INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2013 r. (data wpływu 28 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu inwestycji środków zgromadzonych na IKZE – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 28 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu inwestycji środków zgromadzonych na IKZE.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.


Od grudnia 2012 r. Wnioskodawca posiada indywidualne konto emerytalne (dalej: IKZE) prowadzone przez biuro maklerskie w formie rachunku inwestycyjnego. Za jego pośrednictwem Wnioskodawca może samodzielnie inwestować w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku Catalyst dla inwestorów indywidualnych.

W związku z dokonanymi w 2012 r. wpłatami na IKZE Wnioskodawca skorzystał z przysługującego mu prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania (ulgi podatkowej) na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2b u.p.d.o.f. Wnioskodawca zamierza również skorzystać z tego odliczenia w rozliczeniu za rok 2013 w odniesieniu do kwot wpłaconych na IKZE w roku 2013 a także w latach przyszłych o ile będzie dokonywał nowych wpłat na IKZE.

Wnioskodawca powziął wątpliwość co do sposobu opodatkowania przysporzeń (pożytków) uzyskiwanych w trakcie funkcjonowania IKZE z tytułu inwestowania w instrumenty finansowe oferowane przez biuro maklerskie. W związku z powyższym, w celu kompleksowego przedstawienia istoty sprawy Wnioskodawca przedstawił: jeden zaistniały stan faktyczny dotyczący opodatkowania pożytków otrzymanych przez Wnioskodawcę do dnia złożenia niniejszego wniosku w związku z oszczędzaniem w ramach IKZE za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez biuro maklerskie oraz dodatkowo dwa przyszłe stany faktyczne, spośród których jeden dotyczy opodatkowania pożytków, które Wnioskodawca spodziewa się otrzymać w przyszłości w związku z oszczędzaniem w ramach IKZE prowadzonego w aktualnej formie, zaś drugi dotyczy opodatkowania pożytków, jakie Wnioskodawca spodziewa się otrzymać w razie oszczędzania w ramach IKZE prowadzonego przez inne uprawnione podmioty (po dokonaniu wypłaty transferowej).

Przedstawiony poniżej zaistniały stan faktyczny jak również przyszłe stany faktyczne dotyczą uzyskiwania przysporzeń (pożytków) w ramach IKZE przed uzyskaniem przez Wnioskodawcę wieku uprawniającego do wypłaty środków z IKZE w rozumieniu art. 34a u.i.k.z.e.

Do momentu złożenia niniejszego wniosku, IKZE w biurze maklerskim nie zostało zamknięte, tj. nie została zrealizowana ani wypłata, ani zwrot ani wypłata transferowa.


Zaistniały stan faktyczny


Począwszy od momentu założenia IKZE na rachunku inwestycyjnym w biurze maklerskim realizowane były następujące transakcje:

 1. zakup akcji,
 2. zakup obligacji,
 3. zakup tytułów uczestnictwa ETF,
 4. zbycie akcji,
 5. zbycie obligacji przed terminem wykupu,
 6. wykup obligacji przez emitenta w ustalonym terminie wykupu,
 7. zbycie tytułów uczestnictwa ETF.

W związku z powyższymi transakcjami w trakcie roku 2013 do dnia złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawca uzyskał przysporzenia (pożytki) z następujących tytułów:

 1. z odsetek od obligacji,
 2. z dyskonta od obligacji, tj. dodatniej różnicy między kwotą uzyskaną z wykupu obligacji przez emitenta a ceną ich zakupu,
 3. z odpłatnego zbycia obligacji przed terminem wykupu, tj. dodatniej różnicy między kwotą uzyskaną z odpłatnego zbycia obligacji a ceną ich zakupu,
 4. z odpłatnego zbycia akcji, tj. dodatniej różnicy między kwotą uzyskaną z odpłatnego zbycia akcji a ceną ich zakupu,
 5. z odpłatnego zbycia tytułów uczestnictwa ETF.

Przyszły stan faktyczny I


Także w przyszłości w ramach aktualnie prowadzonego IKZE Wnioskodawca spodziewa się uzyskiwać przysporzenia (pożytki) analogiczne jak te opisane w zaistniałym stanie faktycznym.

Ponadto w przyszłości w ramach IKZE prowadzonego w obecnej formie dokonane będą następujące transakcje:

 1. zakup akcji tzw. spółek dywidendowych,
 2. wypłata dywidend,
 3. na instrumentach pochodnych.

W związku z powyższym Wnioskodawca spodziewa się uzyskiwać w przyszłości - poza wskazanymi już w zaistniałym stanie faktycznym - następujące przysporzenia (pożytki):

 1. z dywidend,
 2. z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, tj. dodatniej różnicy między kwotą uzyskaną z ich odpłatnego zbycia bądź realizacji praw z nich wynikających a kwotą wydatkowaną na ich nabycie.

Przyszły stan faktyczny II


Z uwagi na dopuszczalną na podstawie przepisów u.i.k.z.e. możliwość przetransferowania środków na IKZE prowadzonego w innej formie Wnioskodawca rozważa możliwość dokonania w przyszłości wypłaty transferowej do IKZE prowadzonego w formie rachunku bankowego przez bank, w związku z czym uzyskiwać będzie w trakcie oszczędzania w ramach IKZE przysporzenia (pożytki) z tytułu odsetek bankowych.

Dotyczy to sytuacji, gdy odsetki w ramach IKZE będą kapitalizowane. Innymi słowy umowa o IKZE w formie rachunku bankowego nie będzie umową na czas określony bądź nieokreślony z wypłatą (kapitalizacja) odsetek dopiero na koniec okresu oszczędzania, ale będą one kapitalizowane wielokrotnie w trakcie okresu oszczędzania stosownie do przyjętego przez dany bank rozwiązania (Wnioskodawca spodziewa się, że będzie to kapitalizacja roczna albo kwartalna),

Wnioskodawca rozważa także możliwość dokonania w przyszłości wypłaty transferowej do IKZE prowadzonego przez:

 1. fundusz inwestycyjny (wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego) w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 u.i.k.z.e., albo
 2. dobrowolny fundusz inwestycyjny (wyodrębniony rachunek IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym) w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt la u.i.k.z.e., albo
 3. zakład ubezpieczeniowy (wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym) w rozumieniu art. 8 ust. 1pkt 3 u.i.k.z.e.

W związku z powyższym Wnioskodawca uzyskiwać będzie w trakcie oszczędzania w ramach IKZE przysporzenia (pożytki) z tytułu udziału w tych funduszach. Przy czym przysporzenia te mogą polegać:

 1. na uzyskaniu dodatniej różnicy między ceną zbycia bądź odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym a ceną ich nabycia (jeśli dany podmiot prowadzący IKZE dopuszcza możliwość inwestowania w ramach różnych funduszy inwestycyjnych), albo też
 2. na uzyskaniu dodatniej różnicy między ceną zbycia bądź odkupienia jednostek uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami a ceną ich nabycia (jeśli dany podmiot prowadzący IKZE dopuszcza możliwość inwestowania w ramach różnych subfunduszy jednego funduszu z wydzielonymi subfunduszami).

Zastrzeżenia wymaga, iż w momencie zbycia bądź odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (bądź subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami) nie dojdzie do wypłaty transferowej w rozumieniu u.i.k.z.e., a transakcja ta będzie miała na celu zmianę strategii inwestycyjnej w ramach tego samego IKZE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).


 1. Czy uzyskane do dnia złożenia niniejszego wniosku w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji stanowiły przychód w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. i czy w związku z tym biuro maklerskie było zobowiązane jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. (zaistniały stan faktyczny)?
 2. Czy uzyskane do dnia złożenia niniejszego wniosku w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (tj. akcji, obligacji przed terminem ich wykupu oraz tytułów uczestnictwa ETF) w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z odpłatnego ich zbycia a kwotą wydatkowaną na ich nabycie, stanowiły dochód w rozumieniu art. 30b ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. i czy w związku z tym biuro maklerskie będzie zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, a na Wnioskodawcy jako podatniku ciążył będzie obowiązek rozliczenia podatku od uzyskanego w związku z tym dochodu w trybie art. 45 ust. la pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. (zaistniały stan faktyczny)?
 3. Czy odpowiedzi na pytania nr 1 oraz nr 2 będą analogiczne także odnośnie opisanych tam pożytków uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w przyszłości (przyszły stan faktyczny 1)?
 4. Czy uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu dywidend stanowić będą przychód w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. i czy w związku z tym biuro maklerskie będzie zobowiązane jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d u.p.d.o.f. (przyszły stan faktyczny 1)?
 5. Czy uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z ich odpłatnego zbycia bądź realizacji praw z nich wynikających a kwotą wydatkowaną na ich nabycie stanowić będą dochód w rozumieniu art. 30b ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. i czy w związku z tym biuro maklerskie będzie zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, a na Wnioskodawcy jako podatniku ciążył będzie obowiązek rozliczenia podatku od uzyskanego w związku z tym dochodu w trybie art. 45 ust. la pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. (przyszły stan faktyczny I)?
 6. Czy uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku bankowego w banku przysporzenia (pożytki) z tytułu odsetek stanowić będą przychód w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. i czy w związku z tym bank będzie zobowiązany jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. (przyszły stan faktyczny II)?
 7. Czy uzyskane w ramach IZKE prowadzonego przez fundusz inwestycyjny, dobrowolny fundusz inwestycyjny bądź zakład ubezpieczeniowy przysporzenia (pożytki) z tytułu udziału w funduszach (bądź subfunduszach) stanowić będą przychód w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 5 updof i czy w związku z tym podmiot prowadzący IKZE będzie zobowiązany jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. (przyszły stan faktyczny II)?

Zdaniem Wnioskodawcy,


Przedstawione poniżej własne stanowisko w sprawie odnosi się zarówno do zaistniałego stanu faktycznego jak również do dwóch stanów przyszłych.

Aby przysporzenia (pożytki) uzyskiwane w trakcie oszczędzania na IKZE podlegały indywidualnemu opodatkowaniu musiałyby zostać objęte regulacjami podatku od zysków kapitałowych, tj. musiałyby stanowić przychody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. Tak jednak nie jest.

W ocenie Wnioskodawcy wyszczególnione w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f. kategorie przychodów takie jak np. odsetki, dyskonto, dywidendy czy dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stanowią przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych tylko wówczas gdy uzyskiwane są „bezpośrednio”, tj. poza jakimikolwiek programami, co do których ustawodawca przyjął inne rozwiązania podatkowe, a więc i poza IKZE.

Obowiązek podatkowy w stosunku do oszczędności zgromadzonych na IKZE powstaje natomiast dopiero w momencie zwrotu środków w rozumieniu art. 2 pkt 13 w związku z art. 34a ust. 1 pkt 1 u.i.k.z.e. bądź wypłaty środków w rozumieniu art. 2 pkt 15 u.i.k.z.e. Opodatkowanie następuje wówczas w trybie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. (przychody z innych źródeł). Z treści art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika ponadto, że opodatkowaniu podlega cała kwota zgromadzona na IKZE, tj. łącznie ze skumulowanymi w trakcie oszczędzania na IKZE pożytkami takimi jak odsetki, dyskonto, dywidendy czy dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zgromadzonymi na tym IKZE.

Opodatkowanie pożytków uzyskanych w trakcie oszczędzania w ramach IKZE i jednocześnie opodatkowanie całej kwoty zgromadzonej na IKZE w momencie zwrotu bądź wypłaty skutkowałoby ich podwójnym opodatkowaniem. Nie da się tego pogodzić z podstawowymi zasadami prawa podatkowego.

Aby zobrazować ten problem Wnioskodawca wskazuje, że można posłużyć się prostym przykładem.


-przykład nr 1-


Wpłata jednorazowa na IKZE w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim 4000 zł. Podatnik dokonuje transakcji nabycia akcji za całą kwotę i następnie transakcji sprzedaży akcji, w wyniku czego uzyskuje wpływ w wysokości 6.000 zł (zysk 2.000 zł). Nie są dokonywane żadne inne transakcje. Następnie IKZE jest zamykane przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych, a więc dochodzi do zwrotu środków w rozumieniu art. 2 pkt 13 w związku z art. 34a ust. 1 pkt 1 u.i.k.z.e.

Zakładając opodatkowanie pożytków uzyskanych w trakcie oszczędzania na IKZE oraz brak innych niż koszt nabycia akcji kosztów uzyskania przychodów, podatnik zapłaciłby w rozliczeniu rocznym składając PIT-38 podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek od zysków kapitałowych) w wysokości 380 zł (19% x 2.000). Następnie w momencie dokonania zwrotu podatnik zobowiązany byłby do rozliczenia podatku według skali podatkowej od całej zgromadzonej tam kwoty (a więc łącznie z opodatkowanymi już pożytkami w wysokości 2.000 zł). Zakładając, że zastosowanie miałaby 18% stawka podatkowa podatek wyniósłby 1.080 zł. W ostatecznym rozrachunku podatnik zostałby obciążony zobowiązaniem podatkowym łącznie 1.460 zł (380 + 1.080) składającym się z dwóch części:

 1. podatkiem obliczonym według skali podatkowej od kwoty wpłaconej na IKZE, która odpowiada kwocie bazowej, mającej zastosowanie do obliczenia wysokości ulgi podatkowej w momencie wpłaty na IKZE (miałby on de facto charakter „zwrotu” budżetowi państwa ulgi podatkowej), oraz
 2. podwójnym podatkiem od pożytków osiągniętych w trakcie oszczędzania.

Podczas gdy w ocenie Wnioskodawcy opodatkowanie powinno nastąpić tylko na etapie zakończenia oszczędzania w IKZE - całość środków tam zgromadzonych powinna zostać opodatkowana jednorazowo według skali podatkowej. Zakładając więc stawkę 18% obciążenie podatkowe powinno wynosić 1.080 zł.


 • przykład nr 2 -

Powyższe jest jeszcze bardziej widoczne, gdyby założyć, że w trakcie oszczędzania na IKZE podatnik uzyskiwałby wyłącznie takie przysporzenia, które opodatkowane są za pośrednictwem płatnika zryczałtowanym podatkiem od zysków kapitałowych (np. odsetek, dyskonta albo dywidend) - oczywiście przy założeniu, że takie pożytki uzyskane w trakcie oszczędzania na IKZE rzeczywiście podlegają opodatkowaniu. W takim przypadku podatnik poniósłby definitywny koszt podatku w momencie wypłaty przez podmiot prowadzący IKZE tych przysporzeń, gdyż tryb opodatkowania tego rodzaju przysporzeń nie przewiduje tu ani kosztów uzyskania przychodów ani kompensowania tych przychodów ze stratami podatkowymi zanotowanymi z inwestycji w inne instrumenty finansowe.

Zakładając więc, że z jednej transakcji podatnik otrzymuje 2.000 zł dywidend (albo hipotetycznie odsetek bądź dyskonto) podmiot prowadzący IKZE potrąciłby 19% podatek w wysokości 380 zł udostępniając podatnikowi kwotę 1.620 zł. Następnie łącznie zgromadzona na IKZE kwota (a więc 5.620 zł) zostałaby opodatkowana ponownie w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dokonano zwrotu środków (zakładając stawkę 18% - 1.012 zł). Łączne obciążenie podatkowe wyniosłoby więc 1.392 zł (380 +1.012).

Podczas gdy w ocenie Wnioskodawcy opodatkowanie powinno nastąpić tylko na etapie zakończenia oszczędzania w IKZE - całość środków tam zgromadzonych powinna zostać opodatkowana jednorazowo według skali podatkowej. Zakładając więc stawkę 18% obciążenie podatkowe powinno wynosić 1.080 zł.


-- koniec przykładów--


Gdyby intencją ustawodawcy było opodatkowanie przysporzeń (pożytków) osiągniętych w trakcie oszczędzania w ramach IKZE podatkiem od zysków kapitałowych to albo zawarłby wyraźną regulację potwierdzającą taką regułę np. w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f., albo alternatywnie w art. 20 ust. 1 bądź też art. 35 u.p.d.o.f. zastrzegłby, że opodatkowanie na etapie zakończenia oszczędzania w ramach IKZE odnosi się jedynie do tej części zwróconych bądź wypłaconych z IKZE środków, które odpowiadają dokonanym wpłatom, bez osiągniętych w trakcie oszczędzania pożytków (a więc pożytki te podlegały opodatkowaniu na etapie oszczędzania w ramach IKZE w momencie ich uzyskania). Takich regulacji jednak brak, co oznacza, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie w trybie art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. całości środków zgromadzonych na IKZE. Tym samym pożytki uzyskane przed zakończeniem oszczędzania nie mogą zostać opodatkowane, gdyż prowadziłoby to do ich podwójnego opodatkowania.

Należy tu się odnieść do istoty korzyści podatkowej związanej z IKZE. Analizując całość regulacji o IKZE należy dojść do wniosku, że korzyść podatkowa w postaci ulgi podatkowej rozliczanej w trybie art. 26 ust. 1 pkt 2b u.p.d.o.f. jest czasowa w tym sensie, że w momencie zakończenia oszczędzania w IKZE i wycofania zgromadzonych tam środków (czy to na skutek zwrotu czy to na skutek wypłaty) dochodzi do „odwrócenia” ulgi podatkowej, z której podatnik skorzystał w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dokonał wpłaty środków na IKZE. Tym samym ulga ta ma charakter quasi-kredytu podatkowego. Aby zapewnić symetryczność tego rozwiązania opodatkowanie środków zgromadzonych na IKZE:

 1. albo musiałoby dotyczyć wyłącznie kwot odpowiadającym dokonanym w przeszłości wpłatom będącym podstawą do skorzystania z ulgi podatkowej i wówczas pożytki uzyskane w trakcie oszczędzania mogłyby zostać opodatkowane,
 2. albo też dotyczy całości środków z jednoczesnym brakiem opodatkowania uzyskanych pożytków w trakcie oszczędzania (w przeciwnym wypadku prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tych pożytków).

Brak w u.p.d.o.f. hipotetycznych rozwiązań wskazanych wcześniej wskazuje, iż ustawodawca wybrał tą drugą opcję - opodatkowanie całości środków w ramach wypłaty bądź zwrotu (tj. łącznie z osiągniętymi w trakcie oszczędzania na IKZE pożytkami). Wybór takiej właśnie drogi potwierdza z jednej strony literalna treść art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. a ponadto także uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, którą to ustawą wprowadzono do u.p.d.o.f. regulacje dotyczące IKZE (nr druku: 3946), w którym stwierdzono: „[...] W konsekwencji przyjęto, że opodatkowaniu będzie podlegał zwrot całkowity z IKZE, wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Wypłaty te stanowić będą przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, tj. przychody z innych źródeł. Zmiany w tym zakresie polegały na uzupełnieniu katalogu przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 20 ustawy PIT o zwrot całkowity z IKZE, wypłatę po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłatę na rzecz osoby uprawnionej po śmierci oszczędzającego.”

W konsekwencji jedynym momentem podatkowym związanym z IKZE będzie moment zamknięcia rachunku IKZE i wycofania zgromadzonych tam środków czy to w formie zwrotu czy wypłaty (poza wypłatą transferową która została zwolniona na mocy indywidualnego przepisu). Całość wypłaconych wówczas oszczędzającemu środków będzie stanowiła przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Skoro zatem ustawodawca zdecydował, że świadczenia związane z IKZE należy zaliczać do źródeł przychodów określonych w powyższym przepisie, to nie mogą one jednocześnie - w części dotyczącej osiągniętych wcześniej przysporzeń takich jak odsetki, dyskonto, dywidendy, z funduszy kapitałowych czy dochody ze zbycia papierów wartościowych - stanowić przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., gdyż mielibyśmy wówczas do czynienia z podwójnym opodatkowaniem tych samych kategorii przysporzeń.

Konsekwencją powyższego jest również fakt, iż w u.p.d.o.f. brak jest przepisu zwalniającego z podatku od zysków kapitałowych pożytków uzyskiwanych na etapie gromadzenia środków na IKZE (na analogicznej zasadzie jak w odniesieniu do pożytków w ramach IKE – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a u.p.d.o.f.) właśnie dlatego, że świadczenia związane z IKZE w ogóle nie są objęte regulacjami podatku od zysków kapitałowych. Nie może być bowiem wprowadzony wyjątek od nieistniejącej zasady (tj. zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dla pożytków uzyskanych w trakcie oszczędzania na IKZE w sytuacji gdy pożytki te nie są objęte tym podatkiem). Innymi słowy brak zwolnienia podatkowego odnoszącego się do pożytków uzyskanych w trakcie oszczędzania na IKZE nie jest dowodem za opodatkowaniem tych pożytków, gdyż takie zwolnienie miałoby rację bytu tylko wówczas gdyby pożytki uzyskane w ramach IKZE stanowiły przychody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., a tak nie jest gdyż objęte są one (całościowo) przychodami z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.

W rezultacie uznać należy, że żadne przysporzenia (pożytki) uzyskane w trakcie oszczędzania na IKZE (w szczególności takie jak odsetki, dyskonto, dywidendy, z udziału w funduszach kapitałowych czy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zgromadzone na tym IKZE) nie podlegają w ogóle regulacjom podatku od zysków kapitałowych, a jedynie podlegają opodatkowaniu w momencie zakończenia oszczędzania na IKZE. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do:

 1. odsetek, dyskonta, dywidend oraz pożytków z funduszy kapitałowych osiągniętych w trakcie oszczędzania w ramach IKZE pożytki te nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, a co za tym idzie nie występuje w ogóle płatnik podatku i w konsekwencji instytucja finansowa prowadząca IKZE winna wypłacić (postawić do dyspozycji) środki pieniężne bez potrącania zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych,
 2. przysporzenie z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji, obligacji tytułów uczestnictwa ETF) a także z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych - pożytki te również nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. a co za tym idzie na instytucji finansowej prowadzącej IKZE (w tym przypadku na biurze maklerskim) nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, a na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek rozliczenia podatku z tego tytułu.
 1. Przedstawiając stanowisko odnośnie pytań Wnioskodawca uważa IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji nie stanowiły przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.of. i w związku z tym biuro maklerskie nie było płatnikiem podatku zobowiązanym do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. W związku z czym odsetki i dyskonto winno było zostać wypłacone bez potrącania o zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych (pytanie nr 1).
 2. Uzyskane do dnia złożenia niniejszego wniosku w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (tj. akcji, obligacji przed terminem ich wykupu oraz tytułów uczestnictwa ETF) w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z odpłatnego ich zbycia a kwotą wydatkowaną na ich nabycie, nie stanowiły dochodu w rozumieniu art. 30b ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. i w związku z tym biuro maklerskie nie będzie zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, a na Wnioskodawcy jako podatniku nie będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku od uzyskanego w związku z tym dochodu w trybie art. 45 ust. la pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. (pytanie nr 2).
 3. Odpowiedzi na pytania nr 1 oraz nr 2 powinny być analogiczne także odnośnie opisanych tam pożytków uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w przyszłości (pytanie nr 3).
 4. Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu dywidend nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. i w związku z tym biuro maklerskie nie będzie zobowiązane jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d u.p.d.o.f. (pytanie nr 4).
 5. Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z ich odpłatnego zbycia bądź realizacji praw z nich wynikających a kwotą wydatkowaną na ich nabycie nie będą stanowić dochodu w rozumieniu art. 30b ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. i w związku z tym biuro maklerskie nie będzie zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, a na Wnioskodawcy jako podatniku nie będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku od uzyskanego w związku z tym dochodu w trybie art. 45 ust. la pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. (pytanie nr 5).
 6. Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku bankowego w banku przysporzenia (pożytki) z tytułu odsetek nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 3 u,p.d.o.f. i w związku z tym bank nie będzie płatnikiem podatku zobowiązanym do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. (pytanie nr 6).
 7. Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego przez fundusz inwestycyjny, dobrowolny fundusz inwestycyjny bądź zakład ubezpieczeniowy przysporzenia (pożytki) z tytułu udziału w funduszach (subfunduszach) nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 5 updof i w związku z tym podmiot prowadzący IKZE nie będzie płatnikiem podatku zobowiązanym do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. (pytanie nr 7).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie organ zauważa, że przedmiotowa interpretacja potwierdza co do zasady prawidłowość wskazanego przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku sposobu opodatkowania przychodu z tytułu inwestycji środków zgromadzonych na IKZE. Przedmiotem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego nie może być zaś dokonywanie oceny danych liczbowych (rozliczeń) zawartych we wniosku o wydanie takiej interpretacji. Rozstrzygnięcie w zakresie konkretnych kwot stanowiących podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 21 § 3-4 ustawy - Ordynacja podatkowa może być zawarte jedynie w decyzji podatkowej, która jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego uregulowanego w przepisach zawartych w dziale IV tej ustawy, które to przepisy zgodnie z treścią art. 14h tylko w części mają zastosowanie w postępowaniu w sprawie wydawania interpretacji.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.