INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 11 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą polskim rezydentem podatkowym i prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży akcesoriów dekoracyjnych („Towary”). W ramach wykonywanej działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonuje sprzedaży Towarów między innymi na rzecz osób fizycznych nic prowadzących działalności gospodarczej („sprzedaż towarów”).

Wnioskodawca wskazuje, że sprzedaż Towarów dokonywana jest przez niego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego („Sklep”) oraz i internetowych platform handlowych („Portale”), przy czym oferta sprzedaży Towarów, zamieszczona w sklepie internetowym oraz na internetowych platformach handlowych, wyrażona jest w złotych polskich.

W ramach sprzedaży Towarów dokonywanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Sklepu, zamówienia klientów składane są bezpośrednio w systemie sprzedażowym Sklepu albo – w przypadku sprzedaży Towarów dokonywanej za pośrednictwem Portali – bezpośrednio w systemie sprzedażowym Portali. Co istotne, zarówno zamówienia składane przez klientów w Sklepie, jak i na Portalach sformułowane są w sposób umożliwiający identyfikację zamawiającego – zawierają m. in. dane osobowe identyfikujące nabywcę, jego adres, a także określenie zamówionych Towarów.


Wnioskodawca wskazuje, że zarówno towary zakupione przez klientów za pośrednictwem Sklepu, jak również towary zakupione przez klientów za pośrednictwem Portali są – po dokonaniu przez klientów zapłaty za towary – dostarczane klientom w formie przesyłek kurierskich. Sama zapłata dokonywana jest przez klientów w formie jednego z następujących sposobów:


 1. w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy Wnioskodawcy,
 2. w formie płatności kartą kredytową/debetową,
 3. za pośrednictwem systemu płatniczego PayU,
 4. za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego.


Odnosząc się do poszczególnych form regulowania zapłaty za towary, Wnioskodawca wskazuje, że:


 1. w przypadku regulowania zapłaty za towary w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy Wnioskodawcy, dokonany przelew umożliwia Wnioskodawcy alokowanie tego przelewu do określonego zamówienia oraz do klienta na którego rzecz dokonana została płatność,
 2. w przypadku regulowania zapłaty za towary w formie płatności kartą kredytową albo debetową, zapłata dokonywana jest poprzez pobranie – za pomocą operatorów kart płatniczych – środków pieniężnych z rachunku bankowego przypisanego do karty kredytowej albo debetowej oraz przekazaniu tych płatności przez operatorów kart na rachunek bankowy Wnioskodawcy,
 3. w przypadku regulowania zapłaty za towary za pośrednictwem systemu płatniczego PayU, płatności dokonywane są przez Internet, za pośrednictwem operatora płatności – PayU, który otrzymane zapłaty przekazuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy; co istotne w tym wypadku Wnioskodawca, w oparciu o posiadane ewidencje i otrzymywane zestawienia wypłat środków dokonywanych przez PayU posiada możliwość przyporządkowania zbiorczej płatności przekazanej przez PayU na rachunek bankowy Wnioskodawcy, do poszczególnych transakcji sprzedaży Towarów dokonanych pomiędzy Wnioskodawcą, a klientem,
 4. w przypadku regulowania zapłaty za towary za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego Wnioskodawca wskazuje, że zapłata przez klienta następować będzie w ten sposób, że kurier lub operator pocztowy będzie dostarczał przesyłki do klientów i odbierał zapłatę w polskich złotych, zaś pobrane przez kuriera lub operatora pocztowego płatności będą przekazywane w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy.


Zatem Wnioskodawca, w przypadku każdej z form regulowania zapłaty za towary będzie miał możliwość alokowania takiej zapłaty do określonego zamówienia oraz do klienta, „na którego rzecz dokonana została płatność”.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży Towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zamieszkałych w Polsce („Klienci”), w stosunku do której:


 1. płatność następuje w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy Wnioskodawcy?
 2. płatność następuje w formie płatności kartą kredytową/debetową?
 3. płatność następuje za pośrednictwem systemu płatniczego PayU?
 4. płatność następuje za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego?


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („VAT”) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Od zasady powyższej przepisy prawne przewidują wyjątek w postaci zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przypadki, w których zastosowanie znajduje przedmiotowe zwolnienie, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących („Rozporządzenie”).

Przepisy Rozporządzenia przewidują, iż zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących może mieć charakter podmiotowy w postaci wysokości obrotu albo przedmiotowy – w postaci rodzaju prowadzonej działalności.

Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do Rozporządzenia, jednocześnie w § 4 pkt 1 i 2 ujęte zostały czynności w stosunku do których wyłączona została możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W powyższym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że sprzedaż Towarów nie została ujęta w katalogu czynności, o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia, zaś w pozycji 38 załącznika do Rozporządzenia wskazano, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, znajduje zastosowanie względem „dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana”.


Z treści przywołanych regulacji wynika zatem, że w prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży Towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przysługuje wówczas, gdy:


 1. dostawa Towarów następuje w systemie wysyłkowym pocztą lub firmą kurierską,
 2. zapłatę za Towary dokonano w całości za pośrednictwem poczty albo banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 3. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika jednoznacznie jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.


Ad. 1.

Wnioskodawca wskazuje, iż w jego ocenie w przypadku sprzedaży Towarów na rzecz Klientów, w stosunku do której płatność następuje w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. W ocenie Wnioskodawcy powyższe wynika z faktu, że:


 1. sprzedaż Towarów na rzecz Klientów dokonywana jest za pośrednictwem Sklepu lub Portalu, a ich dostawa dokonywana jest za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego – tym samym dostawa Towarów dokonywana jest w systemie wysyłkowym,
 2. zapłata za dostarczane Towary dokonywana jest za pośrednictwem banku,
 3. na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy,
 4. Towary nie są ujęte w katalogu towarów, których dostawa – w myśl § 4 Rozporządzenia – nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Powyższe stanowisko znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych zarówno w imieniu Ministra Finansów, jak również przez organ. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 31 maja 2013 r. znak IBPP3/443-637/13/KG, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że „w przypadku gdy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej”.

Tożsamy pogląd wyrażony został przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2015 r. znak IBPP3/4512-68/15/EJ, w której wskazane zostało, że „w przypadku towarów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego, za które otrzymuje w całości zapłatę na własny rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów (systemu) dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej”.

Powyższe rozumowanie zostało w pełni zaaprobowane także przez organ, który w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2017 r. znak 1462-IPPP2.4512.73.2017.1.JO przyznał, że „w przypadku wprowadzenia nowych możliwości uregulowania należności, tj. bezpośrednim przelewem na rachunek (...) Wnioskodawca nadal będzie miał prawo do nieewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz Klientów w Polsce przy pomocy kas rejestrujących”.

Podsumowując Wnioskodawca wskazuje, że – jego zdaniem – w przypadku sprzedaży Towarów na rzecz Klientów, w stosunku do której płatność następuje w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Ad. 2.

Wnioskodawca wskazuje, iż w jego ocenie na gruncie Rozporządzenia przysługuje mu prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej także sprzedaży Towarów na rzecz Klientów, w stosunku do której płatność następuje w formie płatności kartą kredytową/ debetową.

Zdaniem Wnioskodawcy, również w tym przypadku spełnione są wszelkie warunki do skorzystania ze zwolnienia, gdyż sprzedaż Towarów na rzecz Klientów dokonywana jest za pośrednictwem Sklepu lub Portalu, a ich dostawa dokonywana jest za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego – tym samym dostawa Towarów dokonywana jest w systemie wysyłkowym, na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy, a Towary nie są ujęte w katalogu towarów, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto, w przypadku płatności dokonywanych za pomocą karty kredytowej/ debetowej spełniona jest także ostatnia przesłanka, tj. dokonanie płatności za Towary za pośrednictwem banku.

Jak bowiem wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2015 r. znak IPPP2/4512-128/15-6/RR „w odniesieniu do płatności (...) przy użyciu karty płatniczej, które będą dokonywane za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku”.

W rzeczonej interpretacji organ podkreślił także, że za uznaniem, iż płatność kartą kredytową/ debetową spełnia przesłankę uznania jej za dokonaną za pośrednictwem banku przemawia także wykładnia celowościowa, gdyż „obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana”. Co istotne, za takim poglądem opowiedzieli się także m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z dnia 31 grudnia 2015 r„ znak IBPP3/4512-722/15/BJ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z dnia 15 lipca 2016 r., znak IPPP2/4512-402/16-2/MT) oraz organ (interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2017 r. sygn. 1462-IPPP2.4512.73.2017.1.JO).

Podsumowując Wnioskodawca wskazuje, iż jego zdaniem w przypadku sprzedaży Towarów na rzecz Klientów, w stosunku do której płatność następuje za pośrednictwem karty kredytowej/ debetowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Ad. 3.

Wnioskodawca wskazuje, że jego zdaniem przysługuje mu prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży Towarów na rzecz Klientów, w stosunku do której płatność następuje za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.

W przypadku tego rodzaju rozliczenia sprzedaży Towarów, również spełnione są wszystkie przesłanki do zastosowania zwolnienia, gdyż: dostawa Towarów dokonywana jest w systemie wysyłkowym (sprzedaż Towarów na rzecz Klientów dokonywana jest za pośrednictwem Sklepu lub Portalu, a ich dostawa dokonywana jest za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego), na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy, Towary nie są ujęte w katalogu towarów, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś formę zapłaty za dostarczane Towary należy uznać za zapłatę dokonywaną za pośrednictwem banku.

Pogląd Wnioskodawcy potwierdza także praktyka organów podatkowych. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2015 r. (znak IPPP2/443-1242/14-2/RR) płatności poprzez systemy płatnicze on-line, które będą dokonywane za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze, spełniają przesłanki uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku ponieważ dokonywane są na rachunek bankowy.

Powyższe stanowisko zostało nadto potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2015 r. znak IPPP2/4512-128/15-6/RR. Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2014 r. znak IPPP2/443-S42/14-2/MT/DG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż „w odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-linę (PayU) tut. organ zauważa, że taka forma płatności spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana”.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę w ramach niniejszego wniosku, znalazło także aprobatę m. in. w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 19 maja 2015 r. (znak IPPP2/4512-128/15-6/RR) oraz w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 31 grudnia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (znak IBPP3/4512-722/15/BJ).


Ad. 4.

W ocenie Wnioskodawcy, prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży Towarów na rzecz Klientów następuje także w przypadku sprzedaży, w stosunku do której płatność następuje za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego. Sprzedaż taka spełnia bowiem wszelkie opisane powyżej przesłanki zwolnienia, tzn.:


 1. sprzedaż Towarów na rzecz Klientów dokonywana jest za pośrednictwem Sklepu lub Portalu a ich dostawa dokonywana jest za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego – tym samym dostawa Towarów dokonywana jest w systemie wysyłkowym,
 2. zapłatę za dostarczane Towary należy uznać za dokonaną za pośrednictwem banku,
 3. na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy,
 4. Towary nie są ujęte w katalogu towarów, których dostawa – w myśl § 4 Rozporządzenia – nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Odnosząc się do kwestii formy zapłaty wskazać należy, że brak obowiązku ewidencjonowania dostawy Towarów w systemie wysyłkowym występuje także w przypadkach, gdy płatność następuje za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego. Wynika to z faktu, iż płatności pobierane przez kuriera lub operatora pocztowego są następnie przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Co istotne, pogląd ten znajduje aprobatę w poglądach organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2014 r. (znak IPPP2/443-542/14-2/MT/DG) wskazał, iż „wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku”.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2016 r. (sygn. IPPP2/4512-319/16-4/BH), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podniósł, iż „Wnioskodawca dokonując dostawy towarów wymienionych we wniosku (a więc innych niż przedstawione w § 4 pkt 1 Rozporządzenia) nie będzie miał obowiązku ewidencji tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku gdy zapłata będzie dokonywana za pobraniem przez operatora pocztowego, a następnie będzie wpłacana w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy”.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz pobierania płatności do rąk kuriera lub operatora pocztowego przy odbiorze przesyłki potwierdzone zostało nadto m. in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2016 r. znak 0461-ITPP1.4512.711.16.1.AJ) oraz przez organ (interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2017 r., znak 1462-IPPP2.4512.73.2017.1 JO).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Ilekroć w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jest mowa o towarach – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnienia z powyższego obowiązku, do dnia 31 grudnia 2017 r. regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 wskazano dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w tym przepisie.

Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. powyższe kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w tym przepisie.

Na tle przedstawionego opisu sprawy Spółka powzięła wątpliwość, czy – uwzględniając fakt, że dostawa towarów dokonywana jest w systemie wysyłkowym, a zapłata za sprzedaż następuje w opisanych we wniosku formach na rachunek bankowy – ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r., jak również z dnia 20 grudnia 2017 r. muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, a przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzeń. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak wynika z wniosku, Spółka dokonuje dostawy towarów w systemie wysyłkowym. Całość zapłaty za wykonaną dostawę Spółka otrzymuje na rachunek bankowy, przy czym płatność może następować w różnych formach, tj. bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, płatności kartą kredytową/debetową, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU lub za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego, którzy przekazują należność na rachunek bankowy Spółki. W przypadku każdej z form regulowania zapłaty za towary, Spółka ma możliwość alokowania takiej zapłaty do określonego zamówienia oraz do klienta – na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy. Ponadto Spółka nie dokonuje dostawy towarów wymienionych w § 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r.

W świetle powyższego, na gruncie powołanych przepisów należy stwierdzić, że Spółka spełnia wszystkie przesłanki warunkujące prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zapłatę w przypadku każdej z opisanych form płatności Spółka otrzyma na rachunek bankowy, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy, a przedmiotem dokonywanej dostawy nie są towary wymienione w § 4 powołanych rozporządzeń.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że do 31 grudnia 2017 r. Spółka miała prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r.

Spółka może również korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r.


W związku z powyższym, stanowisko Spółki uznano za prawidłowe.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.