INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lutego 2020 r. (data wpływu 12 luty 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy ciążył będzie dla opisanej transakcji kontrolowanej obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019, zgodnie z art. 11k ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy ciążył będzie dla opisanej transakcji kontrolowanej obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019 zgodnie z art. 11k ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”), posiadająca siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, działa w branży deweloperskiej, jest wykonawcą usług budowlanych oraz producentem materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Ponadto, Spółka posiada w swoim asortymencie elementy małej architektury, wykonane z naturalnych kruszyw, obejmujące ławki oraz ogrodzenia. Wnioskodawca świadczy również usługi projektowe. W ramach swojej działalności Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm., dalej jako „ustawa CIT”), m.in. zawiera umowy pożyczek.

Pożyczki zostały udzielone przez Wnioskodawcę na rzecz kilku podmiotów powiązanych (podmioty krajowe), w tym na rzecz X Sp. z o.o. Pożyczki udzielane były przez Wnioskodawcę w roku 2019 oraz przed 1 stycznia 2019 r. W przypadku pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2019 r. umowy pożyczek obowiązywały również w roku 2019 (spłata kwot głównych pożyczek i należnych odsetek ma nastąpić w latach późniejszych). Łączna wartość pożyczek udzielona przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów powiązanych (umów zawartych w 2019 oraz przed 1 stycznia 2019 r.) wynosi 25 224 377,00 PLN, przy czym w samym roku 2019 wartość nowo zawartych umów nie przekroczyła progu 10 mln PLN.

Według posiadanych przez Spółkę danych na dzień składania wniosku o wydanie interpretacji, jeden z podmiotów powiązanych biorących udział w transakcji kontrolowanej, tj. X Sp. z o.o., najprawdopodobniej poniesie w roku podatkowym 2019 stratę podatkową. Łączna wartość środków finansowych przekazanych tylko na rzecz X Sp. z o.o. z tytułu udzielonych pożyczek nie przekroczy progu 10 000 000,00 PLN (zarówno jeśli chodzi o wartość umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r., jak również w samym roku 2019) - na rzecz tego podmiotu udzielono pożyczki w kwocie 9 200 000,00 PLN. Wnioskodawca oraz pozostałe krajowe podmioty powiązane biorące udział w transakcji kontrolowanej (pozostali pożyczkobiorcy) spełniają łącznie warunki wskazane w art. 11n ust. 1 ustawy CIT, tj. każdy z tych podmiotów powiązanych jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym 2019 oraz:

 1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
 2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
 3. nie poniósł straty podatkowej w roku podatkowym 2019.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ustalając wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (umowy pożyczek), na potrzeby ustalenia czy jej wartość (pomniejszona o podatek od towarów i usług) przekracza w roku obrotowym 2019 progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT, Wnioskodawca powinien uwzględnić wszystkie transakcje o charakterze jednorodnym, w tym również te, dla których spełnione są warunki, o których mowa w art. 11n ust. 1 ustawy CIT, czy też zgodnie z art. 11l ust. 3 ustawy CIT wyłącznie wartość tych transakcji, w których warunki, o których mowa w art. 11n ust. 1 ustawy CIT nie zostały spełnione (tj. wyłącznie transakcję z X Sp. z o.o.), a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciążyć będzie dla opisanej transakcji kontrolowanej obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019 zgodnie z art. 11k ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy CIT?

Zdaniem Spółki, ustalając wartość transakcji kontrolowanej, w której bierze udział kilka krajowych podmiotów powiązanych, a tylko jeden z nich poniósł stratę podatkową, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość transakcji z krajowym podmiotem, który poniósł stratę podatkową, zgodnie z art. 11l ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm., dalej jako „ustawa CIT”), a w konsekwencji Spółka nie będzie w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2019 dla transakcji udzielenia pożyczek.

Zgodnie z art. 11k ust. 1 ustawy CIT podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W art. 11k ust. 2 ustawy CIT wskazano, że lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 1. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
 2. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
 3. 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
 4. 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Progi te odnoszą się do wartości transakcji kontrolowanych o jednorodnym charakterze (art. 11k ust. 3 pkt 1 ustawy CIT), a także odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej (art. 11k ust. 3 pkt 2 ustawy CIT). Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych (takich jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności itd.) (art. 11k ust. 5 ustawy CIT).

Zgodnie z przepisem art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 11k ust. 2, odpowiada wartości kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu.

W art. 11l ust. 2 ustawy CIT ustawodawca wskazał, że wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT, określa się na podstawie:

 1. otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego albo
 2. umów lub innych dokumentów - w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo
 3. otrzymanych lub przekazanych płatności - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.

Uwzględniając powyższe, w przypadku pożyczek, wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym stanowi wartość kapitału pożyczkowego (kwota udzielonej pożyczki).

Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, że wartość kapitału pożyczkowego (obejmującego umowy pożyczki zawarte z krajowymi podmiotami powiązanymi w 2019 r. oraz przed 1 stycznia 2019 r.) wynosi 25.224.377,00 PLN, a więc wartość tych transakcji przekracza próg określony dla transakcji finansowych. Wprawdzie w samym roku 2019 wartość nowo zawartych umów pożyczek nie przekroczyła progu 10 mln PLN, jednak w ocenie Spółki dla określenia obowiązku dokumentacyjnego znaczenie ma przede wszystkim wartość umów obowiązujących w danym roku obrotowym.

Ustalając czy w danym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) istnieje obowiązek dokumentacyjny nie można jednak pominąć brzmienia przepisu art. 11l ust. 3 ustawy CIT. Zgodnie z tą regulacją, określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n ustawy CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, z przepisu tego wynika, że obliczając łączną wartość transakcji kontrolowanych, należy uwzględnić wyłącznie te transakcje, które nie spełniają warunków opisanych w art. 11n ustawy CIT. Innymi słowy, w przypadku gdy dana transakcja jednostkowa, spełnia warunki opisane w art. 11n nie należy jej uwzględniać w kalkulacji łącznej wartości transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, na potrzeby ustalenia, czy w danym przypadku przekroczone są progi, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 11n ustawy CIT, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

 1. zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
  1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
  2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
  3. nie poniósł straty podatkowej;
 2. objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja;
 3. których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 4. między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową;
 5. w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
 6. w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53);
 7. realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  1. na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
  2. przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
 8. realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  1. na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,
  2. przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
 9. polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy w przypadku, gdy w skład transakcji kontrolowanej, o charakterze jednorodnym wchodzą transakcje jednostokowe zawierane z podmiotami powiązanym, które:

 1. mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym 2019,
 2. w roku podatkowym 2019 nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy CIT oraz nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT,
 3. nie poniosą straty podatkowej w roku podatkowym 2019,

-a więc transakcje spełniające warunki opisane w art. 11n pkt 1 ustawy CIT, to ich wartości nie należy uwzględniać ustalając wartość transakcji o charakterze jednorodnym, na potrzeby weryfikacji czy przekroczono progi, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT.

Jak Wnioskodawca wskazywał w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zawierał umowy pożyczek w 2019 r. oraz przed 1 stycznia 2019 r. (które obowiązują nadal). Umowy pożyczek zawierane były z podmiotami krajowymi. W stosunku do części pożyczkobiorców (krajowych pomiotów powiązanych) spełnione są warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy CIT, tj. podmioty te:

 1. posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym 2019,
 2. nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy CIT w roku podatkowym 2019,
 3. nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT w roku podatkowym 2019,
 4. nie poniosą straty podatkowej w roku podatkowym 2019 r.

W stosunku do jednego krajowego podmiotu powiązanego ww. warunki nie są spełnione. Jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zgodnie z posiadaną przez Wnioskodawcę wiedzą, X Sp. z o.o., poniesie w roku podatkowym 2019 stratę podatkową.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, zdaniem Spółki, ustalając wartość transakcji kontrolowanej, o charakterze jednorodnym (tj. w analizowanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wartość pożyczek), na potrzeby ustalenia czy jej wartość (pomniejszona o podatek od towarów i usług) przekracza w roku obrotowym 2019 progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT, Spółka powinna, zgodnie z art. 11l ust. 3 ustawy CIT, uwzględnić wyłącznie wartość tych transakcji, w których warunki, o których mowa w art. 11n ust. 1 ustawy CIT nie zostały spełnione (tj. wyłącznie transakcję z X Sp. z o.o.). Ustalając wartość transakcji kontrolowanej, o charakterze jednorodnym, Spółka nie powinna uwzględniać transakcji z podmiotami powiązanymi, w stosunku do których spełnione są warunki, o których mowa w art. 11n ustawy CIT, a więc transakcji z pozostałymi pożyczkobiorcami, w stosunku do których spełnione są warunki z art. 11n pkt 1 ustawy CIT.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, wartość umów pożyczek zawartych w 2019 r., jak również przed 1 stycznia 2019 r. z X Sp. z o.o. (tj. z podmiotem, w stosunku do którego nie są spełnione warunki z art. 11n ustawy CIT) nie przekracza progu wynikającego z art. 11k ust. 2 ustawy CIT, tj. nie przekracza progu 10 000 000,00 PLN (kapitał udzielonych pożyczek wynosi 9 200 000,00 PLN). W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019 dla transakcji pożyczek.

W przypadku transakcji kontrolowanej zawartej z pozostałymi podmiotami powiązanymi będzie można zastosować zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n ust. 1 ustawy CIT.

Podsumowując, na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2019 dla transakcji pożyczek z uwagi na fakt, że:

 1. cześć transakcji pożyczek nie jest objęta obowiązkiem dokumentacyjnym z uwagi na fakt, że w stosunku do tych transakcji spełnione są warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy CIT,
 2. transakcje, w stosunku do których spełnione są warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy CIT nie powinny być uwzględniane przez Spółkę przy ustalaniu wartości transakcji pożyczek,
 3. łączna wartość transakcji pożyczek, w stosunku do których nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy CIT, nie przekracza progów, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT.

Stanowisko wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 lipca 2019 r., Znak: 0114-KDIP2-2.4010.198.2019.2.SJ w której organ wskazał, że wartością transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, która powinna zostać obliczona w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, powinna być wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, bez uwzględniania tej części transakcji, w odniesieniu do której znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 11n updop. W konsekwencji, w przypadku gdy wartość transakcji w tej części, w której nie jest ona zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n updop, nie przekracza progów określonych w art. 11k ust. 2 ww. ustawy, dla danej transakcji nie występuje obowiązek dokumentacyjny.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego: Artykuł 11l ust. 3 updop stanowi, że przy obliczaniu wartości transakcji o charakterze jednorodnym nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, w stosunku do których nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n updop (zob. kom. do art. 11n updop). Przykładowo można wskazać sytuację, w której podatnik dokonuje sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz krajowego podmiotu powiązanego oraz na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, a przedmiotowe transakcje spełniają wymogi jednorodności. W przypadku gdy w ww. opisanym przykładzie będą spełnione warunki zwolnienia dla podmiotów krajowych wynikające z art. 11n updop, podatnik przy obliczaniu wartości transakcji jednorodnej, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów gotowych, nie uwzględni wartości transakcji realizowanej z podmiotem krajowym. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji umożliwia uniknięcie wątpliwości w zakresie wartości transakcji jednorodnej, na którą składa się wiele transakcji kontrolowalnych, w warunkach zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji wyłącznie części transakcji kontrolowanych składających się na transakcję jednorodną. (Podatek dochodowy od osób prawnych. . Komentarz red. K. Gil, A. Obońska, A. Wasławczyk, A. Walter, 2019.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo zauważyć należy, że zgodnie z zadanym pytaniem i stanowiskiem Wnioskodawcy w sprawie (wyznaczającymi zakres rozpatrzenia wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była jedynie kwestia, czy ustalając wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (umowy pożyczek), na potrzeby ustalenia, czy jej wartość (pomniejszona o podatek od towarów i usług) przekracza w roku obrotowym 2019 progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT, Wnioskodawca powinien uwzględnić wszystkie transakcje o charakterze jednorodnym, w tym również te, dla których spełnione są warunki, o których mowa w art. 11n ust. 1 ustawy CIT, czy też zgodnie z art. 11l ust. 3 ustawy CIT wyłącznie wartość tych transakcji, w których warunki, o których mowa w art. 11n ust. 1 ustawy CIT nie zostały spełnione (tj. wyłącznie transakcję z X Sp. z o.o.),a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciążył będzie dla opisanej transakcji kontrolowanej obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019 zgodnie z art. 11k ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy CIT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych. (14na § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.