INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2017 r. (data wpływu 11 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2017 r. (data wpływu 23 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty (pytanie Nr 4) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.362.2017.1.DJD, oraz Nr 0113-KDIPT1-3.4012.725.2017.1.MWJ, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 listopada 2017 r. (data doręczenia 20 listopada 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 20 listopada 2017 r. (data wpływu 23 listopada 2017 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 22 października 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ….. od 2017 r. Wykonywana przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 64.19.30.0 - „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni wybrała liniową metodę opodatkowania dochodów 19% stawką podatku. Dokumentacją podatkową prowadzoną dla celów wykonywanej działalności gospodarczej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje wydobycia i obrotu walutą elektroniczną (m.in. ETH, Bitcoin, dalej: Kryptowaluta). Kryptowaluty to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego. Nie posiadają centralnego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Ich wartość rynkowa jest zdeterminowana tylko i wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut takich jak Euro, czy polski złoty. Kryptowaluty, które są przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, nie stanowią autonomicznego świadczenia, ani nie zaspokajają żadnych potrzeb. Ich jedyną funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, opierającym się na zasadach kryptografii. Umożliwiają one dokonywanie rozliczeń drogą elektroniczną, bezpośrednio pomiędzy dokonującym płatności, a odbiorcą. Zważywszy na fakt, że Kryptowaluty nie posiadają jakiegokolwiek substratu materialnego, pełnią one funkcje zbliżone do funkcji pieniądza bezgotówkowego. Wszelkie operacje dokonywane za pośrednictwem Kryptowalut polegają tylko i wyłącznie na dokonywaniu odpowiednich zapisów w systemach informatycznych i nie są związane z wydawaniem jakichkolwiek dokumentów lub innego rodzaju potwierdzeń o charakterze materialnym.

Wnioskodawczyni dokonuje wydobycia Kryptowalut we własnym zakresie przy użyciu własnego sprzętu. Następnie wydobyte Kryptowaluty są sprzedawane. Podatek dochodowy jest rozpoznawany przez Wnioskodawczynię w dacie sprzedaży, a nie w dacie wytworzenia/ wydobycia Kryptowaluty. Czynności związane ze sprzedażą Kryptowaluty są dokonywane przez Wnioskodawczynię w sposób zorganizowany i ciągły, są zespołem celowych czynności dokonywanych w sposób profesjonalny i w ocenie Wnioskodawczyni posiadają znamiona działalności gospodarczej.

Transakcje obrotu Kryptowalutą dokonywane przez Wnioskodawczynię mogą być dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również na rzecz osób prawnych. Podmioty te mogą być podatnikami VAT lub podatku od wartości dodanej, mogą też nie posiadać takiego statusu. Ponieważ transakcje dokonywane są za pośrednictwem giełdy, Wnioskodawczyni nie wie, kto jest kontrahentem i nie jest w stanie określić jego statusu dla celów podatku VAT. Dodatkowo należy nadmienić, że Wnioskodawczyni nie posiada również informacji, gdzie znajduje się miejsce siedziby usługobiorcy (czy jest to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski, Unii Europejskiej, czy też poza nią).

Reasumując, ze względu na model biznesowy według jakiego funkcjonują obecnie giełdy Kryptowalut, Wnioskodawczyni nie ma dostępu do żadnych informacji związanych z identyfikacją drugiej strony transakcji, tj. nie wie od kogo nabywa Kryptowaluty, ani też nie ma informacji komu je sprzedaje, ponieważ Wnioskodawczyni nie wie, kto jest odbiorcą Jej usług. Nie dokonuje fiskalizacji dokonywanych przez siebie transakcji na Kryptowalutach za pomocą kasy fiskalnej. Wnioskodawczyni nie rozpoznaje różnic kursowych na transakcjach związanych z Kryptowalutami.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że jest polskim rezydentem podatkowym. Transakcji zbycia i nabycia Kryptowalut Wnioskodawczyni dokonywała w 2017 r. W okresie od lipca 2017 r. do października 2017 r. Wnioskodawczyni wykopała w zaokrągleniu 28 jednostek ETH. Dodatkowo, w sierpniu 2017 r. nabyła ok. 1,46721081 jednostek BTC, a w październiku ok. 1,00401607 jednostek ETH. W okresie od sierpnia do października 2017 r. sprzedała ok. 26 jednostek ETH.

Obrotu i wydobycia Kryptowalut Wnioskodawczyni dokonuje w celach zarobkowych, tj. osiągnięcia zysku z tytułu wzrostu ich wartości rynkowej. Wnioskodawczyni dokonuje obrotu Kryptowalutą za pośrednictwem giełd internetowych, zajmujących się pośrednictwem w obrocie Kryptowalutą. Wnioskodawczyni przelewa środki pieniężne lub Kryptowalutę z własnego rachunku bankowego albo rachunku w kopalni, na spersonalizowany rachunek założony na wybranej giełdzie. Za zgromadzone na rachunku giełdy pieniądze Wnioskodawczyni kupuje wybraną Kryptowalutę. W przypadku, gdy Wnioskodawczyni zdecyduje się na sprzedaż Kryptowaluty, dokonuje dyspozycji sprzedaży danej ilości Kryptowaluty i otrzymuje w zamian oficjalnie obowiązującą walutę lub dokonuje jej zamiany na inny rodzaj Kryptowaluty. Zarówno kupno, sprzedaż, jak i zamiana Kryptowaluty dokonywane są w ten sposób, że Wnioskodawczyni daje dyspozycję sprzedaży, nabycia lub zamiany danej ilości, danej Kryptowaluty i giełda dokonuje wyszukania odpowiedniej dla Wnioskodawczyni oferty spośród ofert złożonych przez innych użytkowników giełdy. W związku z tym, nawet jednorazowe zlecenie nabycia/sprzedaży Kryptowaluty może zostać przez giełdę podzielone na kilka transakcji z różnymi podmiotami. Wnioskodawczyni nie ma wpływu na techniczny przebieg transakcji. Każda z giełd posiada notowania kursu danej Kryptowaluty albo w odniesieniu do waluty oficjalnie obowiązującej, albo kursu innej Kryptowaluty. Transakcje sprzedaży i zamiany są przeliczane po kursach danej Kryptowaluty, ogłaszanych przez daną giełdę w momencie dokonywania danej transakcji.

Giełda, na której Wnioskodawczyni dokonuje transakcji, ma siedzibę w Polsce, ale w przyszłości Wnioskodawczyni nie wyklucza handlu na giełdach zagranicznych. Giełda od transakcji pobiera prowizje, w momencie dokonania tej transakcji, np. zbycia danej Kryptowaluty/zamiany danej Kryptowaluty, w określonym w regulaminie procencie, liczonym od wartości transakcji.

Wnioskodawczyni przychody uzyskane z tytułu obrotu Kryptowalutą klasyfikuje do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Do przychodów podatkowych Wnioskodawczyni zalicza kwotę należną ze sprzedaży Kryptowaluty, natomiast do kosztów podatkowych, koszt nabycia Kryptowaluty oraz prowizję potrącaną przez giełdę z tytułu dokonanej transakcji, a także opłatę giełdy pobieraną za przelew środków. Wnioskodawczyni nie rozpoznaje przychodu podatkowego w przypadku zamiany jednej Kryptowaluty na inną Kryptowalutę. Potwierdzeniem dokonywanych przez Wnioskodawczynię transakcji są m.in. bankowe potwierdzenia przelewów na konto giełdy i z giełdy na konto bankowe oraz historia transakcji z giełdy, a także faktury wystawiane przez giełdy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (w tym pytanie Nr 1 oraz Nr 4 ostatecznie sformułowano w uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu obrotu Kryptowalutą należy zakwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 2. Czy należy rozliczać różnice kursowe od transakcji na Kryptowalutach?
 3. Czy nabycie jednostek Bitcoin w ramach tzw. jej wydobycia (z ang. „mining”) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 4. Czy w momencie zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 5. Czy transakcja zbycia Kryptowaluty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 6. Czy transakcja zbycia Kryptowalut powinna podlegać rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego Nr 4, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pozostałych pytań, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotyczących podatku od towarów i usług, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, (przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku) dokonując zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty nie rozpoznawała Ona dotychczas przychodu podatkowego z tego tytułu. Wnioskodawczyni nie odnajduje przepisów, które nakładałyby obowiązek opodatkowania takiej transakcji.

W ocenie Wnioskodawczyni, ponieważ Kryptowaluta nie jest oficjalnym środkiem płatniczym, w przypadku zamiany jednej Kryptowaluty na inną, nie powstanie przychód do opodatkowania ze względu na fakt, że nie ma możliwości odniesienia wartości zamienianych Kryptowalut do wartości pieniężnych. Należy bowiem wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną, bądź dokonania zapłaty nią za towar lub usługę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Zgodnie bowiem z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 9 ust. 2 tej ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 3 wymieniono pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności gospodarczej zdefiniowane zostały z kolei w art. 14 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przywołany przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą przychód ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Na mocy art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady, powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia zdarzeń wskazanych w ww. art. 14 ust. 1c ww. ustawy, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia. Wyjątek od powyższej zasady stanowi otrzymanie zaliczki na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zauważyć jednak należy, że za zaliczkę nie może zostać uznana taka przedpłata, która ma ostateczny i definitywny charakter i nie podlega rozliczeniu lub zwrotowi w późniejszym terminie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 20l7 r. w zakresie obrotu Kryptowalutami W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wydobycia i obrotu walutą elektroniczną, m.in. ETH, Bitcoin. Wnioskodawczyni dokonuje wydobycia Kryptowalut we własnym zakresie przy użyciu własnego sprzętu. Wydobycia i obrotu Kryptowalut Wnioskodawczyni dokonuje w celach zarobkowych, tj. osiągnięcia zysku z tytułu wzrostu ich wartości rynkowej. Czynności związane ze sprzedażą Kryptowaluty są dokonywane przez Wnioskodawczynię w sposób zorganizowany i ciągły oraz są zespołem celowych czynności dokonywanych w sposób profesjonalny. Obrotu Kryptowalutą dokonuje za pośrednictwem giełd internetowych, zajmujących się pośrednictwem w obrocie Kryptowalutą. Giełda, na której Wnioskodawczyni obecnie dokonuje transakcji, ma siedzibę w Polsce, ale w przyszłości Wnioskodawczyni nie wyklucza handlu na giełdach zagranicznych. Wnioskodawczyni przelewa środki pieniężne lub Kryptowalutę z własnego rachunku bankowego albo rachunku w kopalni, na spersonalizowany rachunek założony na wybranej giełdzie. Za zgromadzone na rachunku giełdy pieniądze Wnioskodawczyni kupuje wybraną Kryptowalutę. W przypadku, gdy Wnioskodawczyni zdecyduje się na sprzedaż Kryptowaluty, dokonuje dyspozycji sprzedaży danej ilości Kryptowaluty i otrzymuje w zamian oficjalnie obowiązującą walutę lub dokonuje jej zamiany na inny rodzaj Kryptowaluty. Zarówno kupno, sprzedaż, jak i zamiana Kryptowaluty dokonywane są w ten sposób, że Wnioskodawczyni daje dyspozycję sprzedaży, nabycia lub zamiany danej ilości, danej Kryptowaluty i giełda dokonuje wyszukania odpowiedniej dla Wnioskodawczyni oferty spośród ofert złożonych przez innych użytkowników giełdy. Transakcje obrotu Kryptowalutą dokonywane przez Wnioskodawczynię mogą być dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również na rzecz osób prawnych. Potwierdzeniem dokonywanych przez Wnioskodawczynię transakcji są m.in. bankowe potwierdzenia przelewów dokonywanych na konto giełdy i z giełdy na konto bankowe oraz historia transakcji z giełdy, a także faktury wystawiane przez giełdy.

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji waluty, banknotów i monet, jako środków płatniczych, należy odnieść się do niżej wymienionych przepisów.

W art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 1373) wskazano, że znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze.

Stosownie do art. 32 ww. ustawy, znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2003, z późn. zm.) w art. 1 ust. 1 określono zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego, w tym:

 1. warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych;
 2. prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych;
  2a) warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego;
 1. zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, w tym za pośrednictwem agentów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami;
 2. zasady dostępu konsumentów do rachunku podstawowego;
 3. zasady przenoszenia rachunków płatniczych prowadzonych dla konsumentów.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy należy wskazać, że wirtualne waluty, zwane Kryptowalutami pełnią funkcję elektronicznej waluty, a system płatności umożliwia wysyłanie i odbieranie jednostek tejże waluty. Zarówno sama jednostka waluty, jak i cały system, występują pod różnymi nazwami takimi jak np.: Bitcoin, Ktherum, Litecoin, etc. Niemniej jednak, jako systemy wirtualnej waluty, nie posiadają uregulowania w przepisach prawa. Waluty te nie mają żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nimi nadzór. Na gruncie polskiego prawa Kryptowalut nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonują one jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. Kryptowaluty nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.).

W świetle obowiązujących przepisów prawa ww. Kryptowaluty nie są walutami uznawanymi jako prawny środek płatniczy. Nie są również stosowane w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się nimi żadne instytucje publiczne. W konsekwencji, w zakresie zagadnień dotyczących obrotu Kryptowalutami nie można automatycznie stosować rozwiązań, jakie mają zastosowanie do tzw. waluty tradycyjnej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że w sytuacji zamiany jednej Kryptowaluty na inną Kryptowalutę, zamiany takiej nie można utożsamiać z przypadkiem przewalutowania tradycyjnej waluty (np. euro na dolary amerykańskie). Zamianę walut wirtualnych należy bowiem traktować analogicznie, jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych (np. wierzytelności).

Zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Należy zauważyć, że przedmiotem umowy zamiany mogą być nie tylko rzeczy, lecz także wszelkie zbywalne dobra materialne, jak również niematerialne.

Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, że zamiana, to w efekcie forma zbycia jednej rzeczy (w tym prawa majątkowego), a w zamian - nabycia własności drugiej rzeczy. Istotą umowy zamiany jest zatem wymiana dóbr. Nie zmienia to jednak faktu, że zamieniane rzeczy/prawa majątkowe mają swoją wartość, którą można określić (np. w przypadku zamiany Bitcoin na Ether na giełdzie Kryptowalut - giełda ta określa wartości, zarówno Bitocin, jak i Ether wyrażone w walucie tradycyjnej).

A zatem także w przypadku, gdy w dokonywanej transakcji nie występuje element tradycyjnej waluty, a jedynie zachodzi zamiana jednej Kryptowaluty na drugą – po stronie Wnioskodawczyni powstaje przychód.

Uwzględniając powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni zawarte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego należało uznać za nieprawidłowe.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Wskazać ponadto należy, że interpretacja podatkowa to odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące podatków, dlatego wywołuje ona wyłącznie skutki w sferze podatkowej, a nie żadnej innej. Zgodnie z przepisami Organ podatkowy jest przy tym związany treścią wniosku; nie ma uprawnień ani nawet możliwości badania prawdziwości faktów czy stwierdzeń, podawanych przez Wnioskodawczynię. Formułując odpowiedź Organ podatkowy polega więc wyłącznie na tym, co pisał podatnik we wniosku i nie sprawdza legalnych aspektów działalności Wnioskodawczyni. Uzyskanie interpretacji podatkowej nie rozstrzyga więc o legalności danej działalności.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ….., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.