INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 05 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek od obligacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek od obligacji.

We wskazanym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada rachunek maklerski w Domu Maklerskim. Rachunek prowadzony jest w formie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Ze środków zgromadzonych na tym rachunku wnioskodawca nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych obligację G. (G. ...), którą emitent wykupił 29 marca 2013 r. wraz z odsetkami narosłymi na dzień wykupu. Dom maklerski pobrał od tychże odsetek zryczałtowany podatek dochodowy (19%).

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy dom maklerski słusznie pobrał zryczałtowany podatek dochodowy?

Zdaniem wnioskodawcy, dom maklerski niesłusznie naliczył i pobrał 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, ponieważ zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350) środki pochodzące ze zwrotu lub wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy – a zatem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali. Pobranie przez dom maklerski zryczałtowanego podatku dochodowego sprawia, że przedmiot opodatkowania będzie podwójnie opodatkowany, co jest niezgodne z art. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 Nr 137, poz. 926).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 7 i 9 tego przepisu:

  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),
  • inne źródła.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

W myśl art. 5a pkt 11 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391), w tym m.in. obligacje.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Stosownie natomiast do regulacji art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (czyli m.in. od przychodów z odsetek od papierów wartościowych  obligacji).

Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów (art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Innymi słowy przychód z tytułu odsetek od obligacji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Tym samym na wypłacającym odsetki ciążą obowiązki płatnika wynikające z wyżej cytowanego art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  płatnik zobowiązany jest pobierać od wypłaconych odsetek zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% przychodu.

W myśl natomiast art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przychody z innych źródeł podatnik opodatkowuje sam na tzw. zasadach ogólnych według skali zawartej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazuje je w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym zostały uzyskane.

Wnioskodawca twierdzi, że ze środków zgromadzonych na rachunku maklerskim prowadzonym w formie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych obligację, którą emitent wykupił 29 marca 2013 r. wraz z odsetkami narosłymi na dzień wykupu. Dom maklerski pobrał od tychże odsetek zryczałtowany podatek dochodowy (19%).

Wskazać zatem należy, że indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm).

Ustawa ta przewiduje możliwość samodzielnego gromadzenia oszczędności na emeryturę, której wysokość będzie zależała od wielkości dokonywanych wpłat oraz efektywności inwestowania środków w jednej z pięciu grup podmiotów, do których należą:

  • fundusze inwestycyjne;
  • podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską (IKZE może być prowadzone poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego);
  • zakłady ubezpieczeń na życie (IKZE może być prowadzone poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym),
  • banki (IKZE może być prowadzone poprzez zawarcie umowy o prowadzenie rachunku bankowego),
  • dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Decydując się na założenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego podatnik sam zatem wybiera odpowiednią dla niego instytucję, czyli w konsekwencji - formę inwestycji i to, czy będzie zarządzać środkami samodzielnie, czy też nie.

W przypadku IKZE zastosowano preferencję podatkową polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto. Wpłaty na konto IKZE można zatem odpisać od podstawy opodatkowania, ujmując je w rozliczeniu rocznym (PIT).

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej obowiązującej danego podatnika będzie podlegała wypłata z IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania, zwrot środków zgromadzonych na tym koncie oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

Z konta IKZE nie można w trakcie oszczędzania wycofywać części zgromadzonych środków. Z IKZE możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie, który to zwrot, jak zostało wskazane powyżej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej.

Przy wypłacie lub zwrocie środków z IKZE należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od całości wypłaconych czy zwróconych środków. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku opodatkowaniu podlegać będą zazwyczaj kwoty wyższe (o ewentualnie wypracowane zyski) niż te, które stanowiły podstawę odliczeń ulgi.

W związku z powyższym jeśli inwestując poprzez IKZE np. w akcje czy obligacje podatnik uzyska z tego tytułu dochód, który zostanie dopisany do środków zgromadzonych na koncie, to nie jest zobowiązany go opodatkować 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatnik inwestując na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego zapłaci bowiem podatek dochodowy „na wyjściu” z inwestycji od całości środków, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że jego indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) prowadzone jest w formie rachunku maklerskiego. Wnioskodawca posiada zatem IKZE maklerskie. Powyższe dane potwierdza również informacja zawarta na stronie internetowej banku, w którym wnioskodawca posiada IKZE. Zostało tam bowiem wskazane m.in. że „IKZE, które udostępnia swoim klientom Dom Maklerski Banku (...) – są rachunkami maklerskimi. (…) Oszczędzający ma możliwość samodzielnego wyboru bardzo różnych instrumentów, nie tylko uważanych za ryzykowne  akcji, ale również  bezpiecznych obligacji (zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych), certyfikatów strukturyzowanych czy jednostek indeksowych”. Oznacza to, że wnioskodawca poprzez IKZE może inwestować według takich samych zasad jak na zwykłym rachunku maklerskim. W niniejszej sprawie inwestując poprzez IKZE wnioskodawca zainwestował w obligacje i uzyskał z tego tytułu odsetki. Odsetki te nie będą jednak stanowiły przychodu z tytułu odsetek od obligacji, który zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlegała będzie bowiem dopiero kwota uzyskana z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego czy też wypłata z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonana na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, która obejmować będzie uzyskane poprzez IKZE odsetki od obligacji.

Kwota uzyskana z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego czy też wypłata z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonana na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że pobranie przez dom maklerski (jako przez płatnika) 19% podatku od uzyskanego przez wnioskodawcę przychodu z tytułu odsetek od obligacji nie było uzasadnione. Jak zostało bowiem wskazane wcześniej wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego „na wyjściu”, a tym samym opodatkowaniu podlegała będzie cała kwota uzyskana z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego czy też wypłata z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego obejmująca również dopisane wcześniej odsetki.

Pobranie przez dom maklerski zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odsetek, jak słusznie wskazał wnioskodawca, doprowadziłoby do tego, że byłyby one podwójnie opodatkowane – raz z tytułu inwestycji dokonywanych poprzez IKZE prowadzone w formie rachunku maklerskiego a drugi raz z tytułu zwrotu czy wypłaty środków z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Podsumowując, w okresie oszczędzania na IKZE podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zysków kapitałowych. Ustawodawca przyjął mechanizm, że opodatkowaniu będzie podlegał zwrot całkowity z IKZE jak również wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Zwroty oraz wypłaty te stanowić będą przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z innych źródeł.

Tym samym prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, że dom maklerski niesłusznie naliczył i pobrał 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek uzyskanych przez wnioskodawcę w związku z zainwestowaniem środków zgromadzonych na IKZE.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.