INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rozliczenia podatku VAT przez podmiot rozpoczynający prowadzenia działalności gospodarczej jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rozliczenia podatku VAT przez podmiot rozpoczynający prowadzenia działalności gospodarczej jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Wnioskodawca jako osoba fizyczna rozpoczynająca indywidualną działalność gospodarczą z dniem 17 czerwca 2015 r. złożył w dniu 19 czerwca 2015 r. we właściwym US zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT-R. Na podstawie prawnej art. 104 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz informacji uzyskanych od konsultanta Krajowej Informacji Podatkowej potwierdzających taką możliwość, w pozycji 39 zgłoszenia VAT-R Strona wybrała metodę kasową rozliczania podatku VAT, wpisując w pozycji 40 kwartał 2 br. jako początek stosowania tej metody. Przyjmujący wniosek pracownik US zakwestionował możliwość rozliczania się wybraną przez Wnioskodawcę metodą od kwartału, w którym Strona rozpoczęła działalność gospodarczą poczynając, powołując się na art. 21 ust. 1 ustawy a konkretnie zapis mówiący o tym, że zawiadomienie o wybraniu metody kasowej należy złożyć do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosowana owa metoda. Nie chcąc przeciągać momentu złożenia formularza VAT-R za radą przyjmującego wniosek Strona zmieniła z kwartał 2 na 3 parafując ową zmianę. Uprzednio Strona upewniła się co do możliwości złożenia ew. aktualizacji zgłoszenia w wypadku gdyby jego interpretacja znalazła jednak potwierdzenie. Mimo podjętych prób nie udało się Stronie tej kwestii wyjaśnić z kierownikiem komórki US odpowiadającej za VAT. Wnioskodawca ponownie skontaktował się więc z KIP przedstawiając opisaną wyżej sytuację. Kolejny konsultant potwierdził słuszność jego stanowiska i podstawę prawną, na której się opiera. Poradził Wnioskodawcy również aby złożyć aktualizację wniosku VAT-R zaznaczając w pozycji 40 wybrany pierwotnie kwartał 2. Tak też Strona uczyniła. Na wniosek przyjmującego zgłoszenie aktualizacyjne Wnioskodawca załączył stosowne pisemne wyjaśnienie na jakiej podstawie Strona dokonała owej aktualizacji powołując się na ww. podstawę prawną i stanowisko KIP.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy zgodnie ze stanem faktycznym, możliwe jest rozliczanie podatku VAT metodą kasową przez małego podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, poczynając od okresu, w którym ową działalność rozpoczyna?


Zdaniem Wnioskodawcy, w jego ocenie jest to możliwe. Potwierdza to również stanowisko KIP oraz informacje publikowane na powszechnie dostępnych portalach poświęconych zagadnieniom prowadzenia działalności gospodarczej, np:

http//msp.money.pl/ wiadomosci/podatki/artykul/rozliczanie;vat;metoda;kasowa;kiedy;i;dla;kog;jest;opłacalne,167,0,1421735.html
http://poradnik.wfirma.pl/-wybór-metody-kasowej-korzystnym-rozwiazaniem-dla-przedsiebiorcow/2/

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową ma w założeniu pomóc małym podatnikom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ułatwienie to jest szczególnie ważne w przypadku dopiero rozpoczynających swoją działalność, bowiem pomaga w wejściu i utrzymaniu się na rynku, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju przedsiębiorstwa kiedy koszty często przekraczają generowane zyski. Niepewność co do terminowego regulowania należności przez kontrahentów oraz konieczność utrzymania płynności finansowej firmy są jednymi z podstawowych czynników decydujących o wyborze tej metody.

Możliwość wyboru metody kasowej przez rozpoczynających działalność gospodarczą dopiero od następnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym tę działalność faktycznie podejmują, mocno by zatem ograniczyła skuteczność takiej pomocy bowiem w skrajnym przypadku nowy przedsiębiorca przez okres całego kwartału nie mógłby z tej preferencyjnej metody rozliczenia skorzystać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).


Pod pojęciem małego podatnika – na mocy art. 2 pkt 25 ustawy – rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

‒ przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, aby podatnik podatku od towarów i usług spełniał definicję małego podatnika – wartość dokonanej przez niego sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie może przekroczyć, w poprzednim (do badanego okresu) roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1
    - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonywanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (ust. 2 ww. artykułu).


Zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 ustawy o VAT przepisy art. 21 i art. 86 ust. 10e stosuje się również do podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwot określonych w art. 2 pkt 25.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna rozpoczęła indywidualną działalność gospodarczą z dniem 17 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 19 czerwca 2015 r. Strona złożyła we właściwym US zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT-R. Wnioskodawca w pozycji 39 zgłoszenia VAT-R wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT, wpisując w pozycji 40 kwartał 2 br. jako początek stosowania tej metody.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą tego, czy możliwe jest rozliczanie podatku VAT metodą kasową przez małego podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, poczynając od okresu, w którym ową działalność rozpoczyna.


W świetle przytoczonych przepisów wskazać należy, że jak wynika z treści art. 104 ustawy o VAT przepisy art. 21, dotyczący małego podatnika rozliczającego się metodą kasową stosuje się również do podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego.


Dlatego też w odniesieniu do powyższego twierdzenia uznać należy, ze w analizowanej sprawie możliwe jest rozliczanie podatku VAT metodą kasową przez małego podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, poczynając od okresu, w którym ową działalność rozpoczyna. W konsekwencji w odniesieniu do przedstawionych okoliczności niniejszej sprawy wskazać należy, że Wnioskodawca mógł za drugi kwartał 2015 r. dokonać rozliczenia podatku VAT jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową.


Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że możliwe jest rozliczenie podatku VAT metodą kasową przez podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie kwartału, za który będzie dokonywał rozliczenia jako mały podatnik.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.