INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2019 r. (data wpływu 26 listopada 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. (data wpływu 28 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box) – jest:

 • nieprawidłowe w odniesieniu do zastosowania 5% stawki podatku w sytuacji uzyskiwania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia jedynie za efekty prac badawczo-rozwojowych oraz w odniesieniu do możliwości odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem stawki 5%;
 • prawidłowe w odniesieniu do obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych za przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 13 stycznia 2020 r. nr 0112.KDIL2-1.4011.59.2019.1.JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłane w dniu 13 stycznia 2020 r. zostało skutecznie doręczone w dniu 17 stycznia 2020 r. Natomiast w dniu 28 stycznia 2020 r. (data nadania 24 stycznia 2020 r.) wniosek został uzupełniony.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Podatnik (…), prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (…), z siedzibą w (…) NIP (…), REGON (…). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą począwszy od 21 stycznia 2014 r. w przedmiocie m.in. PKD (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem oraz (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są według 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą począwszy od 21 stycznia 2014 r. w przedmiocie usług skierowanych do podmiotów działających w branży IT, a zainteresowanych wytwarzaniem, nabywaniem, zbywaniem oprogramowania komputerowego.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej została zawarta umowa, zgodnie z którą Podatnik zaangażowany jest w projekt zmierzający do tworzenia innowacyjnego programu komputerowego celem monitorowania pracowników zleceniodawcy, klientów zleceniodawcy, tak aby umożliwić wykrycie potencjalnych nadużyć przy kupnie oraz sprzedaży akcji na giełdzie.

Wykonując przedmiotowe czynności Wnioskodawca wykorzystuje najnowsze technologie, algorytmy do stworzenia systemu analizy danych i wykrywania potencjalnych nadużyć.

Kontynuując opis zaistniałego w sprawie stanu faktycznego należy wskazać, że umowa istniejąca pomiędzy Podatnikiem (Zleceniobiorcą), a Zleceniodawcą przewiduje udział Zleceniobiorcy w zaspokojeniu bieżących potrzeb, wynikających z realizowanych projektów. Przedmiotowa umowa przewiduje, iż Zleceniobiorca świadczy usługi na stanowisku (…) co w istocie oznacza starszego inżyniera oprogramowania - „starszego projektanta oprogramowania”. Co szczególnie istotne prawidłowość dokonanego tłumaczenia koreluje również z dalszymi postanowieniami umowy, gdzie przewidziano rozliczenie pracy za godzinę pracy Zleceniobiorcy, jednakże równocześnie zawarto postanowienie, zgodnie z którym Zleceniobiorca z chwilą wydania przez Zleceniobiorcę zadań wykonanych na podstawie przedmiotowej umowy przenosi prawa autorskie majątkowe czy jakiekolwiek inne prawa obejmujące wynalazki, znaki towarowe, know-how lub jakąkolwiek własność intelektualną, w tym kody źródłowe na Zleceniodawcę.

Pomimo, iż zakres przedmiotowej umowy, którą związany jest Podatnik obejmuje szereg wytworów będących przedmiotem zainteresowania regulacji stanowiących o zasadach powstania wzorów użytkowych, znaków towarowych, czyli dla przykładu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), to zasadniczo w ocenie Wnioskodawcy wytwór mogący powstać w wyniku, jego pracy ma charakter prawno-autorski związany z wytworzeniem elementów, części składowych tworzących samodzielnie, bądź łącznie z innymi wytworami program komputerowy.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że:

 1. Wnioskodawca posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy;
 2. Zainteresowany jest twórcą kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zakresie programu komputerowego;
 3. na podstawie czynności podjętych przez Wnioskodawcę powstaje autorskie prawo podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 4. dochody z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej Wnioskodawca otrzymuje od 1 sierpnia 2019 roku;
 5. wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie przez Wnioskodawcę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ma miejsce w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytwarzaniem, ulepszaniem i rozwijaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 6. działalność prowadzona przez Wnioskodawcę spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z pkt 39 i 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma charakter twórczy, systematyczny, a jej celem jest wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;
 7. wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie przez Wnioskodawcę kwalifikowanych praw własności intelektualnej, stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze;
 8. Wnioskodawca jest twórcą wytwarzanego oprogramowania, co oznacza, że w efekcie prowadzonych przez Wnioskodawcę prac powstaje autorskie prawo do programu komputerowego stanowiące kwalifikowane prawo IP;
 9. Wnioskodawcą na podstawie zawartej umowy przenosi na rzecz Zleceniodawcy prawo autorskie i prawo własności do wytwarzanego oprogramowania. Oznacza to, że finalnie nie jest właścicielem, współwłaścicielem oprogramowania. Równocześnie nie jest on użytkownikiem na zasadzie licencji wyłącznej;
 10. Wnioskodawca przenosi całość praw autorskich, otrzymując w zamian wynagrodzenie za przeniesienie (sprzedaż) tego prawa od Zleceniodawcy;
 11. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Natomiast Wnioskodawca od początku wytwarzania, ulepszania i rozwijania, programu komputerowego kwalifikowanego IP, prowadzi odrębną ewidencję dla przychodów i kosztów związanych z tym zdarzeniem;
 12. oprogramowanie rozwijane przez Wnioskodawcę stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci programu komputerowego;
 13. Wnioskodawca uzyskuje dochody zarówno za efekty prac badawczo-rozwojowych oraz za przeniesienie praw autorskich do tych efektów (kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Podatnik może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skorzystać z opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku dochodowego w ramach ulgi IP BOX?
 2. Czy Wnioskodawca w przypadku możliwości skorzystania z opodatkowania w ramach ulgi IP BOX jest obowiązany do prowadzenia szczególnego rodzaju ewidencji księgowo - podatkowej?
 3. Czy w przypadku Podatnika korzystającego z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku w ramach ulgi IP BOX istnieje możliwość uiszczania zaliczek obliczanych według korzystnej obniżonej stawki w toku roku podatkowego?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Analiza regulacji ustawowych przeprowadzona przez Podatnika wskazuje, że istnieje realna możliwość skorzystania z opodatkowania preferencyjnego wynoszącego 5% w ramach ulgi IP BOX. Powyższe stanowisko wynika w pierwszej kolejności z brzmienia regulacji ustawowych, w tym art. 30 ca ust. 1 p.d.o.f.: „Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”.

Zatem kluczowe znaczenie w sprawie ma, czy podatnik osiąga kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności przemysłowej, stąd koniecznym jest w dalszej kolejności odniesienie się do dalszej części do brzmienia art. 30 ca ust. 2 p.d.o.f.

Kontynuując powyższe rozważania trzeba zatem wskazać, że ustawodawca w art. 30 ca ust. 2 p.d.o.f. określił katalog kwalifikowanych praw autorskich: ,,Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

− podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej".

Uwzględniając szeroki zakres kwalifikowanych praw autorskich należy uwzględnić, że przedmiotem zainteresowania Podatnika jest realizacja autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Zatem w dalszej kolejności zostaną poczynione rozważania dotyczące spełnienia przesłanki realizacji autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Skoro przedmiotem zainteresowania są autorskie prawa majątkowe, stąd koniecznym jest wskazanie, że zakresem prawa autorskiego objęte jest: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)” oraz ,,W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)”.

Tym samym zdaniem Podatnika celem ustalenia, czy działalność Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem według stawki preferencyjnej jest ustalenie definicji programu komputerowego, który rozumiany, jest jako: „zestaw instrukcji lub rozkazów, przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio w celu osiągnięcia określonego danego rezultatu”. W tym miejscu należy wskazać, iż cytowana definicja programu komputerowego jest akceptowana w orzecznictwie sądów administracyjnych, czego potwierdzeniem jest chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2000 r. wydany w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1000/99. Reasumując w świetle cytowanej powyżej definicji zakres pojęciowy „programu komputerowego” jest znacząco szeroki, co wprost rzutuje na konieczność uznania stanowiska Podatnika zawartego we wniosku za prawidłowe. Należy bowiem zauważyć, że w ramach prowadzonej działalności przez Podatnika następuje wytworzenie, rozwinięcie, bądź ulepszenie w wyniku prowadzonej pracy poszczególnych elementów tworzących program komputerowy nad którym pracują programiści na podstawie zawartych umów zawierających, wszakże klauzule o przejściu praw autorskich na Zleceniobiorcę.

Równocześnie warto zwrócić uwagę organu podatkowego, iż w przypadku utworu w postaci elementów twórczych wchodzących w skład wytworzonego i rozwijanego oprogramowania, stanowi on wytwór podlegający z mocy prawa ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Finalizując powyższe należy zwrócić uwagę, że Podatnik prowadzi działalność badawczo- rozwojową polegającą na prowadzeniu prac rozwojowych rozumianych, jako wykorzystywanie dostępnych umiejętności i wiedzy w celu stworzenia nowych rozwiązań w zakresie produktów i usług lub procesów. Właśnie celem zawartych umów pomiędzy Zleceniodawcą, a Podatnikiem jest prowadzenie systematycznych, stałych prac wykorzystujących umiejętności Wnioskodawcy, celem stworzenia programu umożliwiających bardziej innowacyjne korzystanie z produktów, usług na rynku finansowym.

Ad.2.

Stosowanie ulgi podatkowej IP BOX jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem podatnika. Skoro preferencyjna stawka jest rodzajem ulgi, stąd zasadą jest, że wszelkie podmioty zainteresowane skorzystaniem z tej formy preferencji winny realizować dodatkowe obowiązki ewidencyjne, określone przez ustawodawcę w art. 30cb p.d.o.f. będąc obowiązanymi do:

 1. wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych,
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 3. wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualne, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku, gdy Podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej samej usługi lub usług - w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbą tych praw w produkcie lub usłudze albo produktach lub usługach.

Podsumowując Wnioskodawca korzystając z opodatkowania preferencyjnego obowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów i rozchodów, która ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania, jak również powiązanie kosztów prac badawczo-rozwojowych, oraz osiągniętych dochodów z kwalifikowanych praw autorskich. Co szczególnie ważne naruszenie zasad prowadzenia przedmiotowej ewidencji skutkować będzie utratą możliwości skorzystania z preferencji podatkowych IP BOX.

Ad.3.

Zdaniem Podatnika uwzględniając fakt, iż uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z wytworzenia, rozwoju, przeniesienia praw autorskich do kwalifikowanych praw autorskich, stąd istnieje możliwość, aby w toku roku podatkowego odprowadzane były zaliczki w wysokości 5%. Co szczególnie ważne wśród obowiązujących regulacji prawnych nie sposób znaleźć przepisu ustawowego czy innego aktu wykonawczego stanowiącego o konieczności regulowania zaliczek z tytułu usług świadczonych w ramach usługi IP BOX.

Kontynuując powyższe rozważania należy wskazać, że stanowisko Podatnika znajduje wsparcie na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 dalej zwana również: o.p.), w tym art. 3 pkt 3 o.p., który stanowi: „podatkach - rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki”. Tym samym, skoro pojęcie zaliczki na podatek oznacza w istocie wpłatę podatku, stąd żądanie w toku roku podatkowego zaliczek uiszczanych w innej wysokości niż końcowy podatek byłoby działaniem niezgodnym z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Równocześnie należy zwrócić uwagę, iż kierując się brzmieniem i wykładnią językową należy wskazać na art. 30ca ust. 11 p.d.o.f.: „Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę)”. Tym samym również regulacja o charakterze materialnoprawmym, jak i uprzednio cytowane postanowienia proceduralne nie dają podstaw do przyjęcia, iż należy różnicować wysokość uiszczanych zaliczeń w toku roku podatkowego od wysokości uiszczanego następnie podatku w zeznaniu rocznym podatkowym. Powyższe zatem stanowi kolejny argument przemawiający za zasadnością poglądu podnoszonego na gruncie wniosku przez Podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest:

 • nieprawidłowe w odniesieniu do zastosowania 5% stawki podatku w sytuacji uzyskiwania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia jedynie za efekty prac badawczo-rozwojowych oraz w odniesieniu do możliwości odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem stawki 5%;
 • prawidłowe w odniesieniu do obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych za przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania.

Na wstępie tut. organ informuje, że zgodnie z wolą Wnioskodawcy niniejsza interpretacja dotyczy możliwości zastosowania 5% stawki podatkowej do dochodu uzyskiwanego z tytułu realizacji autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. Wskazać bowiem należy, że w wezwaniu – o którym mowa na wstępie – Wnioskodawca został zobligowany do wskazania, czy jest zainteresowany również realizacją innych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Pouczono, że w sytuacji niewskazania „tych innych” praw zostanie przyjęte, że Wnioskodawca oczekuje interpretacji dotyczącej realizacji autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019, poz. 1387, z późn. zm.): podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Z powyższego przepisu wyraźnie wynika, że dochód osiągnięty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do którego – po spełnieniu określonych warunków – można stosować podatek w wysokości 5% podstawy opodatkowania, jest dochodem uzyskanym w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc działalności stanowiącej źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy: kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca tej ustawy: wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3

-----------------------

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy: dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki” oraz „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste „zamknięcie” łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Należy także wskazać, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej”.

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowaniu formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielania prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

Należy także wskazać, że oprogramowanie – definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1231 ze zm.). Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Należy jednak podkreślić, że podatnik, który chce skorzystać z preferencji IP Box, jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

W myśl bowiem art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 tej ustawy: podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Stosownie do art. 30cb ust. 3 ww. ustawy: w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Tym samym – stosowanie ulgi IP BOX (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w przedmiocie m.in. PKD (62.01.Z) – Działalność związana z oprogramowaniem oraz (62.02.Z) – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są według 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej została zawarta umowa, zgodnie z którą Podatnik zaangażowany jest w projekt zmierzający do tworzenia innowacyjnego programu komputerowego. Wykonując przedmiotowe czynności Wnioskodawca wykorzystuje najnowsze technologie, algorytmy do stworzenia systemu analizy danych i wykrywania potencjalnych nadużyć. Umowa istniejąca pomiędzy Podatnikiem (Zleceniobiorcą), a Zleceniodawcą przewiduje udział Zleceniobiorcy w zaspokojeniu bieżących potrzeb, wynikających z realizowanych projektów. Przedmiotowa umowa przewiduje, iż Zleceniobiorca świadczy usługi na stanowisku (…) co w istocie oznacza starszego inżyniera oprogramowania - „starszego projektanta oprogramowania”. Zleceniobiorca z chwilą wydania przez Zleceniobiorcę zadań wykonanych na podstawie przedmiotowej umowy przenosi prawa autorskie majątkowe czy jakiekolwiek inne prawa obejmujące wynalazki, znaki towarowe, know-how lub jakąkolwiek własność intelektualną, w tym kody źródłowe na Zleceniodawcę. Na podstawie czynności podjętych przez Wnioskodawcę powstaje autorskie prawo podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie przez Wnioskodawcę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ma miejsce w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytwarzaniem, ulepszaniem i rozwijaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z pkt 39 i 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma charakter twórczy, systematyczny, a jej celem jest wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań; Wnioskodawca jest twórcą wytwarzanego oprogramowania, co oznacza, ze w efekcie prowadzonych przez Wnioskodawcę prac powstaje autorskie prawo do programu komputerowego stanowiące kwalifikowane prawo IP. Wnioskodawca przenosi całość praw autorskich, otrzymując w zamian wynagrodzenie za przeniesienie (sprzedaż) tego prawa od Zleceniodawcy. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Natomiast Wnioskodawca od początku wytwarzania, ulepszania i rozwijania, programu komputerowego kwalifikowanego IP, prowadzi odrębną ewidencję dla przychodów i kosztów związanych z tym zdarzeniem. Wnioskodawca uzyskuje dochody zarówno za efekty prac badawczo-rozwojowych oraz za przeniesienie praw autorskich do tych efektów (kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzeń przyszłych, Organ zwraca uwagę, że Wnioskodawca wskazał, że otrzymuje dwa rodzaje wynagrodzenia związanego z tworzeniem oprogramowania, a mianowicie: wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wynagrodzenie za efekty praw badawczo-rozwojowych.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że preferencyjna 5% stawka podatku ma zastosowanie jedynie w sytuacji uzyskiwania wynagrodzenia z przeniesienia praw autorskich do oprogramowania wytworzonego przez Wnioskodawcę. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyskuje jedynie wynagrodzenie za efekty swoich prac badawczo-rozwojowych, wynikających z realizowanych projektów, do tej części wynagrodzenia nie można stosować 5% preferencyjnej stawki podatku.

Jednocześnie należy wskazać, że preferencyjne opodatkowanie 5% nie może być zastosowane przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Zgodnie z art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX stwierdziło jednoznacznie, że dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Podatnicy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, przez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach ogólnych – według stawek określonych w skali podatkowej lub stawki podatku liniowego. W kolejnym roku podatkowym podczas składania zeznania podatkowego za rok poprzedni, podatnik wskazuje 5% stawkę podatkową wobec dochodu z kwalifikowanych IP, a nadpłacony podatek podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Podatnikowi, który nie ma takich obciążeń, nadpłata jest zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części należnej mu sumy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Reasumując - preferencyjna 5% stawka podatku ma jedynie zastosowanie w sytuacji, uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do oprogramowania wytworzonego przez Wnioskodawcę. Ww. stawka nie ma natomiast zastosowania do wynagrodzenia uzyskiwanego jedynie tytułem efektów prac badawczo-rozwojowych. Aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej podatnik obowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, któremu przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania nie ma możliwości odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%. Podatnik osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów według stawki odpowiadającej wybranej przez niego formie opodatkowania działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.