INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 20015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi, we wniosku symbolami PKWiU – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zmierza podjąć działalność w zakresie świadczenia usług konsultingowych w branży IT na rzecz firmy konsultingowej. Świadczone usługi będą obejmować:

 • sporadyczne zapewnienie infrastruktury dla usług hostingowych,
 • projektowanie oraz bieżące utrzymywanie technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (pomoc techniczna dla inżynierów zajmujących się utrzymaniem systemów informatycznych).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego, zawarto również w części H, poz. 70 wniosku, gdzie m.in. wskazano, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi, zgodnie z PKWiU, są sklasyfikowane pod symbolami:

 • 62.01.12 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,
 • 62.02.30 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego,
 • 63.11.12 - Usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting)
 • 63.11.19 - Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zasadne będzie zastosowanie 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do opodatkowania wskazanych we wniosku usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zasadne będzie stosowanie 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do opodatkowania przychodów ze świadczenia usług wymienionych we wniosku gdyż usługi:

 1. zapewnienia infrastruktury dla usług hostingowych sklasyfikowane w myśl PKWiU: pod symbolami: 63.11.12 - hosting oraz 63.11.19 - pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, są wykluczone ze stosowania 17% stawki podatku na podstawie art. 12 pkt 1 ust. 2h (winno być art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) którego stosowanie zawęża się tylko do przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1),
 2. projektowania oraz bieżącego utrzymywania technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowane w myśl PKWiU po symbolami 62.01.12 są wykluczone ze stosowania 17% stawki podatku na postawie art. 12 pkt 1 ust. 2g (winno być art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g, ww. ustawy), którego stosowanie zawęża się tylko do usług związanych z oprogramowaniem, tj.: projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania technologii informatycznych (PKWiU ex 62.01.1) i nie ogranicza (nie dotyczy świadczenia) innych usług związanych z projektowaniem, jak i rozwojem technologii informatycznych dla sieci systemów komputerowych takich jak architektura systemów komputerowych oraz sieci, procesów stosowanych w technologiach informatycznych oraz podobnym. Poprzez utrzymywanie technologii informatycznych Wnioskodawca rozumie pomoc techniczną dla inżynierów zajmujących się utrzymaniem systemów informatycznych, które zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 62.02.30 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, a których świadczenie jest wykluczone ze stosowania 17% stawki podatku na postawie art. 12 pkt 1 ust. 2 g, (winno być art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ww. ustawy), gdyż stosowanie tej stawki zawęża się do usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) i nie dotyczy świadczenia usług pomocy technicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przy czym, stosownie do art. 4 ust. 4 cytowanej ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Tabeli stanowiącej „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” nie wymieniono usług, jakie zamierza świadczyć Wnioskodawca, zgodnie z PKWiU, sklasyfikowanych pod symbolami 63.11.12, 63.11.19, 62.01.12, 62.02.30, co oznacza, że co do zasady, działalność ta może zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zauważyć jednakże należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g i h) oraz ust. 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

-17 % przychodów ze świadczenia usług:

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1 – art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. ustawy,
 • przetwarzanie danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h) ww. ustawy,

-8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy – art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przeszłego wynika m.in., że Wnioskodawca będzie prowadził działalność usługową związaną:

 1. ze sporadycznym zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych,
 2. z projektowaniem oraz bieżącym utrzymywaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (pomoc techniczna dla inżynierów zajmujących się utrzymaniem systemów informatycznych).

Wykonywane przez niego usługi wg PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane są pod symbolami:

 • 63.11.12 tj. Usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting)
 • 63.11.19 tj. Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych
 • 62.01.12 tj. Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych
 • 62.02.30 tj. Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że o ile w istocie wskazane we wniosku usługi są zgodnie z PKWiU sklasyfikowane pod ww. symbolami, a klasyfikacja ta jest prawidłowa, to uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług, przychody mogą, co do zasady podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, uiszczanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odnosząc się do stawki właściwej do opodatkowania ww. przychodów, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że ww. symbole PKWiU wymienione zostały w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g i h ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., przewidującym 17% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przepisie tym jednak, przy symbolach PKWiU 62.01.1, 62.02, 63.11.1 umieszczono znak ex, co oznacza, że opodatkowaniu ww. stawką podlegają przychody ze świadczenia tych usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które wyłącznie odpowiadają usługom:

 • związanym z oprogramowaniem (dla PKWiU 62.01.1),
 • związanym z doradztwem w zakresie oprogramowania (dla PKWiU 62.02),
 • przetwarzania danych (dla PKWiU 63.11.1).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi objęte grupowaniem:

 • 62.01.1 nie są usługami związanymi z oprogramowaniem,
 • 62.02. nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania,
 • 63.11.1 nie są usługami przetwarzania danych,

(kwestia ta, jako nieuregulowana przepisami prawa podatkowego, nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji), to przychody uzyskiwane z ich świadczenia będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z ww. zastrzeżeniem przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.