INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2019 r. (data wpływu 6 sierpnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy:

 • w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniesie stratę w roku podatkowym, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę ma zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowymi podmiotami powiązanymi, czy tylko do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z tym krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę podatkową – jest prawidłowe,
 • obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł stratę podatkową w roku podatkowym - jest prawidłowe,
 • przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniesie stratę w roku podatkowym, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę ma zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowymi podmiotami powiązanymi, czy tylko do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z tym krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę podatkową,
 • obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł stratę podatkową w roku podatkowym,
 • przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X S.A. (dalej jako „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca posiada bezpośrednio i pośrednio udziały w wielu polskich i zagranicznych spółkach, będących podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865, z późn. zm., dalej: „Ustawa o PDOP”).

Wnioskodawca zawiera transakcje kontrolowane zarówno z podmiotami zagranicznymi, jak i z krajowymi podmiotami powiązanymi, mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcje kontrolowane zawierane przez Wnioskodawcę z krajowymi podmiotami kontrolowanymi oraz pomiędzy tymi podmiotami obejmują między innymi transakcje dotyczące zakupu i sprzedaży usług IT oraz sprzętu IT, najmu nieruchomości, udzielania pożyczek.

Podmioty krajowe powiązane z Wnioskodawcą (mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zawierają transakcje kontrolowane między sobą oraz z podmiotami zagranicznymi.

W roku podatkowym ani Wnioskodawca, ani żaden podmiot krajowy powiązany z Wnioskodawcą (mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

 1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 Ustawy o PDOP,
 2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a Ustawy o PDOP.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zakresu zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy o PDOP, w przypadku, gdy jeden z krajowych podmiotów powiązanych poniesie stratę podatkową w roku podatkowym. Możliwe przy tym jest, że taka strata będzie albo stratą ze źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych, albo stratą poniesioną w ramach zysków kapitałowych jako odrębnego źródła przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniesie stratę w roku podatkowym, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę ma zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowymi podmiotami powiązanymi, czy tylko do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z tym krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę podatkową?
 2. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł stratę podatkową w roku podatkowym?
 3. Czy przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Jeżeli jeden z podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniesie stratę podatkową w roku podatkowym, to obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę ma zastosowanie tylko do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z tym podmiotem, który poniósł stratę podatkową. Nie ma natomiast zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z innymi krajowymi podmiotami powiązanymi, które nie poniosły takiej straty.

Ad. 2)

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł stratę w roku podatkowym.

Ad. 3)

Przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem.

Wynika to z poniższej argumentacji.

Zgodnie z art. 11n pkt 1 Ustawy o PDOP, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (podmioty zwolnione od podatku),
 2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17, katalog zwolnień podatkowych ust. 1 pkt 34 i 34a,
 3. nie poniósł straty podatkowej.

W ocenie Wnioskodawcy, w zakresie w jakim ww. przepis mówi o tym, że każdy z tych podmiotów powiązanych” powinien spełniać m.in. warunek nieponiesinia straty podatkowej, to ten warunek odnosi się tylko do „tych” podmiotów powiązanych, które zawierają konkretną „transakcję kontrolowaną”, a nie do wszystkich podmiotów powiązanych zawierających transakcje kontrolowane.

Przykładowo, w sytuacji, gdy z Wnioskodawcą są powiązane podmioty krajowe A, B i C (tj. podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmioty zagraniczne, gdzie Spółka B wykazała stratę podatkową w roku podatkowym. Wnioskodawca zawarł transakcje zakupu i sprzedaży (np. dotyczące usług IT oraz najmu) z A, B i C oraz spółkami zagranicznymi. Spółka C zawarła transakcje zakupu (najem) z B.

W ocenie Wnioskodawcy, w powyższej sytuacji:

 • Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania transakcji krajowych z A i C.
 • Wnioskodawca ma obowiązek udokumentowania transakcji z B.

W zakresie pytania oznaczonego nr 3 Wnioskodawca wskazuje, że z 1 stycznia 2018 r. w Ustawie o PDOP, wprowadzono odrębne źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych (art. 7b Ustawy o PDOP). Jednocześnie, przychody uzyskiwane z tego źródła oddzielono od innych źródeł przychodów (tzw. źródeł operacyjnych), a straty podatkowe powstałe w obrębie jednego źródła, nie mogą zostać skompensowane z dochodem z drugiego ze źródeł. Według uzasadnienia do nowelizacji Ustawy o PDOP, to rozwiązanie było reakcją na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania m.in. poprzez kompensowanie strat na operacjach kapitałowych i finansowych z dochodem z prowadzonej działalności operacyjnej.

W związku z tym, kierując się wykładnią systemową i celowościową art. 11n pkt 1 lit. c Ustawy o PDOP, należy uznać, że przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym powinno rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem, ponieważ tylko w takim przypadku może zachodzić obawa, że warunki transakcji mogą mieć wpływ na wysokość straty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193; dalej: „ustawa nowelizująca”) zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865, z późn. zm.; dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 11k ust. 1 updop, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych, w myśl art. 11k ust. 2 updop, jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 1. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 2. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 3. 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 4. 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, ilekroć w rozdziale 1a jest mowa o podmiotach powiązanych, oznacza to:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 4. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 updop, rozumie się:

 1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Transakcja kontrolowana to natomiast, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 11a ust. 1 pkt 6 updop, identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Ważnym celem wprowadzenia powyższych regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przepisy wpisują się w pakiet działań legislacyjnych, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku, płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się, stosownie do art. 11k ust. 5 updop:

 1. jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz
 2. kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1, oraz
 3. metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, oraz
 4. inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, w myśl art. 11k ust. 4 updop, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowane.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym mogą być realizowane z jednym lub z wieloma podmiotami powiązanymi. O jednorodności transakcji kontrolowanych nie decyduje bowiem fakt dokonywania tej transakcji z jednym podmiotem powiązanym, a przesłanki określone w art. 11k ust. 5 updop.

Dodatkowo, ustawodawca wyraźnie zaznaczył ten fakt w art. 11k ust. 4 updop, wskazując, że wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana m.in. bez względu na liczbę podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Co do zasady zatem, oceny obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy dokonywać w odniesieniu do całej transakcji kontrolowanej.


Wyjątkiem są sytuacje, w których część z podmiotów powiązanych spełnia warunki przewidziane w art. 11n updop, a więc warunki zezwalające na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z art. 11n updop, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

 1. zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
  1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
  2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
  3. nie poniósł straty podatkowej;
 2. objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja;
 3. których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 4. między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową;
 5. w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
 6. w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53);
 7. realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  1. na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
  2. przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
 8. realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  • na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,
  • przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
 9. polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada bezpośrednio i pośrednio udziały w wielu polskich i zagranicznych spółkach, będących podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów updop. Wnioskodawca zawiera transakcje kontrolowane zarówno z podmiotami zagranicznymi, jak i z krajowymi podmiotami powiązanymi, mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty krajowe powiązane z Wnioskodawcą zawierają transakcje kontrolowane między sobą oraz z podmiotami zagranicznymi. W roku podatkowym ani Wnioskodawca, ani żaden podmiot krajowy powiązany z Wnioskodawcą:

 1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 updop,
 2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a updop.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy:

 1. w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniesie stratę w roku podatkowym, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę ma zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowymi podmiotami powiązanymi, czy tylko do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z tym krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę podatkową,
 2. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł stratę podatkową w roku podatkowym.

W odniesieniu do wyżej przedstawionych wątpliwości, należy zwrócić uwagę na treść art. 11l ust. 3 updop, zgodnie z którym określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n, co oznacza, że wartość transakcji (i progi dokumentacyjne) należy ustalać jedynie dla tej części transakcji, która nie podlega zwolnieniu.

Należy zauważyć, że w art. 11n ust. 1 updop, zawierającym przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, ustawodawca, jako warunek konieczny, wskazał m.in. brak poniesienia straty podatkowej. Z brzmienia ww. przepisu wynika, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty krajowe, które m.in. nie poniosły straty podatkowej.

Zatem, w przypadku, gdy transakcja kontrolowana tylko z jednym z krajowych podmiotów powiązanych nie spełnia warunków wymienionych w art. 11n pkt 1 lit. c updop, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wystąpi jedynie dla tej transakcji zawieranej przez Wnioskodawcę z tym podmiotem powiązanym.

Analogicznie należy traktować przypadek, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 11n updop, przez podmiot znajdujący się w grupie podmiotów powiązanych, który nie jest stroną danej transakcji kontrolowanej. Jak bowiem wynika z powyższych rozważań, badanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych powinno następować w odniesieniu do tych podmiotów, które są stroną danej transakcji kontrolowanej.

Zatem, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, o której mowa w art. 11n pkt 1 lit. c updop, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł taką stratę podatkową.

Odnosząc się z kolei do kwestii nieponiesienia straty podatkowej, o której mowa w art. 11n pkt 1 lit. c updop, należy stwierdzić, że warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych należy uznać za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję (przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego wymienione w art. 11n pkt 1 updop, są spełnione).

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c updop, należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie, wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem - jest prawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

 • w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniesie stratę w roku podatkowym, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę ma zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowymi podmiotami powiązanymi, czy tylko do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z tym krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę podatkową – jest prawidłowe,
 • obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł stratę podatkową w roku podatkowym – jest prawidłowe,
 • przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem – jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § la ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.