INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2019 r. (data wpływu 27 lutego 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. (data nadania 12 kwietnia 2019 r., data wpływu 16 kwietnia 2019 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP2-2.4010.97.2019.1.SJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. (data nadania 2 kwietnia 2019 r., data odbioru 5 kwietnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku istnienia powiązań pomiędzy Wnioskodawcą a jego Kontrahentem oraz braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych z Kontrahentem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 27 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku istnienia powiązań pomiędzy Wnioskodawcą a jego Kontrahentem oraz braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych z Kontrahentem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. Zasadnicza część przychodu z tytułu działalności gospodarczej pochodzi od jednego kontrahenta – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz którego świadczone są usługi podwykonawstwa. Szacunkowo około 85-95% przychodu miesięcznie pochodzi z usług podwykonawstwa. Pozostała kwota pochodzi od różnych podmiotów, na rzecz których to Wnioskodawca świadczy bezpośrednio usługi. Wartość transakcji pomiędzy tymi podmiotami w ciągu roku przekraczać może kwoty określone w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nadto Wnioskodawca wynajmuje od tego kontrahenta pomieszczenia biurowe – osobny budynek zlokalizowany w innej części miasta.

Wnioskodawca oraz jego kontrahent nie są w żaden sposób powiązane kapitałowo i osobowo. Żadna z osób znajdujących się w organach spółki kontrahenta nie jest spokrewniona czy też spowinowacona z osobami będącymi w organach Wnioskodawcy. Każda z tych spółek jest spółką jednoosobową, gdzie wspólnik posiada 100% udziałów. Wspólnik Wnioskodawcy nie jest osobą spokrewnioną ze wspólnikiem posiadającym całość udziałów w drugiej spółce. W Spółce wspólnik pełni jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu, który jest organem dwuosobowym. W drugiej spółce z o.o. jedyny wspólnik nie jest członkiem zarządu (który aktualnie liczy 5 osób) i powołanej Komisji Rewizyjnej. W organach tych nie zasiadają też osoby spokrewnione z jedynym wspólnikiem. Podmioty te działają wyłącznie na rynku krajowym.


Każdy z tych podmiotów osiąga zysk z prowadzonej działalności gospodarczej i nie ponosi straty gospodarczej.


Pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego o następujące informacje.


Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

 1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Mając na względzie powyższe wskazuje:

 1. Czy Wnioskodawca wywiera znaczący wpływ na kontrahenta bądź kontrahent na Wnioskodawcę?
  W przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wskazane powyżej, nie mają miejsca.
 2. Czy na oba podmioty (tj. Wnioskodawcę i kontrahenta, o którym mowa we wniosku) wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot, tj. czy jakikolwiek inny podmiot wywiera znaczący wpływ zarówno na Wnioskodawcę jak i kontrahenta?
  W przedmiotowej sprawie żaden inny podmiot nie wywiera znaczącego wpływu na Wnioskodawcę i kontrahenta.
 3. Czy na jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugi podmiot?
  W przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wskazane powyżej, nie mają miejsca.
 4. Czy kontrahent jest spółką niemającą osobowości prawnej, a Wnioskodawca jest jej wspólnikiem?
  Kontrahent jest spółką z o.o., jej wspólnikiem jest osoba w żaden sposób nie powiązana z Wnioskodawcą.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy podmioty opisane powyżej stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W przypadku gdy są podmiotami powiązanymi, czy mają obowiązek sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych?


Stanowisko Wnioskodawcy.


W ocenie Wnioskodawcy podmioty te nie są podmiotami powiązanymi, a co za tym idzie nie mają obowiązku sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych.


Zgodnie z art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiotami powiązanymi są:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 4. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Zgodnie z art. 11a ust. 2, przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. aa i b, rozumie się:

 1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Przepisy ustawy definiując wywieranie znaczącego wpływu odwołują się do powiązań o charakterze rodzinnym (pokrewieństwo, powinowactwo, związek małżeński) oraz do powiązań kapitałowych związanych z posiadaniem udziałów lub prawa głosu w drugim podmiocie. Przepisy ustawy definiując podmioty powiązane nie odnoszą się do skali transakcji, czy udziału w przychodach. Skala współpracy gospodarczej polegającej na świadczeniu usług, czy dostawie towarów nie ma znaczenia dla uznania podmiotów za powiązane. Stąd też w przedmiotowym stanie faktycznym wielkość udziału w przychodach Wnioskodawcy na skutek współpracy z jednym podmiotem gospodarczym nie pozwala na zakwalifikowanie tychże podmiotów jako podmioty powiązane. Ewentualne wątpliwości budzić może brzmienie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która odnosi się do faktycznej zdolności osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zapis ten jednak jest pojęciem nieostrym, jednakże odwołuje się do możliwości wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze przez konkretną osobę fizyczną. Trudno jednakże takiej możliwości dopatrzeć się w przedmiotowej sprawie, są to bowiem podmioty samodzielne w podejmowaniu własnych decyzji. Wartość udziału w przychodzie nie oznacza, że na decyzje Wnioskodawcy wpływa jakakolwiek osoba fizyczna, o której mowa. Trudno bowiem dopatrzyć się takiej osoby w sytuacji kiedy Zarząd odbiorcy usług składa się z kilku osób, a co za tym idzie decyzje podejmowane są kolegialnie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193; dalej: „ustawa nowelizująca”) zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm.; dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 11k ust. 1 updop, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.


Jak wynika z powyższego, obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych.


Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. art. 11a ust. 1 pkt 4, ilekroć mowa jest o podmiotach powiązanych – oznacza to:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 4. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.


Jedną z przesłanek do uznania podmiotów za podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym jest wywieranie znaczącego wpływu.


Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 updop, rozumie się:

 1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Z wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. Szacunkowo około 85-95% przychodu Spółki miesięcznie pochodzi z usług podwykonawstwa wykonywanych na rzecz jednego kontrahenta (dalej: „Kontrahent”).

Wnioskodawca oraz Kontrahent nie są w żaden sposób powiązani kapitałowo i osobowo. Żadna z osób znajdujących się w organach spółki Kontrahenta nie jest spokrewniona czy też spowinowacona z osobami będącymi w organach Wnioskodawcy. Wspólnik Wnioskodawcy nie jest osobą spokrewnioną ze wspólnikiem posiadającym całość udziałów w drugiej spółce. Ponadto, w uzupełnieniu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że ani Wnioskodawca nie wywiera znaczącego wpływu na Kontrahenta, ani Kontrahent na Wnioskodawcę. Również żaden inny podmiot nie wywiera znaczącego wpływu na Wnioskodawcę i Kontrahenta. W przedmiotowej sprawie nie zachodzą również takie okoliczności jak wywieranie znaczącego wpływu na jeden podmiot przez małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugi podmiot. Ponadto, wspólnik Kontrahenta Wnioskodawcy nie jest powiązany z Wnioskodawcą.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą istnienia powiązań, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem i – ewentualnie – obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.


Jak już organ wskazał w niniejszej interpretacji, obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych. Z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca i Kontrahent byli powiązani czy to poprzez powiązania o charakterze formalnym (posiadanie udziałów, pełnienie funkcji w organach), czy też poprzez powiązania o charakterze nieformalnym (wywieranie znaczącego wpływu).

W uzasadnieniu stanowiska własnego Wnioskodawca wskazał, że wielkość udziału w przychodach Wnioskodawcy na skutek współpracy z jednym podmiotem gospodarczym nie pozwala na zakwalifikowanie tych podmiotów jako podmioty powiązane. Istotnie, w przepisach art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie istnieją przesłanki pozwalające stwierdzić powiązań pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi ze względu na wielkość (i udział w łącznych przychodach) przychodów osiąganych ze współpracy z jednym podmiotem gospodarczym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca i Kontrahent nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca nie jest zatem zobowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych z Kontrahentem.


Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.