INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2019 r., (data wpływu 12 sierpnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), wydatków poniesionych na dokonanie płatności na rzecz kontrahenta w przypadku, gdy dokona weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień zlecenia przelewu płatności do banku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), wydatków poniesionych na dokonanie płatności na rzecz kontrahenta w przypadku, gdy dokona weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień zlecenia przelewu płatności do banku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów gumowych (technicznych i pozostałych); produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (płyty, arkusze, rury, kształtki i inne); sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników; naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia; instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; produkcji sprzętu instalacyjnego; produkcji silników i turbin z wyłączeniem motocykli oraz silników lotniczych oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest w pełni zaangażowany w branży motoryzacyjnej i prowadzi działalność w zakładach produkcyjnych na terenie kraju.

Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o know-how, doświadczenie i wiedzę grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Jednostka przejmuje część procesów technologicznych i produkcyjnych od wybranych podmiotów z grupy oraz wdraża nowe procesy i organizację produkcji zgodną z wymogami grupy. Firma sprzedaje swoje wyroby klientom zewnętrznym lub wewnętrznym na podstawie uzyskanych zleceń produkcyjnych (zamówień), które są ustalane przez poszczególne Jednostki Biznesu i centra sprzedażowe grupy.

Dokumenty księgowe z poszczególnych zakładów wpływają do centrum rozliczeniowego Spółki. Należy wskazać, iż powiązania międzynarodowe Wnioskodawcy i globalny system finansowo- księgowy, w którym spółka funkcjonuje, uniemożliwiają Wnioskodawcy dokonanie płatności za jakąkolwiek fakturę, która nie przeszła wymaganego procesu weryfikacji, w którym uczestniczą również struktury międzynarodowe. Weryfikacja faktury następuje na każdym szczeblu oddzielnie i centrala spółki w Polsce nie posiada uprawnień do dokonania płatności w sposób odmienny niż zaakceptowany w systemie. Wnioskodawca nie ma technicznych możliwości obejścia systemu i wykonania przelewu za fakturę, która nie przeszła całego procesu weryfikacji.

W ramach licznych transakcji nabycia towarów i usług płatności dokonywane są m.in. w trybie przygotowania zlecenia płatności dla wszystkich przesłanych z zakładów Wnioskodawcy dokumentów zaksięgowanych do pewnej daty. Lista dokumentów obejmuje płatności z terminami "na już" i takie których termin płatności przypada np. po 60 dniach.

Wnioskodawca przygotowuje zlecenia płatności zgodnie z terminami ustalonymi z kontrahentami i wysyła zlecenia przelewu do banku prowadzącego rachunek bankowy właściwy do rozliczeń, gdzie są realizowane w terminach zapłaty.

Zdecydowana większość zleceń płatności (przelewu) jest realizowana kilka i kilkanaście dni po wysłaniu zlecenia płatności (przelewu) do banku prowadzącego rachunek bankowy Wnioskodawcy. Po złożeniu zlecenia przelewu do banku, Wnioskodawca nie dokonuje ponownej weryfikacji zasadności i prawidłowości płatności w dniu dokonywania faktycznego przelewu przez bank, a tym samym nie ma możliwości dokonać ponownej weryfikacji numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z wykazem prowadzonym przez Szefa KAS.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wydatków poniesionych na dokonanie płatności na rzecz kontrahenta w przypadku, gdy dokona weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień zlecenia przelewu płatności do banku, a nie na dzień faktycznej płatności, jednocześnie w dniu faktycznej płatności uprzednio pozytywnie zweryfikowany rachunek bankowy nie będzie figurował w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1018 ), wejdzie w życie, co do zasady 1 września 2019 r. Zgodnie z brzmieniem art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach (wykazie podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz wykazie podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona) zostaną połączone w jeden wykaz, który zostanie rozszerzony o dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nowelizacja wprowadza jednocześnie wyraźne konsekwencje w zakresie podatków dochodowych w przypadku dokonania płatności na rzecz kontrahenta na rachunek bankowy inny aniżeli wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmianie ulega również art. 15d ust. 1 i 2, zgodnie z którymi - Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

 1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
 2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

-w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.

Jednocześnie ustawodawca wyłącza stosowanie tych przepisów, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dodatkowo w ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzona zostaje instytucja odpowiedzialności solidarnej a to art. 117ba ust. 1, który stanowi, że podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Przepisów tych nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

W ocenie Wnioskodawcy, wprowadzenie przedziałów czasowych, w których wykaz będzie aktualizowany, czyli raz na dobę, w każdym dniu roboczym, powinno wyeliminować takie sytuacje, że przelew zostanie dokonany na rachunek, który nie został jeszcze zaktualizowany w wykazie. W momencie sprawdzenia przez podatnika dokonującego zlecenia przelewu, czy rachunek znajduje się w wykazie, Wnioskodawca otrzyma informację o dacie i godzinie, w której dokonał sprawdzenia, czy rachunek figuruje w wykazie, i jeżeli dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku w wykazie, wówczas podatnik będzie miał pewność, że dokonał przelewu na właściwy i aktualny rachunek.

W przypadku gdyby dane zawarte w wykazie nie zostały zaktualizowane, podmiot dokonujący przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Wnioskodawca niniejszym chciałby uzyskać potwierdzenie powyższego również dla sytuacji, w której data dokonania przelewu będzie odległa nawet o ponad 60 dni od daty zlecenia przelewu, a Wnioskodawca nie dokona ponownej weryfikacji numeru rachunku bankowego na dzień dokonywania faktycznego przelewu, czyli realizacji przez bank zlecenia płatności.

W ocenie Wnioskodawcy dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy nawet jeżeli dni te będą od siebie odległe. Nie jest zasadne, aby przedsiębiorca ponosił konsekwencje w postaci usunięcia zapłaconej kwoty z kosztów uzyskania przychodu lub ustalania przychodu, czy też odpowiedzialności solidarnej w związku z tym, że został wykreślony rachunek jego kontrahenta z wykazu np. w następnym dniu po dniu, w którym Wnioskodawca po pozytywnej weryfikacji zlecił bankowi dokonanie przelewu na ten rachunek.

Tym samym w ocenie Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku dokonywać ponownej weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień faktycznej realizacji zlecenia przelewu, jeżeli na dzień zlecenia przelewu weryfikacji takiej dokonał i była ona pozytywna. Tym samym nawet w sytuacji, gdy płatność prawidłowo zlecona do banku na dzień faktycznego przelewu została zrealizowana na rachunek, który został wykreślony po dniu złożenia zlecenia przelewu z wykazu prowadzonego przez Szefa KAS, to do Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania skutki wskazane w art. 15d ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie będzie objęty odpowiedzialnością solidarną, o której mowa w art. 117ba ustawy Ordynacja podatkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do zadanego pytania, wyznaczającego granice rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie kwestia ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), wydatków poniesionych na dokonanie płatności na rzecz kontrahenta w przypadku, gdy dokona weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień zlecenia przelewu płatności do banku.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm., dalej: „updop”) – wprowadzonym art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 780), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W art. 15d ust. 2 updop wskazano, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

 1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
 2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

-w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W myśl art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1292), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Powyżej wskazane przepisy art. 15d ust. 1 i ust. 2 zostaną znowelizowane na mocy art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018, dalej jako: „ustawa nowelizująca”) i zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W myśl art. 15d ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Z kolei znowelizowany art. 15d ust. 2 updop stanowi, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

 1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
 2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

-w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.

Dodatkowo ustawą nowelizującą został wprowadzony art. 15d ust. 4 updop, zgodnie z którym, przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm., dalej jako: „ustawa VAT”) – w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. – Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia (art. 96b ust. 2 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisy art. 14 ust. 2h i 2i oraz art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

Przepisów art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r. (art. 10 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej (Druk nr 3301) wynika, iż celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy transakcjach, w których stronami są przedsiębiorcy, obowiązuje limit 15 000 zł dla płatności gotówkowych, a transakcje powyżej wskazanej kwoty muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego aby mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

W art. 3 projektowanej ustawy wprowadzono zmiany w updop, zgodnie z którymi podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

W powyższym zakresie zmiana ta poszerza zakres już istniejących przepisów dotyczących płatności gotówkowych w ramach transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł. (…).

W przypadku bowiem dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą i dokonanych przez podatników VAT czynnych, aby móc zaliczyć płatność (przekraczającą 15 000 zł) do kosztów uzyskania przychodów niezbędnym jest jej dokonanie na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku dokonania przelewu na rachunek, który na dzień zlecenia przelewu nie znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15d ust. 4 updop, tj. złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy nowelizującej dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy. Nie jest zasadne, aby przedsiębiorca ponosił konsekwencje w postaci usunięcia zapłaconej kwoty z kosztów uzyskania przychodu w związku z tym, że został wykreślony rachunek jego kontrahenta z wykazu np. w następnym dniu po dniu, w którym zlecił bankowi dokonanie przelewu na ten rachunek. Przedsiębiorca nie poniesie również konsekwencji, w sytuacji gdy kontrahent poda w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym nieaktualny lub błędny rachunek, który zostanie uwidoczniony w wykazie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność w zakładach produkcyjnych na terenie kraju w branży motoryzacyjnej. W ramach licznych transakcji nabycia towarów i usług płatności dokonywane są m.in. w trybie przygotowania zlecenia płatności dla wszystkich przesłanych z zakładów Wnioskodawcy dokumentów zaksięgowanych do pewnej daty. Lista dokumentów obejmuje płatności z terminami "na już" i takie których termin płatności przypada np. po 60 dniach. Wnioskodawca przygotowuje zlecenia płatności zgodnie z terminami ustalonymi z kontrahentami i wysyła zlecenia przelewu do banku prowadzącego rachunek bankowy właściwy do rozliczeń, gdzie są realizowane w terminach zapłaty. Zdecydowana większość zleceń płatności (przelewu) jest realizowana kilka i kilkanaście dni po wysłaniu zlecenia płatności (przelewu) do banku prowadzącego rachunek bankowy Wnioskodawcy. Po złożeniu zlecenia przelewu do banku, Wnioskodawca nie dokonuje ponownej weryfikacji zasadności i prawidłowości płatności w dniu dokonywania faktycznego przelewu przez bank, a tym samym nie ma możliwości dokonania ponownej weryfikacji numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z wykazem prowadzonym przez Szefa KAS.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że jedynie w przypadku gdy rachunek kontrahenta na dzień zlecenia przelewu będzie znajdował się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik będzie miał prawo zaliczyć dokonaną płatność do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15d updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., o ile spełnione będą ogólne warunki zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych wynikające z art. 15 ust. 1 updop. W momencie bowiem sprawdzenia przez podatnika dokonującego zlecenia przelewu, czy rachunek znajduje się w wykazie, podatnik otrzyma informację o dacie i godzinie, w której dokonał sprawdzenia, oraz o tym czy rachunek figuruje w wykazie, i jeżeli dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku w wykazie, wówczas podatnik będzie miał pewność, że dokonał przelewu na właściwy i aktualny rachunek. W takim przypadku jeżeli dane zawarte w wykazie nie zostały zaktualizowane, podmiot dokonujący przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji.

W świetle powyższego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma on obowiązku dokonywać ponownej weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień faktycznej realizacji zlecenia przelewu, jeżeli na dzień zlecenia przelewu weryfikacji takiej dokonał i była ona pozytywna.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 i 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych. Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.