż za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane (nazwane). Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, iż dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

Z opisu przedstawionego przez Spółkę wynika, iż Spółka wykupuje także usługi polegające na obróbce (analizie) zdjęć wykonywanych nakładką optyczną (dalej „Usługi”). W ramach Usług dokonywana jest analiza danych pochodzących z wykonanych nakładką optyczną zdjęć w celu uzyskania parametrów centracji soczewek optycznych dla konkretnego ich użytkownika. Istotą Usług jest przesłanie konkretnych danych za pomocą udostępnionego interfejsu oraz otrzymanie wyników ich analizy. Analiza danych jest zasadniczo zautomatyzowana i wymaga minimalnego udziału człowieka.

Obróbka (analiza) danych odbywa się w tzw. chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing). Jak podaje Wnioskodawca, zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii „Chmura obliczeniowa to model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa dająca wartość dodaną użytkownikowi, świadczoną za pomocą oprogramowania oraz koniecznej infrastruktury. Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy. Udostępniający usługę odpowiada za zapewnienie niezbędnego do jej świadczenia oprogramowania i sprzętu, zaś użytkownik po swojej stronie ma dostęp do interfejsu np. poprzez przeglądarkę Internetową. W tym modelu przetwarzania usługi dostępne są dla użytkownika z dowolnego połączonego z Internetem komputera.

Spółka otrzymuje odpłatnie dane konieczne do zalogowania się na konta umożliwiające uzyskanie dostępu do Usług. Spółka sprzedaje następnie swoim klientom (salonom optycznym) mającym siedziby na terytorium Polski dane dostępowe do tych kont wraz z dystrybuowanymi przez siebie nakładkami optycznymi. Jedno konto obsługiwać może dane ze zdjęć pochodzących z kilku nakładek optycznych, stąd w praktyce ilość sprzedawanych nakładek przewyższa znacznie ilość sprzedawanych dostępów do kont.

Usługa jest opłacana jednorazowo (płatność za dostęp do każdego konta). Wykupienie dostępu następuje na czas nieokreślony, bez limitu wejść czy też limitu wykonanych analiz.

Zdaniem Spółki przedmiotem Usług jest przetwarzanie danych, usługi te powinny więc zostać zakwalifikowane jako usługi przetwarzania danych.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy o pdop przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli polski podatnik (płatnik) dokonuje wypłat należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop na rzecz nierezydenta, mającego siedzibę lub zarząd w kraju, z którym Polska zawarła umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu pierwszeństwo mają przepisy tej umowy międzynarodowej.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, która została podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003r. (Dz. U. z 2005r, Nr 12 poz. 90, dalej „umowa polsko-niemiecka”). Umowa polsko-niemiecka nie wymienia bezpośrednio jako źródła przychodów usług przetwarzania danych.

W myśl art. 7 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pdop, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.


Wymienione przez Spółkę Usługi, których przedmiotem, zdaniem Spółki, jest przetwarzanie danych wchodzą w zakres przedmiotowy art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop.


Spółka zaznacza, iż posiada certyfikat rezydencji podatkowej usługodawcy.


W świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa, przychód z tytułu usług przetwarzania danych świadczonych przez firmę niemiecką nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 7 umowy polsko-niemieckiej (pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu niemieckiego dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji). Tak więc zyski osiągane przez firmę niemiecką nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce i Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności za usługi przetwarzania danych świadczone przez firmę niemiecką.


Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.