INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 17 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów przychodu uzyskanego ze sprzedaży licencji do wirtualnego przedmiotu z gry komputerowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów przychodu uzyskanego ze sprzedaży licencji do wirtualnego przedmiotu z gry komputerowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Jako użytkownik gry komputerowej o charakterze rozgrywki wieloosobowej Wnioskodawca uzyskał podczas gry wirtualne przedmioty. Według regulaminu gry są one własnością firmy X – producenta gry, a Wnioskodawca otrzymuje licencję na ich użytkowanie. Za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro Wnioskodawca sprzedał wirtualny przedmiot z gry (a właściwie licencję na jego użytkowanie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż praw do użytkowania przedmiotu wirtualnego jest opodatkowana i Wnioskodawca musi uzyskaną kwotę zawrzeć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT? Jeśli tak:

  • jaką stawką opodatkowana jest taka sprzedaż?
  • jako jakie źródła przychodów powinna być rozpatrywana?

Wnioskodawca zauważył, że ze względu na fakt, iż ma jedynie licencję na użytkowanie danego przedmiotu wirtualnego, to na aukcji sprzedaje tylko prawo do jego użytkowania, a jego właścicielem pozostaje firma X. W związku z tym dochód z takiej transakcji, zdaniem Wnioskodawcy, powinien być uznany jako pochodzący z praw majątkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Wnioskodawca w części E.2. wniosku ORD-IN – „Rodzaj sprawy” zaznaczył pkt 55 – „Podatek od towarów i usług”. Jednakże w poz. 61 wniosku ORD-IN w części E.3. jako „Przepisy prawa podatkowego” podano art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co w sposób jednoznaczny wskazuje, że wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Również sformułowane pytanie i zajęte stanowisko wskazuje na zakres dotyczący ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowa interpretacja wydana zatem została w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródła przychodów zostały enumeratywnie wymienione w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl ust. 1 pkt 7 tego przepisu źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych, uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wskazane kategorie przychodów z praw majątkowych zostały wymienione jedynie przykładowo, a zatem możliwym jest uznanie za prawa majątkowe również innych praw wprost w ustawie niewymienionych.

Do tej kategorii należy zatem zaliczyć te wszystkie uprawnienia, które nie przyjmują postaci rzeczy a stanowią jednocześnie wymierne korzyści, którymi można rozporządzać, albo z których można czerpać korzyści.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jako użytkownik gry komputerowej Wnioskodawca uzyskał podczas gry wirtualne przedmioty (prawo do użytkowania tych przedmiotów). Według regulaminu gry są one własnością firmy X – producenta gry, a Wnioskodawca otrzymuje licencję na ich użytkowanie. Za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro Wnioskodawca sprzedał wirtualny przedmiot z gry (a właściwie licencję na jego użytkowanie).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży za pośrednictwem serwisu aukcyjnego licencji na użytkowanie wirtualnych przedmiotów, tj. sprzedaży uprawnień do korzystania z tych przedmiotów należy zakwalifikować jako przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zbywając odpłatnie uprawnienia do korzystania z wirtualnych przedmiotów Wnioskodawca zbywa bowiem konkretne prawa majątkowe (przywilej do użytkowania przedmiotów w grze).

Przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy i opodatkować łącznie z innymi przychodami osiągniętymi w tym samym roku podatkowym według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stanowisko Wnioskodawcy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.