INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z udziałem w programie edukacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 5 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z udziałem w programie edukacyjnym.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, polegającą na doradztwie w zakresie organizacji i zarządzania. Głównym obszarem doradztwa są procesy raportowania finansowego, prognozowania i budżetowania, organizacja działów finansowych w spółkach, wybór i wdrażanie systemów informatycznych, projekty inwestycyjne na potrzeby wewnętrzne klientów jak i rozwój produktów rynkowych do odsprzedaży przez klientów swoim odbiorcom. Podatnik w celu realizacji usług wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte, na studiach magisterskich, podyplomowych oraz w toku wcześniejszych projektów.

W latach 2014-2016 podatnik prowadził w ramach opisanej powyżej działalności gospodarczej, dwa główne projekty doradcze, których podstawowy cel to przeprowadzenie zmian organizacyjnych, systemowych i procesowych u klientów. Miernikiem sukcesu takich projektów jest osiągnięcie przez klienta poprawy jakości, czasu i/lub obniżka kosztów działalności. Zmiana powinna być przeprowadzona zgodnie z harmonogramem i ustalonym z klientem budżetem. Projekty zmiany prowadzone są w bezpośredniej współpracy z kadrą zarządzającą i innymi pracownikami klienta, którzy w ramach projektu przejmują nowe procesy i zaczynają działać według zmienionych reguł. Z punktu widzenia skuteczności biznesowej projektów zmiany, kluczowe są więc czynniki, dzięki którym osiągnięta zostanie jak najwyższa jakość zmienianego procesu/organizacji, a sama zmiana zostanie dokonana efektywnie czasowo i kosztowo.

Metodyki prowadzenia zmian oraz wdrażania nowych procesów biznesowych produktów są same w sobie przedmiotem dynamicznego rozwoju, szczególnie w okresie szybkich zmian w technologiach informatycznych. Jednocześnie pojawiły się wyraźne centra| edukacji i wymiany informacji pomiędzy praktykami biznesowymi w tym obszarze, skoncentrowane najczęściej w obszarach najbardziej dynamicznego rozwoju nowych technologii i nowych modeli prowadzenia działalności, jednym z takich centrów jest obszar północnej Kalifornii w USA.

W celu uzyskania bezpośredniej poprawy jakości projektów zmiany, podatnik zdecydował o udziale w programie edukacyjnym "L" oferowanym przez amerykański Uniwersytet "S". Jest to niestacjonarny, roczny program, którego celem jest dostarczenie uczestnikom narzędzi (w postaci metodyk oraz ekspozycji na doświadczenia innych uczestników i firm) do efektywniejszego prowadzenia projektów zmian i wdrażania innowacji. Program "L" jest przeznaczony wyłącznie dla praktyków innowacji i projektów zmiany, a jednym z kryteriów rekrutacji jest możliwość natychmiastowego (jeszcze w trakcie trwania programu) wykorzystywania zdobytych umiejętności w projektach, których uczestnik programu bierze udział jako przedsiębiorca lub pracownik.

Program obejmuje różne elementy projektu zmiany, od krytycznej analizy wymagań biznesowych oraz otoczenia konkurencyjnego, przez biznes plany, budowanie zespołów projektowych i zarządzanie nimi na potrzeby realizacji projektów zmiany. Uczestnictwo w programie polega na przyswojeniu wiedzy z dedykowanych, zamkniętych stron internetowych, literatury, jak również na bezpośrednim, interaktywnym kontakcie z wykładowcami i innymi uczestnikami.

Mimo, iż podatnik ponosi ryzyko biznesowe związane z niepewnością przyszłych kontraktów, udział we wspomnianym programie „L” ma na celu szybkie, bezpośrednie wzbogacenie warsztatu metodyk projektowych podatnika oraz w efekcie, zapewnienie większej wartości dostarczanej w kolejnych projektach.


Poniesienie kosztów udziału w programie jest udokumentowane fakturami wystawionymi przez Uniwersytet „S” oraz bankowym potwierdzeniem płatności.


W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 września 2016 r. ( data wpływu 3 października 2016r.) Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego poprzez wskazanie, że:

  1. Działalność gospodarczą prowadzi nieprzerwanie od 22.04.2008 r. Wiodącym typem działalności jest PKD 70.22 Z - Pozostałe doradztwo w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Projekty doradcze wykonuje dla klientów od roku 2008, z przerwami pomiędzy zakończeniem poprzedniego projektu a rozpoczęciem kolejnego. Projekty związane ściśle z przeprowadzaniem zmian procesowo-organizacyjnych wykonuje od marca 2014 (dla Grupy Kapitałowej „O", dla spółki „F”, obecnie dla innej spółki grupy „F").
  2. Program edukacyjny będący przedmiotem zapytania rozpoczął się w marcu 2016 i trwa do lutego 2017. Uczestnictwo w programie oraz wykonanie wszystkich zadań/projektów/ćwiczeń jest warunkiem ukończenia programu i uzyskania certyfikatu ukończenia. Program nie jest jednocześnie traktowany jako studia podyplomowe, a jako edukację zawodową. Podobne co do treści, ale nauczane w trybie stacjonarnym kursy wymagają, zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu S., wizy biznesowej, a nie studenckiej do USA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy koszt udziału w Programie "L", określonym w opisie stanu faktycznego, może stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o PDOF?


Zdaniem Wnioskodawcy koszt udziału w programie "L" określonym w opisie stanu faktycznego, może stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o PDOF. Istnieje silny, bezpośredni związek pomiędzy zawartością edukacyjną programu a projektami prowadzonymi przez podatnika zarówno w ostatnich latach, jak i w założeniu w przyszłości. Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania stanowi główny przedmiot działalności podatnika. O zbieżność treści programu "L" z bieżącymi lub niedawnymi projektami dba również sama instytucja edukacyjna w procesie rekrutacji, zapewniając w ten sposób wymianę praktycznej wiedzy pomiędzy uczestnikami oraz określony profil uczestników.


Ryzyko gospodarcze podatnika, polegające na niepewności przyszłych kontraktów, nie wpływa przy tym na zasadność powiązania poniesionych kosztów z przyszłymi przychodami.


Zdaniem podatnika, powyższe argumenty stanowią wystarczające uzasadnienie związku ponoszonych kosztów z działalnością gospodarczą, by umożliwić ich uznanie za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu UPDOD. Na konieczność uzasadnienia takiego powiązania wskazywały wydane interpretacje indywidualne, na przykład:

  • ITPB1/415-828/13/AK Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23.10.2013 r.
  • ILPB1/415-629/11-2/AA Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26.07.2011 r.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Przez pojęcie „zachować" należy rozumieć „dochować coś w stanie niezmienionym, nienaruszonym, utrzymać”. Natomiast „zabezpieczyć” oznacza „uczynić bezpiecznym, niezagrożonym, dać ochronę”. Można więc przyjąć, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, które umożliwią dalsze funkcjonowanie źródła. Kosztami podatkowymi są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa poniesienie ich jest uzasadnione.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.


Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.


Wydatki ponoszone w związku z udziałem w programach edukacyjnych nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Do stwierdzenia, czy wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę w związku z udziałem programie edukacyjnym może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy taki wydatek służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.


Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że wydatki poniesione w związku z udziałem Wnioskodawcy w programie edukacyjnym „L”, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przy czym podkreślić należy, że ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Interpretację indywidualną wydaje się bowiem wyłącznie w oparciu o stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez Wnioskodawcę, natomiast w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ prowadzi postępowanie dowodowe w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, który rzeczywiście zaistniał.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.