INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2019 r. (data wpływu 2 października 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu 25 listopada 2019 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 6 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.1.ISK (doręczone Stronie w dniu 12 listopada 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wymiany kas na kasy on-line w terminie wskazanym w § 2 pkt 2 rozporządzenia, w celu skorzystania z tzw. „ulgi” na zakup kas on-line (pytanie nr 1 wniosku) – jest nieprawidłowe;
 • możliwości skorzystania z tzw. „ulgi” na zakup kas on-line do nowych salonów (pytanie nr 2 i 4 wniosku) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 2 października 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu 25 listopada 2019 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 6 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.1.ISK (skutecznie doręczonym w dniu 12 listopada 2019 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wymiany kas na kasy on-line w terminie wskazanym w § 2 pkt 2 rozporządzenia, w celu skorzystania z tzw. „ulgi” na zakup kas on-line (pytanie nr 1 wniosku) oraz możliwości skorzystania z tzw. „ulgi” na zakup kas on-line do nowych salonów (pytanie nr 2 i 4 wniosku).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:


Spółka z o.o. (czynny podatnik podatku VAT) świadczy usługi fryzjerskie, nr PKD 96.02.Z. W dniu 1 lipca 2019 r. nabyła pierwszą kasę on-line do nowo otwartego salonu. Spółka posiada obecnie czternaście kas fiskalnych nabytych przed dniem 1 maja 2019 r. (z elektronicznym zapisem kopii), które będzie zobowiązana wymienić na kasy on-line i rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na nich od dnia 1 stycznia 2021 r.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy aby otrzymać zwrot kwot wydanych za zakup (wymianę kas fiskalnych starszego typu) Spółka jest zobowiązana do ich wymiany (czternaście sztuk) na kasy on-line do dnia 31 grudnia 2019 r. tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika na pierwszej nabytej kasie on-line?
 2. Czy spółka może otrzymać zwrot za zakup nowej kasy on-line do nowego salonu? Będzie to piętnasta kasa fiskalna podatnika, w tym pierwsza on-line.
 3. Jeżeli spółka może otrzymać zwrot za zakup nowej kasy on-line, do nowego salonu, to w jakim okresie należy wykazać zwrot w deklaracji VAT? Czy w okresie, w którym spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży tj. lipiec 2019 r., czy w okresie kiedy będzie zobowiązana ewidencjonować sprzedaż na kasach on-line tj. styczeń 2021 r.?
 4. Czy nabywając kolejne kasy fiskalne on-line, do nowych salonów, spółka będzie miała możliwość otrzymać zwrot kwot wydanych na zakup tych kas?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad 1


W opinii Wnioskodawcy, § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, jest niejasny w zakresie pytania Wnioskodawcy. W opinii Wnioskodawcy powyższy punkt nie dotyczy sytuacji wymiany kas starszego typu na kasy on-line, a dotyczy jedynie, nabywania nowych kas on-line.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług fryzjerskich.

Zgodnie z art. 145b ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, podatnicy mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o którym mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2021 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że jeżeli dla obowiązku stosowania nowych kas rejestrujących obowiązek podatkowy dla Spółki powstanie dnia 1 stycznia 2021 r., to warunek o którym mowa § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot, daje Spółce możliwość otrzymania zwrotu wydatkowanych środków na wymianę obecnych kas na kasy on-line do dnia 30 czerwca 2021 r. W ocenie Wnioskodawcy, dla możliwości otrzymania zwrotu wydatkowanych kwot podczas wymiany kas starego typu na kasy on-line nie ma znaczenia termin nabycia nowej kasy on-line, która będzie stosowana w nowo otwartym salonie.


Ad 2


W opinii Wnioskodawcy, za zakup nowej kasy on-line Spółce przysługuje zwrot, co wynika z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.


Ad 3


W opinii Wnioskodawcy, za zakup nowej kasy on-line, do nowego Salonu, Spółka może otrzymać zwrot kwoty wydanej za zakup kasy on-line w lipcu 2019 r. i w tym miesiącu wykazać zwrot w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług lub w okresach następnych, co wynika bezpośrednio z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.


W ocenie Wnioskodawcy, obowiązek stosowania kasy w nowo otwartym salonie wynika z art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT i w zakresie tego pytania nie znajdą zastosowania przepisy przejściowe wynikające z art. 145b ustawy o VAT.


Ad 4


W opinii Wnioskodawcy, za zakup kolejnych kas on-line Spółce będzie przysługiwał zwrot kwoty wydanych na zakup nowych kas fiskalnych. Wynika to z art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Przy spełnieniu warunku wynikającego z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika tj. rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży na każdej nowej kasie fiskalnej w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży na każdej kasie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


W pierwszej kolejności należy wskazać, że od dnia 1 maja 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), dalej „ustawa zmieniająca”, wprowadzająca zmiany w zakresie przepisów dotyczących kas rejestrujących.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.


Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


Stosownie do art. 111 ust. 3c ustawy, do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.


Zgodnie z art. 111 ust. 3ca ustawy, podatnicy mogą używać kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

W myśl art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Natomiast stosownie do art. 111 ust. 6b ustawy, producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a i wymagania techniczne dla kas rejestrujących.


Jak stanowi natomiast art. 111 ust. 6c ustawy, potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wydaje się na czas określony. Potwierdzenie to może być cofnięte w przypadku wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:

 1. niespełniających funkcji wymienionych w ust. 6a lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, lub
 2. niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Pojęcie „kasa fiskalna on-line” zdefiniowane zostało w § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 r., poz. 816), który odwołuje się do treści znowelizowanej ustawy, wskazując, że przez kasę on-line rozumie się kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy on-line. Natomiast podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, zostali zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych „tradycyjnych” kas fiskalnych.


Ponadto wskazać należy, że art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej z dniem 1 maja 2019 r. wprowadził do ustawy o VAT nowy rozdział 1a „Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii”.


Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług fryzjerskich.


Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1 (art. 145b ust. 2 ustawy o VAT).


W myśl art. 145b ust. 3 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:

 1. 1 stycznia 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
 2. 1 lipca 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 3. 1 stycznia 2021 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.


Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy, w przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

W myśl art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z odliczeniem albo zwrotem tych kwot.

Zatem z powyższego wynika, że kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy.


Wskazać w tym miejscu należy, że od 1 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r., poz. 820), dalej „rozporządzenie”.


Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

 1. rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 2. posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Z powyższego wynika, że od 1 maja 2019 r. w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wprowadzono możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach – obowiązek, stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących, zwanych kasami on-line.

Nowe regulacje przewidują system zwrotu kwot wydanych na zakup kasy on-line w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł dla:

 • podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży w obowiązujących terminach, przy użyciu kas on-line;
 • podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
 • podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.


Ulga na zakup kasy, w odniesieniu do podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line oraz podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji a dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line i wcześniej nie stosowali kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, przysługuje, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji sprzedaży. Ponadto ulga na zakup kasy przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy on-line ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT świadczy usługi fryzjerskie, nr PKD 96.02.Z. W dniu 1 lipca 2019 r. Wnioskodawca nabył pierwszą kasę on-line do nowo otwartego salonu. Spółka posiada obecnie czternaście kas fiskalnych nabytych przed dniem 1 maja 2019 r. (z elektronicznym zapisem kopii), które będzie zobowiązana wymienić na kasy on-line i rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na nich od dnia 1 stycznia 2021 r.


Ad 1


Wnioskodawca ma wątpliwości, czy aby otrzymać zwrot kwot wydanych za zakup (wymianę kas fiskalnych starszego typu) Spółka jest zobowiązana do ich wymiany (czternaście sztuk) na kasy on-line do dnia 31 grudnia 2019 r. tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika na pierwszej nabytej kasie on-line.

Mając na uwadze przedstawione przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi fryzjerskie, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy.

Podkreślić należy, że Wnioskodawca obowiązany jest rozpocząć prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas on-line w ustawowym terminie, tj. w niniejszej sprawie zgodnie z datą określoną w art. 145b ust. 3 pkt 3 ustawy - w dniu 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że do tego terminu Wnioskodawca jest zobowiązany wymienić dotychczas stosowane 14 kas rejestrujących na kasy on-line.

Zaznaczyć także należy, że zarówno przepisy art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisy rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych za zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, są przepisami ogólnymi dotyczącymi wszystkich podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Jednakże okres 6 miesięcy wskazany w art. 111 ust. 4 oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych za zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, nie dotyczy podatników zobowiązanych do wymiany kas starego typu na kasy on-line, gdyż sprzeczne byłoby to z obowiązkiem wynikającym z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, z którego wynika, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich mogą ewidencjonować sprzedaż na kasach starego typu wyłącznie do 31 grudnia 2020 r.

Ponadto przyznanie tzw. „ulgi” podatnikom zobowiązanym do wymiany kas stanowi wyjątek od zasady, a każdy wyjątek należy traktować bardzo ściśle i wąsko. Ustawodawca przyznał bowiem prawo do odliczenia podatnikom, którzy już raz skorzystali z tzw. „ulgi” przy nabyciu pierwotnych kas, jak również nie mają obowiązku zwrotu ewentualnej wcześniejszej ulgi, gdy wymiana dotyczy kasy, która zakończy użytkowanie w terminie, który co do zasady obligowałby do zwrotu wcześniejszej ulgi.

Zatem, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 145b ust. 3 ustawy, Wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line od 1 stycznia 2021 r., a zatem jest zobowiązany do wymiany wszystkich kas starego typu na kasy on-line do tego terminu, bowiem okres 6 miesięcy wskazany w art. 111 ust. 4 oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia nie dotyczy podatników zobowiązanych do wymiany kas starego typu na kasy on-line.

Tym samym, ponieważ Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług fryzjerskich tj. w branży objętej obowiązkiem wymiany kas na kasy on-line do 31 grudnia 2020 r. i o ile najpóźniej w terminie do 1 stycznia 2021 r. rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży na zakupionych kasach on-line, to będzie miał prawo do skorzystania z ulgi na zakup tych kas nie wcześniej niż w rozliczeniu za styczeń 2021 r. – przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z powołanych wyżej przepisów.

W przypadku natomiast wymiany użytkowanych kas na kasy rejestrujące on-line przed dniem 1 stycznia 2021 r. (tj. przed terminem obowiązkowego ewidencjonowania ww. usług fryzjerskich na kasie on-line) należy wskazać, że jeżeli Wnioskodawca dokona wymiany kas na kasy rejestrujące on-line w terminie wcześniejszym niż 31 grudnia 2020 r. i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży przed datą 1 stycznia 2021 r. oraz spełni pozostałe warunki wynikające z ww. przepisów, będzie mógł skorzystać z odliczenia ulgi za zakup kas rejestrujących on-line już w deklaracjach składanych za okresy, w których faktycznie rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży na tych kasach.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do zagadnienia objętego pytaniem nr 1, w którym Wnioskodawca uznał, że warunek wynikający z § 2 ust. 2 rozporządzenia daje Wnioskodawcy prawo do otrzymania zwrotu wydatku środków na wymianę obecnych kas na kasy on-line do dnia 30 czerwca 2021 r. należało uznać za nieprawidłowe.

Ad 2 i 4


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości otrzymania zwrotu na zakup nowej kasy on-line do nowego salonu – będzie to piętnasta kasa fiskalna podatnika, w tym pierwsza on-line oraz kolejnych kas on-line do nowych salonów.


Odnosząc się do kwestii skorzystania z „ulgi” na zakup kas on-line do nowych punktów sprzedaży (nowych salonów), będących przedmiotem niniejszej sprawy stwierdzić należy, że „ulga” dla podatników wskazanych w art. 145b ust. 1 ustawy wprowadzającej (podatnicy zobowiązani do wymiany kas na kasy on-line) przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

 • obowiązek wymiany kas wynika z ustawy wprowadzającej,
 • zostanie rozpoczęta ewidencja na kasach on-line najpóźniej w terminach wskazanych w art. 145b ust. 3 ustawy wprowadzającej, czyli w terminach, od których dana grupa podatników ma obowiązek stosowania kas on-line.


Powyższe oznacza, że „ulga” na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.


Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że podatnik zobligowany do wymiany kas, który dokona zakupu kas on-line do nowych punktów sprzedaży (tj. zakup nie jest związany z wymianą kasy w danym punkcie) nie będzie mógł skorzystać z tzw. „ulgi” na zakup kas rejestrujących przeznaczonych do tych nowych punktów.

Uwzględniając zatem powyższe w świetle powołanych we wniosku okoliczności, w szczególności faktu, że Wnioskodawca zakupi kasy on-line dobrowolnie w związku z otworzeniem nowych punktów sprzedaży, stwierdzić należy, że skoro kasy te nie zostaną nabyte w związku z wymianą dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line, Wnioskodawca z tytułu ich nabycia nie może skorzystać z prawa do „ulgi” na zakup kas on-line.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytań nr 2 i 4 wniosku uznano za nieprawidłowe.


Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi na pytanie nr 3 jedynie w sytuacji gdy przysługuje Mu zwrot na zakup nowej kasy on-line do nowego salonu. W związku z tym, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ulgi na zakup nowej kasy on-line do nowego salonu (jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2 wniosku), udzielenie odpowiedzi na pytanie 3 stało się niezasadne.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym, w zakresie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.