INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2016 r. (data otrzymania drogą elektroniczną 13 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 14 stycznia 2016 r., 15 i 16 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 11 marca 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 15 i 16 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca sprzedał nieruchomość stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu nr 933/9 o powierzchni 0,2000 ha (20,00 arów). Sprzedaż ww. nieruchomości nie odbywała się w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca nabył udział w ww. nieruchomości w następujący sposób. W dniu 15 sierpnia 2004 r. Wnioskodawca nabył 34/100 (34%) spadku pozostawionego przez babkę. W skład spadku wchodził wyłącznie udział wynoszący 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 933/4 o powierzchni 0,7345 ha (73,45 arów) – 0,6994 ha (69,94 arów) po korekcie granic – zabudowaną domem mieszkalnym z 1976 r. o powierzchni użytkowej 125 m2 oraz budynkiem gospodarczym z 1976 r. o powierzchni użytkowej 44 m2. W konsekwencji Wnioskodawca nabył 17/100 (17%) własności nieruchomości stanowiącej ww. działkę wraz z budynkami. Własność 83/100 (83%) tej nieruchomości służyła dziadkowi Wnioskodawcy. Udział wynoszący ½ dziadek Wnioskodawcy nabył z racji ustania wspólności majątkowej małżeńskiej a 33/100 (33%) tej nieruchomości nabył w spadku po babce Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozliczył podatek od nabycia ww. spadku zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z 20 marca 2013 r.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. na podstawie decyzji Wójta Gminy nieruchomość stanowiąca działkę nr 933/4 podzieliła się na trzy działki:

  • nr 933/8 o powierzchni 0,2753 ha (27,53 arów),
  • nr 933/9 o powierzchni 0,2000 ha (20 arów) oraz
  • nr 933/10 o powierzchni 0,2241 ha (22,41 arów).

W tej samej decyzji odnowiono granice działek i przyjęto zaktualizowaną powierzchnię działki ulegającej podziałowi (dotychczasowa działka otrzymała nową powierzchnię 0,6994 ha w miejsce 0,7345 ha). Współwłaścicielami nieruchomości złożonej z ww. trzech działek gruntu pozostał dziadek Wnioskodawcy w udziale wynoszącym 83/100 (83%) i Wnioskodawca w udziale wynoszącym 17/100 (17%).

W dniu 16 grudnia 2014 r. współwłasność tej nieruchomości złożonej z trzech ww. działek została zniesiona w naturze w ten sposób, że Wnioskodawca posiadający dotąd 17/100 (17%) całej własności tej nieruchomości otrzymał na wyłączną własność niezabudowaną część ww. nieruchomości, tj. własność działki 933/9 o powierzchni 0,2000 ha (20 arów). Resztę nieruchomości o powierzchni 0,4994 ha (49,94 arów) zabudowaną domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym otrzymał drugi współwłaściciel – dziadek Wnioskodawcy. Nie przewidziano żadnych spłat ani dopłat. Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn od zniesienia współwłasności się nie należy.

W toku postępowania spadkowego poprzedzającego stwierdzenie praw do spadku na rzecz Wnioskodawcy i umowne zniesienie współwłasności, w celu wyliczenia sched spadkowych zgodnie z przepisem art. 961 Kodeksu cywilnego, wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr 933/4 (przed podziałem) została oszacowana przez biegłego powołanego przez Sąd. W operacie szacunkowym z 22 września 2008 r. przyjęto, że wartość 1/2 działki nr 933/4 wynosiła 73.450 zł, wartość 1/2 domu mieszkalnego położonego na działce 933/4 wynosiła 65.000 zł a wartość 1/2 budynku gospodarczego wynosiła 5.720 zł. Łącznie wartość spadku (1/2 nieruchomości stanowiącej działkę 933/4) oszacowano na kwotę 144.170 zł. Z operatu szacunkowego wynika, że wzięto pod uwagę stan rzeczy i wartości z dnia sporządzenia operatu – z 22 września 2008 r. Z wyceny wynika, że wartość budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 933/4 stanowiła łącznie 141.440 zł (130.000 zł + 11.440 zł) a wartość samego gruntu po aktualizacji granic i powierzchni – 139.880 zł (146.900 zł biorąc pod uwagę powierzchnię działki 933/4 sprzed aktualizacji granic i powierzchni). W rezultacie z operatu szacunkowego wynika, że 50,28% wartości tej nieruchomości stanowiła wartość budynków a 49,72% wartości tej nieruchomości stanowiła wartość gruntu.

Wskutek zniesienia współwłasności na podstawie umowy z 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca otrzymał działkę 933/9, tj. niezabudowany grunt o powierzchni 0,2000 ha (20 arów) z zabudowanej działki o łącznej powierzchni 0,6994 ha (69,94 arów), co stanowi 14,22% jej wartości gdy wziąć pod uwagę ww. oszacowanie i ustaloną tam wartość poszczególnych elementów objętych współwłasnością włączywszy w to grunt, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy a zwłaszcza relacje pomiędzy tymi wartościami.


Na dzień zniesienia współwłasności wartość rynkowa całej masy spadkowej, tj. udziału w 1/2 nieruchomości stanowiącej działki nr 933/8, 933/9 i 933/10 nie została oszacowana w odrębnym operacie szacunkowym. Na ten dzień nie została oszacowana również wartość działki nr 933/9, którą otrzymał Wnioskodawca. Wnioskodawca wskazał, że wartość rynkowa 1/2 nieruchomości stanowiącej działki nr 933/8, 933/9 i 933/10 według stanu na dzień zniesienia współwłasności była wyższa niż 144.170 zł, tym niemniej dotyczy to jednolicie wszystkich części tej nieruchomości. Odpowiednio i proporcjonalnie wyższa była wartość działki 933/9, którą nabył Wnioskodawca oraz odpowiednio i proporcjonalnie wyższa była wartość działek 933/8 i 933/10 wraz z budynkami na tych działkach. Według stanu na dzień zniesienia współwłasności wartość działki 933/9 stanowiła 14,22% wartości całej nieruchomości stanowiącej działki nr 933/8, 933/9 i 933/10. Wraz z upływem czasu nie doszło do zróżnicowania wartości poszczególnych części nieruchomości względem siebie. W okresie pomiędzy otwarciem spadku 15 sierpnia 2004 r. a zniesieniem współwłasności 16 grudnia 2014 r. nie zmienił się stan gruntu stanowiącego działki nr 933/8, 933/9 i 933/10. Nie zmienił się stan budynków położonych na tej nieruchomości w tym okresie. Wzajemny stosunek wartości poszczególnych części wymienionego gruntu i wymienionych budynków nie zmienił się we wspomnianym okresie. W umowie sprzedaży z 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca uzyskał cenę sprzedaży za 1 m2 istotnie wyższą od kwoty na jaką biegły sądowy oszacował wartość 1 m2 gruntu w postępowaniu sądowym poprzedzającym stwierdzanie praw do spadku i umowne zniesienie współwłasności.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 0,2000 ha (20 arów) niezabudowanego gruntu stanowiącego działkę nr 933/9 na podstawie umowy z 31 grudnia 2015 r. podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży 0,2000 ha (20 arów) gruntu stanowiącego działkę nr 933/9 na podstawie umowy z 31 grudnia 2015 r. nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Przed dniem 31 grudnia 2015 r. upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie sprzedanej nieruchomości. W opisanym stanie faktycznym należy przyjąć, że nabycie sprzedanej nieruchomości nastąpiło w dniu otwarcia spadku po babce, tj. 15 sierpnia 2004 r. Tak należy uczynić, ponieważ wartość udziału nabytego przez Wnioskodawcę w spadku po babce określona przez biegłego w toku postępowania spadkowego przed sądem jest wyższa od wartości gruntu jaki został przyznany Wnioskodawcy w drodze umowy zniesienia współwłasności. Należy przy tym wziąć pod uwagę zarówno sumę i wzajemne relacje wartości gruntu i budynków na tym gruncie określone przez tegoż biegłego w postępowaniu spadkowym. Należy również wziąć pod uwagę, że w okresie pomiędzy otwarciem spadku 15 sierpnia 2004 r. a zniesieniem współwłasności 16 grudnia 2014 r. nie zmienił się stan gruntu stanowiącego dziadki nr 933/8, 933/9 i 933/10 (w dniu 16 grudnia 2014 r.). Nie zmienił się stan budynków położonych na tej nieruchomości. Wzajemny stosunek wartości poszczególnych części wymienionego gruntu i wymienionych budynków nie zmienił się w czasie. Mogło dojść do jednolitego wzrostu wartości wszystkich części tej nieruchomości, ale nie doszło do wzrostu wartości części nieruchomości w stosunku do pozostałych części. Wskutek zniesienia współwłasności na podstawie umowy z 16 grudnia 2014 r. nie doszło do powiększenia majątku Wnioskodawcy. Przeciwnie, majątek Wnioskodawcy zmniejszył się. Przed zniesieniem współwłasności Wnioskodawca dysponował bowiem 17% nieruchomości a po zniesieniu współwłasności dysponował gruntem, którego wartość według oszacowania biegłego z postępowania spadkowego odpowiadała 14,22% wartości tej nieruchomości. Nic w tym zakresie nie zmienia fakt, że Wnioskodawca uzyskał dobrą cenę sprzedaży odbiegającą na jego korzyść od oszacowania biegłego z postępowania spadkowego. Nic również w tym zakresie nie zmienia wzrost wartości całej nieruchomości pomiędzy otwarciem spadku 15 sierpnia 2004 r. a zniesieniem współwłasności 16 grudnia 2014 r. Nie zmienia to relacji pomiędzy tym co Wnioskodawca uzyskał w spadku w 2004 r. a tym co otrzymał wskutek zniesienia współwłasności nieruchomości. Te relacje zaś można obiektywnie ustalić przy pomocy operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby postępowania spadkowego, który określa wartość poszczególnych części nieruchomości w związku z ustaleniem tzw. sched spadkowych na potrzeby zastosowania przepisu art. 961 Kodeksu cywilnego. Dział spadku i zniesienie wspólności majątku spadkowego jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy w ich wyniku podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Do nowego nabycia mogłoby zatem dojść tylko wtedy gdy Wnioskodawca uzyskałby proporcjonalnie więcej niż wynika ze stosunku wartości poszczególnych udziałów w spadku. Nie zmienia daty nabycia jednolity wzrost wartości wszystkich części spadku w okresie pomiędzy otwarciem spadku a zniesieniem współwłasności/działem spadku, tak samo jak wzrost wartości nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w klasycznym przypadku nie powoduje, że zawiesza się, bądź uchyla się termin, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 in fine ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu, ma moment i sposób jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca 15 sierpnia 2004 r. nabył 34/100 (34%) spadku po babce. W skład spadku wchodził wyłącznie udział ½ w nieruchomości stanowiącej działkę 933/4 o powierzchni 0,7345 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Tym samym Wnioskodawca nabył 17/100 (17%) w całej nieruchomości (34% z 1/2). Natomiast pozostały udział w spadku, tj. 66/100 (66%) spadku nabył dziadek Wnioskodawcy, który był również właścicielem udziału ½ w ww. nieruchomości, który nabył z racji ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. nastąpił podział działki 933/4 na działki o numerach:

  • 933/8 o powierzchni 0,2753 ha,
  • 933/9 o powierzchni 0,2000 ha oraz
  • 933/10 o powierzchni 0,2241 ha.

Zaktualizowano również powierzchnię i granice działki ulegającej podziałowi w ten sposób, że działka 933/4 otrzymała nową powierzchnię 0,6994 ha w miejsce 0,7345 ha.

W dniu 16 grudnia 2014 r. zniesiono współwłasność nieruchomości złożonej z trzech ww. działek w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność niezabudowaną część ww. nieruchomości, tj. własność działki 933/9 o powierzchni 0,2000 ha. Natomiast resztę nieruchomości o powierzchni 0,4994 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym otrzymał dziadek Wnioskodawcy. Zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat. W operacie szacunkowym z 22 września 2008 r. przyjęto, że wartość ½ działki 933/4 (przed podziałem) wynosiła 73.450 zł, wartość ½ budynku mieszkalnego 65.000 zł a wartość budynku gospodarczego 5.720 zł. Łącznie wartość spadku (½ nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 933/4) oszacowano na kwotę 144.170 zł. Z operatu szacunkowego wynika, że wzięto pod uwagę stan rzeczy i wartości z dnia sporządzenia operatu, tj. 22 września 2008 r. Na dzień zniesienia współwłasności wartość działki 933/9 stanowiła 14,22% wartości całej nieruchomości stanowiącej działki o numerach 933/8, 933/9 i 933/10. Wnioskodawca 31 grudnia 2015 r. sprzedał nieruchomość stanowiącą niezabudowaną działkę o numerze 933/9 i powierzchni 0,2000 ha.

W przypadku nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § Kodeksu cywilnego). Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, jako data nabycia spadku.

Natomiast celem postępowania o zniesienie współwłasności – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu – współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży – które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Natomiast gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) jak i stan jej majątku osobistego. O tym zaś czy udział uległ powiększeniu, czy też nie, nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego współwłaściciela nieruchomości, lecz obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych udziałów przed zniesieniem współwłasności i po nim.

Tak więc co do zasady zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Zatem jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla części udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności.

W rozpatrywanej sprawie z operatu szacunkowego z 22 września 2008 r. wynika, że łączna wartość rynkowa całej masy spadkowej, tj. ½ nieruchomości stanowiącej działki o numerach 933/8, 933/9 i 933/10 wynosiła 144.170 zł. Natomiast wartość rynkowa udziału ½ nieruchomości stanowiącej ww. działki na dzień zniesienia współwłasności była wyższa niż 144.170 zł. Wnioskodawca zaznaczył jednak, że wzrost wartości dotyczył jednolicie wszystkich części tej nieruchomości. Wartości działek były proporcjonalnie wyższe i wzajemny stosunek wartości poszczególnych części gruntu i budynków nie uległ zmianie. Wartość rynkowa działki o numerze 933/9, którą Wnioskodawca otrzymał w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności stanowi natomiast 14,22% wartości całej nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności. Wnioskodawca przed zniesieniem współwłasności posiadał udział 34/100 (34%) w ½ nieruchomości stanowiącej działki o numerach 933/8, 933/9 i 933/10, tj. 17/100 (17%) w całej nieruchomości, a w wyniku zniesienia współwłasności nabył działkę nr 933/9 o wartości stanowiącej 14,22% wartości całej nieruchomości.

Skoro zatem w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości udział Wnioskodawcy jaki przysługiwał mu w całej nieruchomości nie uległ powiększeniu, to należy stwierdzić, że po stronie Wnioskodawcy nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wartość rynkowa otrzymanej przez Wnioskodawcę działki była mniejsza od wartości udziału, jaki przysługiwał mu we współwłasności pierwotnie.

Podsumowując, jeżeli w istocie wartość działek wzrosła proporcjonalnie i nie zmienił się wzajemny stosunek ich wartości względem siebie to stwierdzić należy, że nabycie sprzedanej 31 grudnia 2015 r. przez Wnioskodawcę działki o numerze 933/9 nastąpiło w 2004 r. Oznacza to, że pięcioletni termin określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy upłynął z końcem 2009 r. W tej sytuacji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego przez niego ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ jej sprzedaż od 1 stycznia 2010 r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ jednocześnie zaznacza, że interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym, czyli ustalanie czy wartość rynkowa działek wzrosła proporcjonalnie i nie zmienił się wzajemny stosunek ich wartości względem siebie. Stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.