INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe (pytanie Nr 6) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe (pytanie Nr 6).


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka (dalej: „Sprzedawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. W związku z tym by pozyskać nowych klientów a w przyszłości ich utrzymać Spółka przygotowuje różnego rodzaju oferty dla klientów. Jedną z ofert kierowanych do klientów jest oferta sprzedaży premiowej (dalej „Oferta”). Oferta ta dedykowana jest dla klientów, którzy w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej posiadają lub zawrą ze Spółką Umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klientów indywidualnych. Oferta promocyjna zawiera wysokość oraz warunki stosowania cen za energię elektryczną oraz stawek opłat handlowych przez określony okres czasu.

Ofertę promocyjną stosuje się w rozliczeniach z klientami, dokonującymi zakupu energii na własny użytek. Klient, w ramach Oferty promocyjnej, będzie miał możliwość skorzystania z jednej lub kilku dodatkowych usług odpłatnych zaproponowanych przez Sprzedawcę, w przypadku ich obowiązywania w okresie korzystania przez klienta z Oferty promocyjnej. Zasady korzystania z wybranej usługi dodatkowej oraz zasady płatności za wybraną usługę dodatkową, w tym cena, zostaną określone odrębnie, w regulaminie każdej usługi. Dodatkowe usługi odpłatne będą realizowane także po zakończeniu Oferty promocyjnej. Jedną z dodatkowych odpłatnych usług jest np. „usługa pomocy elektryka”.

W ramach niniejszej Oferty promocyjnej klient otrzymuje gwarancję niezmienności cen za energię elektryczną w ciągu określonego czasu od daty rozpoczęcia sprzedaży. Po upływie okresu gwarancji ceny klient będzie rozliczany za zakupioną energię według cen i stawek opłat z grupy taryfowej określonej w umowie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Sprzedawcy, o ile nie zostanie przedstawiona przez Sprzedawcę i przyjęta przez klienta nowa oferta promocyjna.

W przypadku rozwiązania Umowy przez klienta lub w przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, klient będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kary umownej w wysokości sumy opłat handlowych, pozostających do zapłaty w ramach Oferty promocyjnej. Obowiązek zapłaty kary umownej nie powstanie w wypadku zgłoszenia obiektywnie uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Klient, który skorzysta z Oferty promocyjnej upoważniony będzie do odbioru karty podarunkowej w określonej w regulaminie Oferty promocyjnej. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Spółki, klient będzie wybierał rodzaj karty podarunkowej w ramach danej Oferty. Karty podarunkowe zostaną przekazane klientowi listownie lub w punkcie usługowo-sprzedażowym po pozytywnym zakończenia procesu zmiany sprzedawcy. W przypadku uzyskaniu negatywnej weryfikacji w procesie zmiany sprzedawcy, klient nie otrzyma karty podarunkowej. W przypadku rozwiązania Umowy przez klienta, klient będzie zobowiązany zwrócić równowartość rynkową karty podarunkowej, którą otrzymał.


Karty podarunkowe zostaną nabyte przez Spółkę od podmiotów, które dystrybuują karty typu pre-paid. Karty podarunkowe będą wystawione na okaziciela i umożliwiają dokonywanie zakupów towarów lub usług w wybranych punktach usługowo-sprzedażowych.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, karty podarunkowe wydawane klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Oferty promocyjnej (sprzedaży premiowej) podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, jednorazowa wartość nagród, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, należy rozumieć jako wartość każdej odrębnie otrzymanej ilości kart podarunkowych związanych z przyjęciem (wyborem) Oferty promocyjnej przez klienta w danym momencie?
  3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, karty podarunkowe, których jednorazowa wartość nie przekracza 2.000 zł, wydawane klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Oferty promocyjnej podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
  4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, karty podarunkowe, których jednorazowa wartość przekracza 2.000 zł, wydawane klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Oferty promocyjnej nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
  5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Spółka jest płatnikiem podatku PIT z tytułu przekazania kart podarunkowych, wydawanych klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Oferty promocyjnej, które nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
  6. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Spółka nie jest płatnikiem podatku PIT z tytułu przekazania kart podarunkowych, niezależnie od ich wartości, wydawanych klientom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach Oferty promocyjnej?

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 6. W odniesieniu do pozostałych pytań zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Zdaniem Wnioskodawcy,


Ad. 6


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest m.in. „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, za „pozarolniczą działalność gospodarczą” uznaje się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT. Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek PIT według zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o PIT.

W przypadku gdyby klientem Spółki w ramach Oferty promocyjnej byłyby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, występujące w Ofercie promocyjnej jako przedsiębiorcy, to przychód z tego tytułu będzie stanowił dla nich przychód ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. W takim przypadku przychód z tytułu otrzymania karty podarunkowej podległby opodatkowaniu według tych samych zasad co przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” ww. nagród, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.


W takim przypadku art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT nakłada na podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej obowiązek samoopodatkowania uzyskiwanych przez nich dochodów.


Nie ma przy tym zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, zakładający 10% zryczałtowany podatek PIT z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.


Zatem, zdaniem Spółki, nie będzie ona płatnikiem podatku PIT z tytułu kart podarunkowych, niezależnie od ich wartości, wydawanych uczestnikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach Oferty promocyjnej. Na Spółce nie będzie ciążył również obowiązek wystawiania informacji PIT-8C.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.