INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu 4 września 2019 r.), uzupełnionym pismem z 11 października 2019 r. (data wpływu 18 października 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego związanego z komponowaniem i sprzedażą aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego związanego z komponowaniem i sprzedażą aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 października 2019 r. (data wpływu 18 października 2019 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 3 października 2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.199.2019.1.MK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sprecyzowane po uzupełnieniu wniosku):

Spółka, zajmuje się miedzy innymi produkcją i dystrybucją płynu do papierosów elektronicznych. Spółka komponuje i sprzedaje także inne produkty, w tym aromaty w różnych pojemnikach jednostkowych.

Aromat - ciecz, komponowana w różnych proporcjach z różnych koncentratów smakowo-zapachowych o jakości spożywczej o niższym stężeniu poprzez dodanie glikolu propylenowego lub innych składników. W tej postaci, produkt przystosowany jest do indywidualnego oraz do przemysłowego wykorzystania. Aromaty, składają się z mieszaniny różnych koncentratów jakości spożywczej (substancje smakowo-zapachowe), glikolu propylenowego oraz opcjonalnie etanolu. Stężenie substancji aromatyzujących w aromacie, uniemożliwia jego bezpośrednie wykorzystanie w papierosach elektronicznych.

Ponadto, ww. produkt nie jest przeznaczony przez Spółkę do wykorzystania w procesie produkcji płynu do papierosów elektronicznych, a w stanie będącym indywidualnym komponentem smakowo-zapachowym jest sprzedawany bez określania jego zastosowania.

Spółka w swojej strukturze, posiada Dział Jakości, Dział Rozwoju oraz Laboratorium - co pozwala na tworzenie autorskich aromatów i ich sprzedaż do wielu zastosowań (np. zapachowy płyn generatora dymu).

Obrót aromatem ma także uzasadnienie ekonomiczne z uwagi na hurtowy zakup koncentratów smakowo-zapachowych i glikolu propylenowego.

Biorąc pod uwagę skład ww. wyrobu tj. obecność substancji zapachowych i opcjonalnie innych substancji m.in. alkohol etylowy i glikol propylenowy, oraz z uwagi na cechy produktu charakterystyczne dla preparatów nadających smak i zapach innym wyrobom, aromat jest klasyfikowany do pozycji CN 3302 - Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów.

Należy zwrócić uwagę, że wyroby zaklasyfikowane do pozycji Nomenklatury Scalonej 3302 nie zostały ujęte w załączniku nr 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka, nie bada dalszego wykorzystania aromatów przez kupujących, podobnie jak sprzedający nie weryfikuje przeznaczenia aromatów lub koncentratów aromatów smakowo-zapachowych zakupionych przez Spółkę. Z uwagi na wielorakie zastosowanie tego wyrobu, weryfikacja jego przeznaczenia na etapie sprzedaży nie jest możliwa.

Aromaty wykorzystane przez Spółkę do produkcji własnej, płynu do papierosów elektronicznych - stanowią komponent płynu do papierosów elektronicznych, a tym samym spełniają definicję płynu do papierosów elektronicznych, która została określona w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym.

Nadto w uzupełnieniu wniosku z 11 października 2019 r. (data wpływu 18 października 2019 r.) Spółka wskazała:

 1. Procentowa zawartość alkoholu etylowego w wytwarzanych przez Spółkę aromatach mieści się w przedziale od 37,00% do 2,00% (100% alkoholu).
 2. Wytwarzanie aromatów, będzie miało miejsce w składzie podatkowym:
  • poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy z koncentratów aromatów (produkcja wyrobów nieakcyzowych na składzie podatkowym) aromatów przeznaczonych do sprzedaży .
  • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z koncentratów aromatów przeznaczonych do produkcji w działalności Spółki polegającej na produkcji płynu do papierosów elektronicznych.

  Koncentraty aromatów (z zawartością alkoholu etylowego), będą nabywane w kraju oraz w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.
  Koncentraty aromatów nabywane w kraju, będą z zapłaconą akcyzą od ilości alkoholu etylowego zawartego w koncentracie aromatu. Informacja o kwocie i fakcie zapłaty akcyzy przez podmiot sprzedający znajdzie się na dokumencie handlowym (fakturze).
  Koncentraty aromatów nabywanych wewnątrzwspólnotowo będą nabywane w sposób i w oparciu o przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Spółka dokona zgłoszenia jako podatnik podatku akcyzowego, dokona wpłaty zabezpieczenia generalnego tytułem nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego, następnie przed spodziewanym nabyciem powiadomi o fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dalej, złoży deklaracje uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego (AKC-U/A) i dokona wpłaty należnej kwoty akcyzy.
 3. Alkohol etylowy jako wyrób, nie będzie nabywany przez Spółkę.
  Jedyny sposób wykorzystania alkoholu etylowego do komponowania aromatów, to jego zawartość w koncentratach aromatów.
Istotą wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest wątpliwość Wnioskodawcy, czy komponowanie aromatów które mają wielorakie przeznaczenie kwalifikuje się do pojęcia „produkcji płynu do papierosów elektronicznych” w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Aromaty w części komponowanej przez Spółkę będą wykorzystane do produkcji płynu do papierosów elektronicznych w działalności gospodarczej Spółki - i tutaj Spółka stoi na stanowisku, że przeznaczenie aromatów do produkcji płynu do papierosów elektronicznych przez Spółkę definiuje te aromaty jako płyn do papierosów elektronicznych.

Natomiast aromaty komponowane przez Spółkę z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży - ze względu na wielorakie przeznaczenie, na etapie sprzedaży nie stanowią wyrobu akcyzowego (płynu do papierosów elektronicznych).

To czy aromat w swoim składzie zawiera alkohol (i jaka jest jego zawartość procentowa) jest zagadnieniem w tym przypadku zupełnie pobocznym. Zawartość alkoholu etylowego, nie warunkuje uznania (bądź nie) komponowania aromatu przez Spółkę za produkcję płynu do papierosów elektronicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy komponowanie i sprzedaż aromatów, których przeznaczenie od strony Spółki nie jest znane, na rzecz innych podmiotów gospodarczych w obrocie handlowym, rodzi po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym?
 2. Czy sprzedaż aromatów, których przeznaczenie od strony Spółki nie jest znane, na rzecz odbiorcy indywidualnego (sprzedaż detaliczna), rodzi po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie pytania 1 i 2

Mając na uwadze przepisy prawa w ocenie Spółki, opodatkowaniu akcyzą podlega wyłącznie wytwarzanie, rozlew i przetwarzanie płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu roztworów przeznaczonych do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

Zatem kryterium do uznania danego roztworu za płyn do papierosów elektronicznych - jest nie skład tego wyrobu a jego przeznaczenie.

Aromat, to wyrób mogący mieć wielorakie zastosowanie m.in. w branży spożywczej, chemicznej, przemysłowej w tym do produkcji płynu do papierosów elektronicznych. Samo komponowanie aromatu na bazie różnych koncentratów zawierających komponenty smakowe i zapachowe, nie określa tego wyrobu jako płyn do papierosów elektronicznych, gdyż wyrób ten nie nadaje się do użycia w papierosach elektronicznych. Jego konsystencja (płyn oleisty, gęsty) oraz intensywność smaku i zapachu uniemożliwiają wykorzystanie aromatu do spożycia za pomocą papierosa elektronicznego. Tym samym, komponowanie i sprzedaż aromatów tak w obrocie handlowym jak i detalicznym (np. małe ilości w branży cukierniczej) nie powodują powstania obowiązku podatkowego z tytułu produkcji płynu do papierosów elektronicznych.

Komponowanie i sprzedaż produktów o uniwersalnym zastosowaniu, nie daje podstaw Spółce do odprowadzania z tego tytułu podatku akcyzowego i nie znajduje uzasadnienia do uznania ich za wyrób akcyzowy. Ponadto sprzedając aromat, Spółka nie może i nie ma takiej możliwości aby weryfikować sposób wykorzystania czy przeznaczenia tych produktów w dalszej produkcji u swoich klientów czy odbiorców.

Spółka posiada również internetową platformę sprzedażową dedykowaną klientom biznesowych, gdzie zakupu może dokonać firma z każdej możliwej branży i zakątka świata.

W innym przypadku, każde komponowanie aromatów spożywczych (vide: firmy cukiernicze Wedel, Solidarność i inne) należało by uznać za zdarzenie (produkcję) powodujące powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Natomiast Aromaty wykorzystane w produkcji płynu do papierosów elektronicznych w produkcji Spółki - stanowią wyrób akcyzowy gdyż spełniają definicję płynu do papierosów elektronicznych będących roztworem przeznaczonym do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest decyzja […].

Spółka, poprzez swoje wieloletnie doświadczenie oraz przygotowanie techniczne opracowała własne autorskie mieszanki aromatów o różnorodnym zastosowaniu. Płyny aromatyzujące mają szerokie zastosowanie tak w obrocie krajowym jak i z zagranicą, tak w przemyśle jak i w branży spożywczej. Dywersyfikując asortyment, wykorzystując możliwości techniczne i organizacyjne Spółki, obrót aromatami ma istotne znaczenie gospodarcze.

Zdaje się niepodobnym uznać, że obrót aromatami lub koncentratami aromatów co do zasady będzie obarczony podatkiem akcyzowym. Zatem, komponowanie i obrót aromatami - jest wolny od podatku akcyzowego. W związku z powyższym, Spółka nie ma w obowiązku kupować aromatów lub koncentratów aromatów z zapłaconą akcyzą.

Stanowisko odmienne rodzi obawę obciążenia podatkiem akcyzowym komponowania aromatów przez liczną branże spożywczą (zakłady cukiernicze w tym przedsiębiorstwa o skali międzynarodowej samodzielnie komponujące substancje smakowo-zapachowe) oraz branże przemysłową (wszelkie olejki zapachowe i aromatyzujące).

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej nr. 0111-KDIB3-3.4013.222.2018.1.JS - przedmiotem której była produkcja (konfekcjonowanie) glikolu spożywczego i gliceryny propylenowej.

Teza Interpretacji: „opodatkowaniu akcyzą podlega wyłącznie wytwarzanie, rozlew i przetwarzanie substancji, na potrzeby wykorzystania ich w papierosach elektronicznych. Tym samym produkcja i sprzedaż (glikolu i gliceryny) na cele inne niż zużycie do produkcji płynu do papierosów elektronicznych, nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 864 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 46 załącznika nr 1 do ustawy bez względu na kod CN został wymieniony płyn do papierosów elektronicznych.

Za papierosy elektroniczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy rozumie się urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki.

Natomiast za płyn do papierosów elektronicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy uznaje się roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
  4a. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej – art. 8 ust. 6 ustawy.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej – art. 10 ust. 1 ustawy.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą – art. 13 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 99b ust. 1 i 2 ustawy:

 1. Produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew.
 2. Za produkcję płynu do papierosów elektronicznych nie uznaje się wytwarzania tego płynu przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby.

Mając na uwadze powyższe przepisy w kontekście analizowanych wątpliwości Wnioskodawcy, wskazać w pierwszej kolejności, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy, za płyn do papierosów elektronicznych uznaje się roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę. Tym samym, za wyrób akcyzowy - płyn do papierosów elektronicznych - uznaje się wszelkie wyroby w postaci roztworu, które przeznaczone są do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Katalog roztworów stanowiących płyn do papierosów elektronicznych jest katalogiem otwartym, a o klasyfikacji danej substancji jako płynu do papierosów elektronicznych nie decyduje tylko klasyfikacja w Nomenklaturze Scalonej (CN) lecz jej przeznaczenie.

Równocześnie produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew. Zatem za produkcję (czynność podlegającą opodatkowaniu) uznać należy wytwarzanie, przetwarzanie, a także rozlew wszelkich wyrobów w postaci roztworu, które przeznaczone są do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

W konsekwencji każdy podmiot, który dokonuje produkcji (wytwarzania, przetwarzania, rozlewu) substancji przeznaczonych do wykorzystania w papierosach elektronicznych, bądź oferuje te substancje na sprzedaż jako płyn do papierosów elektronicznych lub jako półprodukt służący do dalszej produkcji takiego płynu, przeznacza te wyroby do wykorzystania jako płyn do papierosów elektronicznych – przesądzając tym samym o konieczności traktowania tych substancji jako wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się miedzy innymi produkcją i dystrybucją płynu do papierosów elektronicznych. Spółka komponuje i sprzedaje także inne produkty, w tym aromaty w różnych pojemnikach jednostkowych.

Aromat - ciecz, komponowana w różnych proporcjach z różnych koncentratów smakowo-zapachowych o jakości spożywczej o niższym stężeniu poprzez dodanie glikolu propylenowego lub innych składników. W tej postaci, produkt przystosowany jest do indywidualnego oraz do przemysłowego wykorzystania. Aromaty, składają się z mieszaniny różnych koncentratów jakości spożywczej (substancje smakowo-zapachowe), glikolu propylenowego oraz opcjonalnie etanolu. Stężenie substancji aromatyzujących w aromacie, uniemożliwia jego bezpośrednie wykorzystanie w papierosach elektronicznych.

Ponadto, zgodnie z przedstawionym opisem sprawy, wytwarzany przez Wnioskodawcę produkt nie jest przeznaczony przez Spółkę do wykorzystania w procesie produkcji płynu do papierosów elektronicznych, a w stanie będącym indywidualnym komponentem smakowo-zapachowym jest sprzedawany bez określania jego zastosowania.

W świetle zatem przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, komponowanie i dalsza sprzedaż na rzecz innych podmiotów gospodarczych w obrocie handlowym przez Wnioskodawcę aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych, nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w akcyzie w zakresie dotyczącym płynu do papierosów elektronicznych. W analizowanej bowiem sytuacji aromaty nie wypełniają definicji płynu do papierosów elektronicznych – gdyż Spółka wytwarza (komponuje) i oferuje je na sprzedaż odbiorcom bez określenia ich przeznaczenia, z uwagi na szerokie zastosowanie. Tak długo zatem, jak komponowane i oferowane przez Wnioskodawcę na sprzedaż aromaty nie będą komponowane i sprzedawane z przeznaczeniem do wykorzystania w papierosach elektronicznych, tak długo wyroby te nie będą uznawane za wyroby akcyzowe o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy a ich komponowanie za produkcję w rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy.

Konsekwentnie również sprzedaż detaliczna wytworzonych przez Wnioskodawcę aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych, nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w akcyzie w zakresie dotyczącym płynu do papierosów elektronicznych.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1 i 2, w zakresie związanym z produkcją płynu do papierosów elektronicznych, uznać należy za prawidłowe.

Końcowo Organ zaznacza, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie powstania obowiązku podatkowego dotyczącego płynu do papierosów elektronicznych, związanego z komponowaniem i sprzedażą aromatów, które nie są przeznaczone przez Wnioskodawcę do wykorzystania w papierosach elektronicznych, tj. Wnioskodawca nie nadał im takiego przeznaczenia.

Odnosząc się kolei do powołanej w stanowisku Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193, ze zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54§ 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.