INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lutego 2019 r. (data wpływu 13 lutego 2019 r.), uzupełnionym 2 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • realizowane przez Spółkę Prace B+R będą stanowić działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
 • koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz (ii) Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe,
 • koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) - jest prawidłowe,
 • koszty patentów ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 marca 2019 r. Znak 0111-KDIB1-3.4010.55.2019.1.BM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 2 kwietnia 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie we wniosku i uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”), powstał w 2013 r. jako spółka spin-out Centrum Badań (…). Misją Spółki jest dostarczanie klientom niezawodnych produktów i usług wysokiej jakości, które będą odpowiadały na aktualne potrzeby i wyzwania przemysłu.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest projektowanie, budowa, integracja i testy systemów mechanicznych. Specjalnością firmy są mechanizmy i instrumenty … - m.in. (…) .

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje najnowszą dostępną wiedzę z zakresu mechaniki i trybologii w celu projektowania nowych mechanizmów na specjalne zamówienie klientów z branży oraz w celu opracowywania nowych lub znacząco ulepszonych mechanizmów, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle.

W ramach dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności badawczo-rozwojowej (dalej: „Prace B+R”) Spółka projektowała mechanizmy do zastosowań na statkach oraz prowadziła prace służące budowie innowacyjnych mechanizmów lub poprawie istniejących mechanizmów do zastosowań. Spółka prowadziła m.in. projekty obejmujące: przeprojektowanie mechanizmu wbijającego dla sondy termicznej dedykowanej badaniu, zaprojektowanie mechanizmu rozwijającego anteny do badania fal radiowych, opracowanie powłok materiałowych poprawiających właściwości tarciowe, a w konsekwencji żywotność mechanizmów. Prace prowadzone przez Spółkę na zamówienie podejmowane były zawsze w następstwie zidentyfikowania przez zamawiającego niedostateczności dostępnej wiedzy technologicznej dla osiągnięcia pożądanego celu (badawczego lub komercyjnego) lub z uwagi na diagnozę zamawiającego, iż nie istnieje mechanizm spełniający (uprzednio zdefiniowanej) potrzeby misji ani koncepcja jego przygotowania. Z reguły zamawiający dokonuje wyboru spośród konkurencyjnych propozycji różnych podmiotów, stąd konieczność wyróżnienia się rozwiązaniem najbardziej innowacyjnym i twórczym.

Ponadto, część Prac B+R Spółki nakierowanych jest na pozyskiwanie nowej wiedzy poprzez wykonywanie analiz technologicznych, prowadzenie eksperymentów w środowisku laboratoryjnym, projektowanie i koncepcyjnie opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Ze względu na profil działalności, Wnioskodawca planuje kontynuować w przyszłości opisane powyżej Prace B+R oraz skorzystać z podatkowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: „Ulga B+R”).

Planowane Prace B+R prowadzone przez Spółkę będą każdorazowo realizowane w formie projektów. Projekty takie co do zasady będą stanowić część większych projektów koordynowanych przez agencje … lub podmioty zajmujące się integracją statków … . Projekty Spółki będą realizowane w przypadku wskazania konkretnej potrzeby przez zamawiającego lub zidentyfikowania możliwości poprawy już istniejących rozwiązań, a w konsekwencji pozyskania nowych zleceń lub stworzenia nowego produktu. Z uwagi na specyfikę branży, dla budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców kluczowa jest innowacyjność produktowa (rozumiana także jako czynnik podnoszący niezawodność).

Prowadzone przez Wnioskodawcę Prace B+R będą obejmować różne etapy projektu - począwszy od prac koncepcyjnych, poprzez projektowanie i wykonywanie testów, a skończywszy na budowie w pełni funkcjonalnych prototypów urządzeń. Wynikami Prac B+R prowadzonych przez Spółkę będą mogły być zarówno finalne urządzenia, jak i zamknięte etapy produkcji takich urządzeń (projektowanie, analizy, testy). Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że te same wyniki Prac B+R stanowią często punkt wyjścia dla dalszych badań i prac rozwojowych nad ulepszonymi rozwiązaniami.

Prace B+R prowadzone przez Spółkę będzie można podzielić na dwie kategorie:

 1. wewnętrzne, tj. identyfikowane i inicjowane przez pracowników Spółki w odpowiedzi na możliwości poprawy już istniejących rozwiązań, a w konsekwencji pozyskania nowych zleceń lub stworzenia nowego produktu;
 2. zewnętrzne, tj. prowadzone na zamówienie klienta zewnętrznego (najczęściej dla E. lub jednego z tzw. integratorów).

Prace z kategorii a) i b) często będą się przenikać, gdyż złożenie wniosku projektowego w odpowiedzi na przetarg E. wymaga pokazania pewnej dojrzałości technologii (na różnym poziomie w zależności od realizowanego projektu), która osiągana jest nierzadko w ramach projektów wewnętrznych. Z drugiej strony, prawa własności intelektualnej projektów realizowanych dla E. co do zasady zostaną własnością Spółki, toteż wyniki prac prowadzonych na zlecenia E. często będą stanowić punkt wyjścia dla dalszych prac (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych).

Wszystkie projekty związane z Pracami B+R prowadzone przez Spółkę będą miały precyzyjnie zdefiniowany cel i obejmą m.in.:

 • opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych;
 • ulepszanie i wprowadzanie znaczących udoskonaleń do istniejących konstrukcji;
 • przeprowadzanie analiz pozwalających na ocenę właściwości konstrukcji przed jej wykonaniem;
 • definiowanie i przeprowadzanie testów oraz analiza ich wyników;
 • opracowywanie nowych procedur badawczych.

Ww. Prace B+R będą mogły stanowić samodzielne projekty Spółki lub etapy projektów Spółki.

Rezultatami projektów w ramach Prac B+R Spółki będą nowe i bardziej sprawne rozwiązania konstrukcyjne mechanizmów do zastosowań, czy też nowe rozwiązania materiałowe poprawiające sprawność mechanizmów. Rezultaty systematycznie wykonywanych przez pracowników Wnioskodawcy Prac B+R będą mieć indywidualny i innowacyjny charakter. Jednocześnie, projekty Spółki, klasyfikowane jako Prace B+R, nie będą obejmować wprowadzania rutynowych i okresowych zmian do produktów, niepociągających za sobą postępu technologicznego.

Pracownicy zaangażowani w prace nad projektami Spółki, klasyfikowanymi jako Prace B+R, będą wykonywać m.in. następujące zadania:

 • badanie stanu techniki i rekomendacje co do możliwych zastosowań technologii i rozwiązań w czasie dalszych etapów prac badawczych;
 • twórcze opracowanie koncepcji projektowanych rozwiązań oraz rysowanie modeli;
 • formułowanie założeń do przeprowadzanie analiz (symulacji) zachowań projektowanych modeli;
 • projektowanie testów ukierunkowanych na ocenę projektowanych rozwiązań;
 • modyfikacja pierwotnych rozwiązań konstrukcyjnych.

W związku z opisaną powyżej działalnością, Spółka w ramach prowadzonych Prac B+R będzie ponosić szereg kosztów (dalej jako „Koszty B+R”). Do nakładów na realizację Prac B+R Spółka planuje zaliczać w szczególności poniższe kategorie kosztów.

1.Koszty pracownicze.

Planowane przez Spółkę koszty (dalej: „Koszty pracownicze”) w odniesieniu do osób realizujących Prace B+R na podstawie umowy o pracę (dalej: „Pracownicy”) to m.in. koszty:

 1. wynagrodzenia (podstawowego, jubileuszowego, za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas urlopu) wypłacanego Pracownikom;
 2. premii i nagród wypłacanych Pracownikom;
 3. wynagrodzenia wypłacanego Pracownikom za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez Wnioskodawcę (za pierwsze 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym);
 4. składek na polisy ubezpieczeniowe oraz abonamentu za świadczenie prywatnej opieki medycznej poniesionych przez Wnioskodawcę na rzecz Pracowników;
 5. składek z tytułu należności wskazanych w punktach a) - d) powyżej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek.

Wnioskodawca zamierza wyłączyć z Kosztów B+R koszty składek z tytułu Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez Spółkę jako płatnika składek.

Planowane przez Spółkę w przyszłości koszty (dalej: „Koszty współpracowników”) w odniesieniu do osób realizujących Prace B+R na podstawie umów o dzieło oraz umów zlecenia (dalej: „Współpracownicy”) to m.in. koszty:

 1. wynagrodzenia wypłacanego Współpracownikom;
 2. składek na polisy ubezpieczeniowe oraz abonamentu za świadczenie prywatnej opieki medycznej poniesionych przez Wnioskodawcę na rzecz Współpracowników;
 3. składek z tytułu należności wskazanych w punktach a) - b) powyżej (w odniesieniu do Współpracowników), określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek.

Wewnętrzna struktura Spółki pozwala na wyodrębnienie 3 głównych pionów operacyjnych:

 1. projektowo-inżynierskiego - który w ramach prowadzonych Prac B+R zadaniowo obejmuje m.in. obszary: projektowania, analiz, inżynierii materiałowej, wytwarzania i testowania, zarządzania łańcuchem dostaw, zapewnienia jakości i niezawodności produktów oraz procesów;
 2. strategii, rozwoju i sprzedaży - który zadaniowo obejmuje głównie nadzór nad przeprowadzeniem technologii do fazy produktu, ale również m.in. planowanie i podejmowanie decyzji o kierunku Prac B+R, szczegółowe badania rynku, dbanie o własność intelektualną firmy, poszukiwanie możliwości rozwoju w nowych obszarach i na nowych rynkach oraz sprzedaż obecnych usług i produktów Spółki;
 3. ogólnoadministracyjny - w skład którego wchodzą pracownicy administracyjni czy chociażby pracownicy IT. Wymienione osoby pośrednio, ale w sposób konieczny, wspierają prowadzone Prace B+R (dalej: „Osoby pośrednio zaangażowane w Prace B+R”).

Pracownicy oraz Współpracownicy wszystkich powyżej opisanych pionów w różnym stopniu będą pełnić rolę zarządczo-administracyjną w zakresie prowadzenia portfolio Prac B+R, wspomagania zarządzania poszczególnymi projektami, gromadzenia i przechowywania dokumentacji oraz zbierania danych rzeczywistych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Pracownicy oraz Współpracownicy, którzy będą realizować Prace B+R, będą mogli również wykonywać inne czynności - zarówno związane pośrednio (np. ewidencjonowanie wykonanej pracy, tworzenie raportów z wyjazdów szkoleniowych itp.) jak i niezwiązane z Pracami B+R.

Wszystkie wydatki związane z Pracami B+R zostaną sklasyfikowane na poszczególne projekty kluczem alokacji wynikającym z systemu raportowania czasu pracy:

 1. w całości - w przypadku, gdy dany Pracownik/Współpracownik 100% czasu pracy poświęci na realizację Prac B+R,
 2. w określonej części - w przypadku, gdy dany Pracownik/Współpracownik poświęci na wykonywanie Prac B+R mniej niż 100% czasu pracy.

W związku z powyższym, Pracownicy/Współpracownicy raportują czas w oparciu o elektroniczne raporty, które zawierają pytania o udział w projektach, informacje o najważniejszych zadaniach realizowanych w ramach danego projektu oraz procentowe zaangażowanie w projekt. Zebrane odpowiedzi trafiają do bazy danych i po weryfikacji na poziomie Kierowników Projektów są przetwarzane w sposób umożliwiający analizę zaangażowania poszczególnych pracowników, jak i analizę alokacji zasobów na projekty. Dzięki takiemu rozwiązaniu Spółka posiada dokładne i rzetelne dane wskazujące jaka część wydatków ponoszonych w odniesieniu do Pracowników (Koszty pracownicze) oraz Współpracowników (Koszty współpracowników) stanowić będzie Koszty B+R.

2.Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego.

W ramach prowadzonej działalności Spółka planuje nabywać następujące składniki majątkowe (niebędące rozpoznane/zaewidencjonowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) (dalej: „Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego”):

 1. elementy wyposażenia - m.in.: komputery, laptopy, monitory i inne urządzenia peryferyjne oraz maszyny wykorzystywane w laboratorium i warsztacie: tokarki, frezarki, drukarki 3D, stoły antywibracyjne, krzesła antystatyczne, narzędzia ręczne (dłuta precyzyjne itp.) i osprzęt pomiarowy ręczny (czujniki, mierniki, termometry itp.) oraz części zamienne urządzeń wykorzystywanych na potrzeby Prac B+R;
 2. materiały/surowce - m.in.: śruby i druty tytanowe, kulki stalowe, wkręty i wiertła do metalu, sprężyny naciskowe, taśmy sprężynowe, pałeczki bezpyłowe, pierścienie, wkręty, podkładki, łożyska kulkowe, wiertła do metalu, tuleje zaciskowe, płytki polerujące, taśmy szklane i węglowe, złącza, konektory, rozdzielacze, maty szklane, rezystory, sterowniki silnika, nakrętki, magnesy, tarcze do szlifierek, smary, folie do izolacji termicznej, olej do łożysk kulkowych, pasty polerskie, środki ochrony indywidualnej oraz profesjonalne środki czyszczące - m.in. obuwie i odzież ochronna, kombinezony, maski, płyny i pasty do mycia/czyszczenia, materiały do wycierania itd. oraz materiały biurowe (tonery, papier, segregatory, pojemniki do przechowywania i magazynowania itp.), literaturę fachową taką jak specjalistyczne czasopisma oraz publikacje branżowe;
 3. surowce, m.in.: brąz berylowy, aluminium, ciekły azot, suchy lód, sprężone powietrze oraz inne substancje czynne niezbędne do Prac B+R w laboratorium i warsztacie.

Dodatkowo, Spółka nabywa następujące składniki majątkowe (niebędące rozpoznane/zaewidencjonowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne):

a.materiały wykonywane na zamówienie (dalej: „Materiały wykonywane na zamówienie”) - projektowane i produkowane przez Spółkę prototypy nie występują powszechnie na rynku, ponieważ ich specyfika polega na ścisłym dopasowaniu do potrzeb dyktowanych przez projekt/zleceniodawcę, przy zachowaniu nowatorskiego charakteru nadawanego przez Spółkę. Tym samym, innowacyjny charakter tego obszaru działalności implikuje zakup niezbędnych do realizacji Prac B+R specjalistycznych części bądź elementów wykonywanych na zamówienie. Spółka w ramach prowadzonej działalności opisuje otrzymane faktury zgodnie z następującym schematem: projekt, kierownik, nr wew., opis, kategoria, kwota netto. Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo nazwy towaru określonej na fakturze jako „element X”, zakup powyżej wspomnianych elementów oznaczony jest w opisie faktury (dokonywanym przez Spółkę) jako „wykonanie/usługa wykonania elementu X”. Spółka zakup takich części zalicza na poczet kategorii nabycia materiałów i wyposażenia;

b.licencje na oprogramowanie komputerowe przeznaczone do wykorzystywania przez Pracowników/Współpracowników prowadzących Prace B+R (dalej: „Licencje”). Oprogramowanie to ma na celu zapewnienie m.in. możliwości specjalistycznego projektowania, tworzenia symulacji i analiz, lepszego zarządzenia procesem produkcyjnym, łańcuchem dostaw itp. Spółka na podstawie obecnie ponoszonych wydatków na zakup Licencji, planuje nabywać następujące Licencje:

 • N (narzędzie do analizy symulacji mechanicznej),
 • P (system służący do analizy systemów mechanicznych),
 • I (system 3D do projektowania mechanicznego),
 • P Online (narzędzie do zarządzania portfelem projektów),
 • VP (oprogramowanie do tworzenia diagramów, modelowania procesów i wizualizacji danych),
 • WebEx Premium (narzędzie do prowadzenia interaktywnych konferencji i prowadzenia szkoleń on-line),
 • D Business (rozwiązanie w zakresie bezpiecznego udostępniania i synchronizacji plików),
 • itp.

Z uwagi na fakt, iż Spółka będzie dokonywać zakupu Licencji na okres używania krótszy niż rok (zazwyczaj będą to subskrypcje miesięczne), powyższe Licencje nie będą przez Spółkę amortyzowane, a poniesione na ich zakup koszty, podobnie jak pozostałe koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, zaliczane będą:

 1. (jeśli mogą być przyporządkowane do konkretnego projektu) do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostaną zakończone Prace B+R lub
 2. (jeśli nie mogą być przyporządkowane do konkretnego projektu, np. w sytuacji, gdy używane licencje służą w danym okresie realizacji kilku projektów B+R) do kosztów uzyskania przychodu w okresie, którego dotyczą.

3.Koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych nabytych od jednostek naukowych.

W ramach prowadzonych Prac B+R Spółka nieustannie będzie pracować nad funkcjonalnością swoich produktów. Wnioskodawca prowadzi oraz będzie prowadzić prace projektowe związane z wdrożeniem nowych wyrobów, a także modyfikacjami produktów będących w ofercie. W odpowiedzi na potrzeby rynku prace projektowe będą dotyczyć również detali, które jako zupełnie nowe lub podlegające zmianom konstrukcyjnym mają na celu usprawnienie wyrobu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nieustannie poszukuje i będzie poszukiwać nowych rozwiązań, w związku z czym Wnioskodawca będzie nabywać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne od podmiotów będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r., poz. 87 z późn. zm., dalej: „Ustawa o ZFN”), obowiązującej do 30 września 2018 r. i jednocześnie instytucjami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dalej: „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”) (dalej: „Koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych nabytych od jednostek naukowych/instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki”), działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, takich jak:

 1. (…);
 2. Instytut (…).

Dodatkowo, Spółka zamierza nabywać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne od jednostek naukowych/instytucji niemających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Koszty zagranicznych jednostek naukowych/instytucji”).

Powyższe koszty będą niezbędne do przeprowadzenia Prac B+R Spółki, a ich wykorzystanie w realizowanej działalności badawczo-rozwojowej będzie każdorazowo potwierdzane w formie prowadzonej przez Wnioskodawcę pisemnej dokumentacji projektów badawczo-rozwojowych (dokumentacji projektowej).

4.Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka w ramach Prac B+R będzie ponosić także Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”), m.in.:

 1. amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych itp. wykorzystywanych w ramach Prac B+R;
 2. amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz maszyn: komputerów, laptopów, drukarek, drukarek 3D, tokarek, komór laminarnych, mikroskopów itp., wykorzystywanych przez Pracowników/Współpracowników realizujących Prace B+R.

5.Koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej.

Spółka w ramach prowadzonych Prac B+R planuje prowadzić szereg projektów wymagających użycia specjalistycznego sprzętu badawczego. W niektórych przypadkach do prawidłowej realizacji Prac B+R niezbędne będzie bezpośrednie wykorzystanie odpłatnie wynajmowanej aparatury i pomieszczeń badawczych.

Biorąc pod uwagę dotychczas ponoszone koszty, Wnioskodawca w przyszłości może ponosić następującego rodzaju koszty (dalej: „Koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej”):

 1. wynajmu cleanroomu;
 2. wynajmu pomieszczeń i urządzeń do testów;
 3. wykonania badania tomograficznego podzespołów;
 4. wykonania testów wibracyjnych.

Powyżej opisane przykłady odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej nie wynikają i nie będą wynikać z umowy zawartej z podmiotem powiązanym ze Spółką.

6.Koszty uzyskania patentu na wynalazki oraz innych praw pokrewnych.

Spółka planuje również poniesienie Kosztów B+R związanych z uzyskaniem i utrzymaniem patentów (dalej: „Koszty patentów”), w szczególności koszty:

 1. przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego;
 2. prowadzenia postępowania przez Urząd Patentowy;
 3. wykonania opracowań, czynności prawnych i faktycznych w badaniach formalnoprawnych;
 4. badania przez eksperta zdolności patentowej i uzyskania decyzji o udzieleniu prawa z patentu na projekty wynalazcze w kategorii patentu na wynalazki itp.

Koszty B+R będą ewidencjonowane w systemie księgowym Spółki w podziale na projekty. Zastosowanie Ulgi B+R nie wymaga prowadzenia ewidencji uwzględniającej podział na projekty, a jedynie rodzaje kosztów, niemniej jednak ewidencja w podziale na projekty daje przedsiębiorstwu ważną informację zarządczą i pozwala na bardziej elastyczne podejście do całego systemu

Zastosowany system ewidencji rachunkowej pozwoli na wyodrębnienie Kosztów B+R związanych z realizacją konkretnego projektu badawczo-rozwojowego i wykazanie w zeznaniach podatkowych za odpowiednie lata podatkowe, w których dany projekt będzie realizowany. Spółka planuje zaliczać koszty Prac B+R do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, zgodnie z treścią art. 15 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o PDOP”).

Spółka ponadto zaznacza, że:

 1. jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o PDOP;
 2. nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 141 z późn. zm.);
 3. nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 4. nakłady ponoszone na projekty realizowane przez Spółkę nie są Spółce zwracane w jakiejkolwiek formie. Spółka nie planuje również, aby w przyszłości korzystać z jakiejkolwiek formy zwrotu nakładów. Jednak gdyby wbrew założeniom taki zwrot uzyskała, zwrócona część wydatków nie będzie potraktowana jako koszty kwalifikowane w rozumieniu przepisu art. 18d Ustawy o PDOP;
 5. prowadzone Prace B+R nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) Ustawy o PDOP;
 6. Koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o PDOP oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością;
 7. kwota odliczenia w ramach Ulgi B+R nie przekroczy limitów, o których mowa w art. 18d ust. 7 Ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.

 1. Czy realizowane przez Spółkę Prace B+R będą stanowić działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy wskazane Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz (ii) Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 3. Czy wskazane Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
 4. Czy Koszty patentów ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Prowadzone przez niego Prace B+R będą stanowić działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP.

Ad. 2.

Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R, (ii) Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki wykorzystywanych w ramach prowadzonych Prac B+R będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP.

Ad. 3.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP.

Ad. 4.

Koszty patentów ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 Ustawy o PDOP.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy o PDOP, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 Ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym do 1 października 2018 r.), badania naukowe oznaczają:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Zgodnie z art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym do 1 października 2018 r.), prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Spółka zauważa, że z dniem 1 października 2018 r. zmianie uległy przepisy definiujące badania naukowe oraz prace rozwojowe. Obecnie obowiązujące przepisy zawierają odwołanie do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z obowiązującym obecnie brzmieniem art. 4a pkt 27 Ustawy o PDOP, badania naukowe oznaczają:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast, prace rozwojowe zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP, oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 4 ust. 3, definiuje prace rozwojowe jako działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W świetle powyższego, w opinii Spółki, realizowane przez nią Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, zarówno w brzmieniu obowiązującym zarówno przed, jak i po nowelizacji o której mowa powyżej, ponieważ:

 • są nakierowane na zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub znacznie ulepszonych technologii w procesie tworzenia udoskonalanych elementów i komponentów dla branży poprzez wykonywanie analiz technologicznych, prowadzenie eksperymentów w środowisku laboratoryjnym, projektowanie i koncepcyjnie opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych; uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku stymulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach wersji pilotażowych lub,
 • wykorzystują dostępną wiedzę do tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych technologii do produkcji udoskonalanych elementów, komponentów i rozwiązań dla branży (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany),
 • mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie oraz mają na celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia technologii do produkcji udoskonalanych elementów i komponentów dla branży.

W związku z powyższym należy uznać, że realizowane przez Spółkę Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy o PDOP, w zw. z:

 • brzmieniem art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP, przed dniem 1 października 2018 r. oraz
 • brzmieniem art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP, po dniu 1 października 2018 r.

Ad. 2.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Przepisy Ustawy o PDOP nie zawierają definicji „materiałów” ani „surowców”. Zdaniem Spółki, pomocne w zakresie wykładni tego pojęcia mogą być definicje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U z 2017 r., poz. 728, z późn. zm.). Według ww. rozporządzenia:

 • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
 • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

W toku prowadzonych Prac B+R, w rozumieniu ww. rozporządzenia, Spółka będzie ponosić koszty zakupu zarówno materiałów podstawowych (np. części, surowce, materiały opakowaniowe), jak i materiałów pomocniczych (np. wymienialne elementy maszyn i urządzeń wykorzystywanych do Prac B+R, obuwie i odzież ochronna, kombinezony, maski, specjalistyczne płyny i pasty do mycia/czyszczenia, materiały biurowe). Według Spółki wszystkie powyższe koszty należy uznać za koszty materiałów i surowców w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP, a co za tym idzie, za koszty kwalifikowane.

W ocenie Spółki, przytoczony przepis pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych kosztów wszelkich materiałów (stanowiących koszty uzyskania przychodu) niezbędnych do oraz zakończenia prac rozwojowych sukcesem, a pośrednio również do rozwoju wiedzy pracowników. W sytuacji, gdy wykorzystanie tych materiałów jest niezbędne do realizacji projektu (a co za tym idzie do pozytywnego zakończenia Prac badawczo-rozwojowych) należy uznać, że zachodzi bezpośredni związek tych materiałów i surowców z działalnością badawczo-rozwojową.

Stanowisko Spółki potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych, m.in.:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy z 24 stycznia 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.724.2016.1.PS),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.107.2017.1.APO),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.27.2017.1.MR),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.12.2017.2.IZ),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2017 r.; (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.182.2017.1.MR),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.205.2017.1.JS),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-3.4010.387.2017.1.PS),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.54.2018.2.APO).

I.

Stosownie do treści art. 16b Ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższego przepisu wynika, że aby wymienione enumeratywnie w tym przepisie elementy mogły stanowić wartość niematerialną i prawną, przewidywany okres ich użytkowania powinien przekraczać rok. Skoro, w opisywanej sytuacji występuje zamiar używania przez Spółkę licencji i oprogramowania przez okres krótszy niż rok, fakt ten przesądza o tym, że opisany we wniosku składnik majątku nie może być zakwalifikowany jako wartość niematerialna i prawna. Skutkuje to tym, że opłaty licencyjne nie będą odniesione w koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne na podstawie art. 15 ust. 6 Ustawy o PDOP, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Ponadto, stosownie do treści art. 15 ust. 4a Ustawy o PDOP, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Z uwagi na fakt, iż Spółka dokona zakupu licencji wymienionych w punkcie 2. opisu zdarzenia przyszłego na okres używania krótszy niż rok (zazwyczaj są to subskrypcje miesięczne), Spółka zaliczy ww. licencje do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostaną zakończone.

W ocenie Spółki, w świetle przytoczonej regulacji, użycie przez ustawodawcę w art. 15 ust. 4a Ustawy o PDOP sformułowania „mogą” (przy wskazaniu sposobu rozliczenia kosztów prac rozwojowych), przy jednoczesnym braku dodatkowych wskazań kiedy dany sposób ujęcia kosztów prac rozwojowych może być zastosowany, prowadzi do konkluzji, że Spółka posiada swobodę wyboru zastosowania poszczególnych sposobów podatkowego rozliczania kosztów prac rozwojowych. W konsekwencji, ujmowanie przez Spółkę kosztów Prac B+R jednorazowo, w roku podatkowym zakończenia prac rozwojowych (art. 15 ust. 4a pkt 2 Ustawy o PDOP) powoduje, że to w tym okresie podatnik ma prawo do dokonania odpisu z tytułu Ulgi B+R.

Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach Ulgi B+R od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca jednocześnie nie przewidział dla celów Ulgi B+R szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów jak również momentu ich poniesienia. Tym samym, w celu prawidłowego określenia momentu, w którym Spółka powinna dane koszty kwalifikowane wykazać w zeznaniu podatkowym zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do regulacji normujących kwestię poniesienia kosztów uzyskania przychodów przewidzianą w cytowanym powyżej art. 15 ust. 4a Ustawy o PDOP, zgodnie z którym od decyzji podatnika zależy forma rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu prac rozwojowych.

W tym miejscu wskazać należy na treść art. 18d ust. 8 ustawy o PDOP, zgodnie z którym odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane koszty kwalifikowane. Oznacza to, że Spółka w danym roku podatkowym jest uprawniona do skorzystania z Ulgi B+R w odniesieniu do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały przez nią rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym.

Zatem, wybrana przez Spółkę metoda zaliczenia wydatków dotyczących działalności badawczo- rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów decyduje o momencie, w którym Spółka jako podatnik uprawniona jest do skorzystania z Ulgi B+R w związku z ponoszonymi kosztami (spełniającymi warunki klasyfikacji jako koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi).

Stanowisko spółki potwierdza m.in.:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 stycznia 2016 r. (sygn. ISA/Łd 1142/15),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4010.16.2017.1.KP).

II.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego powyżej art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP, ustawodawca uzależnia uznanie nabycia materiałów i surowców za koszty kwalifikowane od istnienia ich bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wykładnia powyżej przywołanego przepisu wskazuje, że jest on przepisem prawa podatkowego regulującym prawa podatnika. Jednocześnie, ustawodawca nie precyzuje innych ograniczeń w możliwości uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców za koszty kwalifikowane na potrzeby skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, Spółka opisuje otrzymane faktury zgodnie z następującym schematem: projekt, kierownik, nr wew., opis, kategoria, kwota netto. Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo nazwy towaru określonej na fakturze jako „element X” zakup powyżej wspomnianych elementów oznaczony jest w opisie faktury (dokonywanym przez Spółkę) jako „wykonanie/usługa wykonania elementu X”.

W ocenie Spółki, zakup materiałów wykonywanych na specjalne zamówienie stanowi zakup materiału/towaru, a nie świadczenie usługi. Ze względu na fakt, iż Ustawa o PDOP nie zawiera definicji usługi, zdaniem Spółki, pomocne w zakresie wykładni tego pojęcia mogą być definicje zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Zgodnie z ww. ustawą przez termin usługa należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. Z kolei przez termin dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Posiłkując się dodatkowo inną definicją usługi, tym razem pochodzącą z Encyklopedii Zarządzania, usługą jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność. Jako podstawową cechę usługi wskazuje się jej niematerialność.

Kierując się powyższą argumentacją, zdaniem Spółki, zakup materiałów wykonywanych na zlecenie nie spełnia przesłanek definicji usługi, a opis otrzymanej faktury dokonany przez Spółkę ma w tym przypadku nieistotny charakter. Co za tym idzie, w ocenie Spółki, wykorzystywane w ramach prowadzonych przez nią Prac badawczo-rozwojowych materiały, bez względu na fakt, czy zostały zakupione bezpośrednio czy wykonane na zlecenie, stanowić będą koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP.

Podsumowując, zdaniem Spółki, wskazane Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R, (ii) koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki wykorzystywanych w ramach prowadzonych Prac B+R stanowić będą koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Spółka w ramach Prac B+R będzie ponosić Koszty amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:

 1. amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych itp. wykorzystywanych w ramach Prac B+R;
 2. amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz maszyn: komputerów, laptopów, drukarek, drukarek 3D, tokarek, komór laminarnych, mikroskopów itp., wykorzystywanych przez Pracowników/Współpracowników realizujących Prace B+R.

Ww. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą wykorzystywane podczas prowadzenia Prac B+R i będą służyć realizowaniu działalności badawczo-rozwojowej.

Koszty amortyzacji zostaną poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową, będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy o PDOP i nie zostaną poniesione w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Koszty te zostaną wyodrębnione w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy o PDOP, nie zostaną Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie przekroczą limitów określonych w Ustawie o PDOP.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jako literalnie wymienione w treści przepisu art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP, będą stanowić w całości koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP i będzie mogła skorzystać z możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym ww. kosztów w ramach Ulgi B+R.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.247.2017.1.IZ),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.10.2017.2.ANK).

Ad. 4.

Na podstawie art. 18d ust. 1 pkt 5 Ustawy o PDOP, za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka ponosić będzie Koszty patentów, w szczególności koszty:

 1. przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego;
 2. prowadzenia postępowania przez Urząd Patentowy;
 3. wykonania opracowań, czynności prawnych i faktycznych w badaniach formalnoprawnych;
 4. badania przez eksperta zdolności patentowej i uzyskania decyzji o udzieleniu prawa z patentu na projekty wynalazcze w kategorii patentu na wynalazki itp.

Zdaniem Spółki, ponoszenie ww. kosztów jest niezbędne w procesie nadania lub utrzymania ważności patentu.

Koszty patentów zostaną poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową, będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy o PDOP i nie zostaną poniesione w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Koszty te zostaną wyodrębnione w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy o PDOP, nie zostaną Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie przekroczą limitów określonych w Ustawie o PDOP.

W związku z powyższym należy uznać, że Koszty patentów wypełniają przesłanki do uznania za koszty, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 Ustawy o PDOP. Zdaniem Spółki, Koszty patentów, ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 Ustawy o PDOP i Spółka będzie mogła skorzystać z możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym ww. kosztów w ramach Ulgi B+R.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 września 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.280.2018.2.MO),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.345.2018.2.JS),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.343.2018.2.JS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „uCIT”), podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), od 1 października 2018 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące definicji badań naukowych i prac rozwojowych (art. 4 pkt 27 i 28 uCIT).

Zgodnie z art. 4a pkt 26 uCIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 uCIT, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 uCIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy podkreślić wyraźnie należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 uCIT).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 uCIT, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 uCIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, czyli bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przyszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju.

Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe mogą obejmować nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ocenie tut. Organu, realizowane przez Spółkę Prace B+R, są działaniami podejmowanymi w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Zatem, realizowane przez Spółkę działania spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26-28 uCIT.

Ad. 2-4.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

1.nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2.koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione do momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2 (art. 18d ust. 2a uCIT).

Natomiast, w myśl art. 18d ust. 3 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 uCIT).

Natomiast, zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 uCIT, podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Stosownie do treści art. 18d ust. 7 uCIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast, w myśl art. 18d ust. 8 uCIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W myśl art. 9 ust. 1b uCIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu uCIT,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 uCIT,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu uCIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b uCIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w uCIT,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ad.2.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy wskazane Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz (ii) Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT.

Z wniosku wynika, że Spółka w związku z prowadzonymi pracami B+R rozpoznaje koszty na nabycie materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki.

Art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, stanowi, że warunkiem uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Przepisy omawianej ustawy podatkowej nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem materiałów i surowców. Zatem, przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności.

W ocenie tut. organu, wobec spełnienia przez Wnioskodawcę tego warunku, tj. nabycia materiałów, surowców oraz specjalistycznego sprzętu (w tym nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki), bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, należy stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w ww. przepisach.

Ad.3.

Odnośnie Kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy stwierdzić, że w myśl art. 18d ust. 3 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 uCIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika podlega indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Jednocześnie, art. 16 ust. 1 ustawy, zawiera zamknięty katalog wydatków, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów pomniejszających przychody nawet wówczas, gdy mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W myśl art. 15 ust. 6 uCIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisem art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy wskazane Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 uCIT.

Spółka w ramach Prac B+R będzie ponosić Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:

 1. amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych itp. wykorzystywanych w ramach Prac B+R;
 2. amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz maszyn: komputerów, laptopów, drukarek, drukarek 3D, tokarek, komór laminarnych, mikroskopów itp., wykorzystywanych przez Pracowników/Współpracowników realizujących Prace B+R.

Koszty te zostaną wyodrębnione w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b uCIT, nie zostaną Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie przekroczą limitów określonych w uCIT.

Odnosząc się do treści pytania w pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d uCIT.

Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 uCIT, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej.

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 uCIT sformułowania „wyłącznie”, to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, wskazane we wniosku Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystanych na potrzeby prac badawczo-rozwojowych będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 uCIT.

Ad.4.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również kwestia, czy Koszty patentów ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 uCIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 5 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Z wniosku wynika, że Spółka będzie ponosić Koszty patentów, w szczególności koszty:

 1. przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego;
 2. prowadzenia postępowania przez Urząd Patentowy;
 3. wykonania opracowań, czynności prawnych i faktycznych w badaniach formalnoprawnych;
 4. badania przez eksperta zdolności patentowej i uzyskania decyzji o udzieleniu prawa z patentu na projekty wynalazcze w kategorii patentu na wynalazki itp.

Ponoszenie ww. kosztów jest niezbędne w procesie nadania lub utrzymania ważności patentu.

Koszty patentów zostaną poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową, będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu uCIT. Koszty te zostaną wyodrębnione w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b uCIT, nie zostaną Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie przekroczą limitów określonych w uCIT.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, że wymienione w opisie zdarzenia przyszłego wydatki, ponoszone przez Spółkę, które będą dotyczyć kosztów związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 5 uCIT, będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy koszt kwalifikowany.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie ustalenia, czy:

 • realizowane przez Spółkę Prace B+R będą stanowić działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 uCIT jest prawidłowe,
 • koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz (ii) Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT jest prawidłowe,
 • koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 uCIT jest prawidłowe,
 • koszty patentów ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 uCIT jest prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2, 4 i 6 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.