INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od przychodów ze sprzedaży wirtualnych rzeczy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 22 marca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.107.2018.1.MM, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 22 marca 2018 r. (data doręczenia 27 marca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 30 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 30 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod symbolem klasyfikacyjnym PKD 47.91.Z w zakresie handlu wirtualnymi rzeczami w grach komputerowych (dalej jako: „towar”), w ramach której zajmuje się sprzedażą wirtualnych rzeczy w grach komputerowych. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako płatnik VAT w Polsce.

Towar pochodzi bezpośrednio od Wnioskodawcy (sprzedającego). Wnioskodawca jest jego źródłem, a towar, w momencie sprzedaży, jest tworzony przez Niego i przekazywany automatycznie klientowi, który go kupił. Sprzedaż towaru odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy. Zakupione przez klientów towary są przesyłane bez żadnych przekształceń - dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały zakupione. Zapłata za sprzedane towary odbywa się za pośrednictwem przelewów bankowych, płatności telefonicznych (np. Premium SMS), oraz internetowych systemów płatniczych (np. PaysafeCard). Towar jest przesyłany elektronicznie bezpośrednio do klienta, chwilę po zaksięgowaniu płatności – nie ma miejsca fizyczna wysyłka towaru. Klient, kupując towar, nie musi instalować żadnego oprogramowania. Zakupiony towar jest od razu gotowy do użycia i zarządzania nim przez kupującego. Zarządzanie towarem jest dostępne z poziomu strony internetowej Wnioskodawcy, oraz w miejscu występowania kupionego towaru, na przykład w serwerze do gry (w trybie wieloosobowym), do którego można połączyć się przykładowo grą komputerową. Działalność jest bardzo prosta w swojej istocie i ciężko ją dokładniej opisać. W skrócie polega ona na sprzedawaniu wirtualnych rzeczy do gier komputerowych przez internet, które Wnioskodawca sprzedaje klientom (graczom) przez własną stronę internetową. Jako sposób opodatkowania Wnioskodawca wybrał zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

W piśmie z dnia 20 marca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że działalność gospodarczą prowadzi od dnia 4 lipca 2016 r. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego złożył w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Stawka i forma odprowadzonego podatku od tej pory nie uległa zmianie. Wnioskodawca wytwarza towar w momencie sprzedaży towaru, generując go w grze dla klienta, który go kupił. Wnioskodawca uważa, że odpowiedni symbol PKWiU dla usług, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który jako jedyny pasuje do przedstawionego opisu stanu faktycznego to: 47.00.89.0 – Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklaryfikowanych. Do działalności, którą prowadzi Wnioskodawca nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, z późn. zm.). Przedmiotem sprzedaży są wirtualne monety o nazwie „tokeny”, wirtualne przedmioty takie jak: kilofy, zbroje, miecze, oraz inne wirtualne rzeczy, jak na przykład wirtualne wierzchowce, zwierzątka. Gra jest ogólnodostępna. Wejście do gry przez tryb wieloosobowy na serwer jest darmowe. Jedyną rzeczą, na której działalność opiera swój przychód jest sprzedaż wyżej wymienionych wirtualnych rzeczy w określonej cenie i ilości na serwerze, do którego gracz łączy się grą w trybie wieloosobowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla przychodów osiąganych z działalności, tj. sprzedaży wirtualnych rzeczy w grach komputerowych, właściwe jest opodatkowanie przychodów ze sprzedaży stawką 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, wątpliwości, czy stawka 8,5% jest poprawna, budzi fakt, że wykonywana działalność bardziej przypomina handel, niż usługę, jednak nie wie, czy w kwestii praktyki słowo „handel” to poprawne określenie tego, co wykonuje w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawca zastanawia się, czy poprawne określenie tego, co robi to handel, czy usługa. Z tego powodu Wnioskodawca przy zakładaniu działalności wybrał wyższą stawkę podatku niż zakładał, a następnie złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca nie jest pewny, jak z punktu prawnego postrzegane są wirtualne przedmioty, tj. czy są one usługą, czy też pewną formą towaru, którym można handlować. Wnioskodawca przypuszcza, że należy je traktować jak towary, ponieważ są one zapisane na serwerze, do którego łączy się gra, czyli mają w minimalnym stopniu rzeczywiste odniesienie. Usługą z kolei jest coś, co się wykonuje, a nie sprzedaje w określonej ilości. Na tle tych przypuszczeń, Wnioskodawca sądzi, że sprzedaż wirtualnych rzeczy zalicza się do handlu, i według Niego do tego typu działalności powinna być przypisana stawka opodatkowania 3%.

Wnioskodawca opiera się bezpośrednio na definicji słowa „towar” ze słownika pojęć towaroznawczych, która brzmi: „Towar to produkt pracy ludzkiej przeznaczony do sprzedaży. Dzięki swym właściwościom jest użyteczny, gdyż zaspokaja potrzeby materialne i niematerialne człowieka. Towar musi mieć odpowiednią postać handlową i cenę; posiada wartość i wartość użytkową”.

Zatem, to co wykonuje Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej wpisuje się bardzo dobrze w opis handlu towarem, a usługa to z kolei coś, co się wykonuje, a nie sprzedaje w określonej ilości. Jak wiadomo Wnioskodawcy, według art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dla działalności usługowej w zakresie handlu stawka wynosi 3%. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy jest takie, że stawka podatku zryczałtowanego dla wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej powinna wynosić 3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, reguluje on opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez ... Bank...na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest zakwalifikowanie wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r., poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość stawki ryczałtu.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia należy przypomnieć, że Organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji usług do odpowiedniej grupy. Klasyfikacji tej powinien dokonać sam podmiot gospodarczy przy ewentualnej pomocy uprawnionego organu statystycznego.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast, stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa w zakresie handlu – to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

W świetle powyższych przepisów, o możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje. Gdy przedmiotem tej działalności nie są usługi, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik może korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Z kolei w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Pojęcie „powstawać” („powstają”), o którym mowa w ww. przepisie oznacza: zacząć istnieć w przestrzeni, czasie, w rzeczywistości, w czyjejś świadomości, tworzyć się, stawać się, zaczynać (Słownik języka polskiego PWN, Słownik współczesnego języka, s. 833). Działalnością wytwórczą jest w związku z tym wytworzenie (produkowanie) nowych (w znaczeniu niedawno zrobionych, do tego czasu nieistniejących jako rezultat finalny produkcji) produktów i ich sprzedaż przez wytwórcę. Działalność wytwórcza dotyczyć może wyłącznie dóbr materialnych: rzeczy, energii. Wytwórczość to bowiem inaczej wytwarzanie dóbr materialnych, produkcja (Słownik współczesnego języka, s. 1292).

W myśl słownika języka polskiego „wyrób” to przedmiot stanowiący końcowy produkt pracy rzemieślnika lub wynik procesu produkcyjnego zakładu (http://sjp.pwn.pl). Natomiast określenie „wyrobić” (wyrabiać) znaczy m.in. tyle, co „produkować coś”. Można zatem uznać, że wyrobem jest coś, co zostało wytworzone bądź wyprodukowane.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W kontekście powyższych wyjaśnień uznać należy, że działalność wytwórcza – w następstwie której powstają nowe wyroby – jest związana z wytwarzaniem wyłącznie rzeczy materialnych (rzeczy). Byty wirtualne (przedmioty wirtualne, atrybuty postaci) nie stanowią rzeczy, nie mają charakteru materialnego. Tym samym ich „wytwarzanie” i sprzedaż nie spełnia definicji działalności wytwórczej, określonej w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Według art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Podkreślić przy tym należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Ponadto zauważyć należy, że warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 4 lipca 2016 r., w ramach której zajmuje się sprzedażą wirtualnych rzeczy w grach komputerowych. Symbol PKWiU dla usług, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to: 47.00.89.0 – Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Sprzedaż wirtualnych rzeczy w grach komputerowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy. Zakupione przez klientów towary są przesyłane bez żadnych przekształceń - dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały zakupione. Towar jest przesyłany elektronicznie bezpośrednio do klienta, chwilę po zaksięgowaniu płatności - nie ma miejsca fizyczna wysyłka towaru. Klient, kupując towar, nie musi instalować żadnego oprogramowania. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego Wnioskodawca złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca wytwarza towar w momencie sprzedaży towaru, generując go w grze dla klienta, który go kupił. Zakupiony towar jest od razu gotowy do użycia i zarządzania nim przez kupującego. Do działalności, którą prowadzi Wnioskodawca, nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, z późn. zm.).

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych (nabytych) uprzednio rzeczy. W związku z tym, uznać należy, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

Jednakże z uwagi na fakt, że Wnioskodawca wytwarza (zdobywa sam), a dopiero następnie sprzedaje wirtualne rzeczy, to usługi przez Niego świadczone nie spełniają definicji działalności wytwórczej, zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy. W związku z tym, przychody uzyskane z tego rodzaju działalności usługowej podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zauważyć ponadto należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia prawidłowości dokumentowania usług wykonywanych przez Wnioskodawcę, o której mowa w opisie stanu faktycznego, gdyż w tym zakresie nie wystąpił On o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.