INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2020 r. (data wpływu 14 kwietnia 2020 r.), uzupełnionym 14 lipca 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy:

 • aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do SPK podlega pod obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych, o której mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcją kontrolowaną przez SPK z podmiotem powiązanym
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresieustalenia czy:

 • aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do SPK podlega pod obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych, o której mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcją kontrolowaną przez SPK z podmiotem powiązanym.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 czerwca 2020 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4010.153.2020.4.ŚS, Znak: 0115-KDIT3.4011.313.2020.3.MK wezwano do ich uzupełnienia, co też nastąpiło 14 lipca 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) została utworzony w dniu 16 maja 2018 r. (data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców). Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.; dalej: „updop”) i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: „SPK”), pełni w niej funkcję komplementariusza i jest uprawniony do reprezentowania SPK. SPK ma również dwóch wspólników będących komandytariuszami - są to osoby fizyczne, tj. Pan E. (75% udziału w zysku SPK) oraz Pani K. (24% udziału w zysku SPK).

W dniu 28 grudnia 2018 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2019 r. Pan E., będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem działalności była produkcja tapicerki jachtowej i która podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, wniósł w formie aportu do SPK, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”).

ZCP obejmowała wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie produkcji tapicerki jachtowej, z wyłączeniem składników, których wartość nie została ujęta w wartości ZCP, wymienionych szczegółowo w umowie spółki komandytowej z dnia 28 grudnia 2018 r. W ramach ZCP przeniesiono natomiast do SPK aktywa o wartości księgowej 9.038.533,48 zł oraz zobowiązania o wartości księgowej 2.034.068,72 zł. Wartość aportu została wyceniona na 7.990.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego SPK zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dnia 13 lutego 2019 r.

Wnioskodawca nie poniósł w 2019 r. straty podatkowej, nie korzystał i nie korzysta również ze zwolnień, o których mowa w art. 6 u.p.d.o.p. oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p.

Komandytariusze SPK, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, oraz podmiot dokonujący na jej rzecz aportu ZCP - Pan E. nie ponieśli w 2019 r. straty podatkowej, podmioty te nie korzystały również ze zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b u.p.d.o.f.

Rokiem obrotowym SPK jest rok kalendarzowy. Do dnia wystąpienia z niniejszym wnioskiem SPK nie przedstawiła dokumentacji cen transferowych z tytułu dokonanego aportu ZCP do SPK. Do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1-2 u.p.d.o.p. został wyznaczony wyłącznie Wnioskodawca, jako jeden ze wspólników SPK, będący jej komplementariuszem.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:


 1. Czy w opisanym stanie faktycznym aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do SPK podlega pod obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w u.p.d.o.p.?
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych, o której mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1-2 u.p.d.o.p., w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcją kontrolowaną przez SPK z podmiotem powiązanym?

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, dokonanie z dniem 1 stycznia 2019 r. aportu ZCP, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie produkcji tapicerki jachtowej, z wyłączeniem składników, których wartość nie została ujęta w wartości ZCP, pomiędzy podmiotami powiązanymi, korzysta ze zwolnienia, o którym stanowi art. 11n pkt 1 lit. a-c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.; dalej: „updop”).

W konsekwencji SPK nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych.

Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale la u.p.d.o.p.

Stosownie do postanowień art. 11k ust. 1 u.p.d.o.p., podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W ślad za art. 11a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., należy wskazać, że przez pojęcie „podmiotu” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład.

Zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., podmiotami powiązanymi są natomiast:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 4. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Ponadto, jak wynika z postanowień ustawy, przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

  1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (art. 11a ust. 2 u.p.d.o.p.).


Jak wskazano w opisie stanu faktycznego sprawy, podmiot E. wniósł aportem z dniem 1 stycznia 2019 r. ZCP do SPK. Pan E. w zamian za wniesiony do SPK wkład uzyskał 75 % udziałów w zysku spółki komandytowej.

W kontekście przywołanych powyżej przepisów u.p.d.o.p., w szczególności art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a) tej ustawy, który warunkuje uznanie podmiotu za podmiot powiązany, o ile wywiera on znaczący wpływ przez to, że posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale drugiego podmiotu, należy uznać, że ww. podmioty będące stronami dokonanego aportu ZCP do SPK stanowią podmioty powiązane w rozumieniu tych przepisów.

Tym niemniej, nie wszystkie ww. podmioty zobowiązane są do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca wprowadził bowiem obowiązek weryfikacji wartości realizowanej przez podmioty powiązane transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym.

Przez transakcję kontrolowaną rozumie się przy tym identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, dla których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań (art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.).

W art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p. przewidziano progi warunkujące obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji jednorodnych. Przywołana regulacja stanowi, że lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 1. 10.000.000 zł - w przypadku transakcji towarowej,
 2. 10.000.000 zł - w przypadku transakcji finansowej,
 3. 2.000.000 zł - w przypadku transakcji usługowej,
 4. 2.000.000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Jak wynika z powyższego, progi ustalone są odrębnie dla każdego zbioru pojedynczych transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym - co oznacza, że wartości pojedynczych transakcji kontrolowanych o jednorodnym charakterze na potrzeby określenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych sumuje się i następnie określa się, do której z kategorii transakcji wskazanych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p. można zakwalifikować transakcje jednorodne. Po wybraniu kategorii transakcji zsumowaną wartość pojedynczych transakcji kontrolowanych o jednorodnym charakterze odnosi się do progu przewidzianego dla danej kategorii transakcji.

Dodatkowe kryteria, ułatwiające identyfikację, czy dla danej transakcji kontrolowanej istnieje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, wskazane są w art. 11k ust. 3 u.p.d.o.p. Przepis ten stanowi, że progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji oraz odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej.

Regulacja ta określa zatem obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jedynie na podstawie wartości danej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, odchodząc od określania progu istotności transakcji na podstawie wartości przychodów podatnika (znanej regulacji dotyczących dokumentowania cen transferowych, która obowiązywała do końca 2018 r.).

Przy czym, wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3 art. 11k ustawy, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana (art. 11k ust. 4 u.p.d.o.p.).

W świetle powyższego w celu ustalenia czy dany podmiot ma obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych należy zweryfikować wartość realizowanej transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym.

Niezależnie jednak od poczynionych powyżej ustaleń przepisy u.p.d.o.p. przewidują również katalog podmiotów i warunków, jakie podmioty powiązane dokonujące jednorodnych transakcji kontrolowanych muszą spełnić łącznie by zostać wyłączonymi od obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Artykuł 11n pkt 1 u.p.d.o.p., przewiduje, iż obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p.,
 2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p.,
 3. nie poniósł straty podatkowej.

Ustawodawca wprowadzając zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych posłużył się pojęciem podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż z celowościowego punktu widzenia realizacja transakcji pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, których dochód opodatkowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co do zasady, nie generuje ryzyka przerzucania dochodów i uniknięcia opodatkowania w Rzeczpospolitej Polskiej.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy, Wnioskodawca, Pan E. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który przekazał ZCP w drodze aportu na rzecz SPK, oraz komandytariusze SPK stanowią podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym.

Jednocześnie zaznaczyć należy, odnosząc się do transparentności podatkowej spółek osobowych, iż zaistnienie przesłanek z art. 11n pkt 1 lit. a-c u.p.d.o.p. należy badać w odniesieniu nie do samej SPK, będącej spółką osobową, ale do jej wspólników, będących komandytariuszami. Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba prawna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Powyższe oznacza, że spełniona jest przesłanka podstawowa pozwalająca na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 1 u.p.o.d.p. zdanie pierwsze.

Ponadto w pkt 1 lit. a-c przywołanego artykułu 11n u.p.d.o.p. zostały wskazane, przesłanki negatywne, które po ich kumulatywnym spełnieniu umożliwiają podmiotom powiązanym (mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które zawierają pomiędzy sobą transakcje kontrolowane, skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Pierwsza przesłanka negatywna, określa, że każdy z podmiotów powiązanych nie może należeć do kręgu podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku dochodowego określonych w art. 6 u.p.d.o.p.

W art. 6 u.p.d.o.p., wskazano katalog zwolnień podmiotowych, który ma co do zasady charakter zamknięty. Zwolnienie to obejmuje m.in. Skarb Państwa Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co do zasady Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, niektóre fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, jednostki samorządu terytorialnego, itp.

W przedstawionym stanie faktycznym, ani komandytariusze SPK ani podmiot, który dokonał na jego rzecz aportu ZCP nie korzystali ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p., ponieważ uprawnieni do tego zwolnienia są jedynie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, a Wnioskodawca - jak wskazano - z przywołanego zwolnienia również nie korzystał.

Druga przesłanka negatywna przewiduje, że żaden z podmiotów powiązanych nie może korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. wolnymi od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dna 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r„ poz. 650) (winno być: „t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 482”).

Tym samym, aby korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. należy spełniać dwie przesłanki:

 1. prowadzić działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tj. na określonym, wyodrębnionym obszarze,
 2. prowadzić działalność na podstawie zezwolenia strefowego uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., wolnymi od podatku są dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.

Analogicznie, jak w przypadku dochodów zwolnionych w związku ze zezwoleniem strefowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., zwolniony od podatku dochodowego jest jedynie dochód na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

W przedstawionym stanie faktycznym ani komandytariusze SPK ani drugi z podmiotów powiązanych dokonujących aportu nie korzystali z ww. zwolnień (jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych), nie korzystał z nich również Wnioskodawca.

Trzecią przesłanką uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest wymóg nieponiesienia straty podatkowej przez żaden z podmiotów powiązanych.

W opisanym przypadku ani wspólnicy SKP, w tym Wnioskodawca, ani drugi z podmiotów dokonujący aportu ZCP do spółki z o.o. sp. k. nie ponieśli za 2019 r. straty podatkowej.

(…) Wskazane przez Wnioskodawcę okoliczności wypełniają bowiem hipotezę przepisu art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. Powyższe zgodne jest również z zasadniczym celem wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. nowej regulacji w zakresie cen transferowych. Jak wynika bowiem z uzasadnienia do projektu nowelizującego u.p.d.o.p.: „ważnym celem wprowadzenia regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw” (uzasadnienie do druku nr 2860; źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2860).

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy będzie on, jako wyznaczony wspólnik SPK, zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych, o której mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1-2 u.p.d.o.p., w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcją kontrolowaną przez SPK z podmiotem powiązanym, jako podmiot powiązany biorący udział w transakcji kontrolowanej, polegającej na wniesieniu aportu ZCP do SPK.

Stosownie do postanowień art. 11t ust. 1 pkt 1-2 u.p.d.o.p. podmioty powiązane:

 1. obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
 2. realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1
  - przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z treścią przywołanego artykułu, zobowiązanymi do przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych są podmioty powiązane, które realizują choć jedną z wymienionych w pkt 1-2 przywołanego artykułu przesłankę. Oznacza to, że dla ziszczenia się tego obowiązku konieczne jest by podmioty powiązane były albo zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem) albo korzystały ze zwolnienia, o którym stanowi art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p.

Przesłanki te mają zatem charakter rozłączny i spełnienie choć jednej z nich prowadzi do konieczności złożenia przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych. W świetle powyższego należy zatem uznać, iż korzystanie przez SPK ze zwolnienia, o którym stanowi art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. stanowi dostateczną przesłankę do uznania, że SPK zobowiązana jest do złożenia ww. informacji.

W ślad za art. 11t ust. 5 u.p.d.o.p. należy również wskazać, że w przypadku spółek niemających osobowości prawnej przewidziano, iż podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Z zastrzeżeniem, że wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych. Oznacza to, że obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych w imieniu SPK, o której mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1-2 u.p.d.o.p. spoczywa wyłącznie na jednym wyznaczonym przez SPK wspólniku. To po stronie SPK będzie leżał zatem wybór podmiotu, który musi z taką informacją wystąpić. SPK mogłaby zatem wyznaczyć do tego celu albo komplementariusza albo komandytariusza. Przy czym skoro w stanie faktycznym niniejszej sprawy w SPK podmiotem wyznaczonym do dokonania tego typu czynności jest Wnioskodawca, to wyłącznie na nim z ramienia SPK spoczywa obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych, o której mowa w przywołanym artykule. Komandytariusze będą zatem zwolnieni z tego obowiązku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że interpretacja indywidualna wywiera skutki ochronne jedynie dla Wnioskodawcy. Niniejsza interpretacja nie wywołuje zatem skutków prawnopodatkowych dla wspólników bądź podmiotów, z którymi Wnioskodawca dokonuje transakcji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.