INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2020 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 25 maja 2020 r., identyfikator poświadczenia przedłożenia …) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości stawki opodatkowania z prowadzonej działalności usługowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2020 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie świadczenia usług informatycznych. Działalność prowadzona jest od 1 stycznia 2016 r. Przeważający rodzaj działalności został określony symbolem PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

W dniu 21 stycznia 2020 r. Wnioskodawca wystąpił do Ośrodku Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w ... o wskazanie klasyfikacji świadczonych przez Niego usług informatycznych. W dniu 30 marca 2020 r. została wydana decyzja Nr ..... o ich klasyfikacji i przypisaniu im numeru. Poniżej lista świadczonych usług i ich numer klasyfikacji PKWiU. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmują:

 1. „Usługi informatyczne związane z bezpieczeństwem (testy penetracyjne i audyty),” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do:
  • wykonywania testów penetracyjnych (audytów) systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej, a także wydawania rekomendacji w zakresie powzięcia środków technicznych w celu zabezpieczenia systemów informatycznych,
  • sprawdzania zgodności (przeprowadzania audytów) zastosowanych rozwiązań i systemów teleinformatycznych z wymaganiami norm branżowych w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji (takich jak m.in. rodzina norm ISO/IEC 27000) oraz przeprowadzania szkoleń w takim zakresie.
 1. „Profesjonalne usługi informatyczne związane z bezpieczeństwem (konsulting),” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do usługi konsultingowej w zakresie bezpieczeństwa, wspomagania wiedzą i doświadczeniem.
 2. „Profesjonalne usługi doradztwa w zakresie zarządzania IT,” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do aktywnego wspierania wiedzą oraz pomocą przy rozwiązywaniu problemów świadczonych dla pracowników klienta (inżynierów) implementujących procesy automatyzujące, zdefiniowane standardy bezpieczeństwa oraz zaprojektowane prototypy systemów komputerowych, analizy problemów i procesów (biznesowych i funkcjonalnych), definiowania wymagań systemowych.
 3. „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.01.1 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do projektowania infrastruktury teleinformatycznej klienta, przeglądu i analizy dokumentacji systemowej pod kątem funkcjonalnym i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wnioskodawca oświadcza, że realizowane usługi w ramach powyższych PKWiU, tj. 62.02 oraz 62.01.1 nie są związane z wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca oświadcza, że Jego przychód nie przekroczy też limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który to limit dotyczy możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w katalogu usług wykazanych w Załączniku nr 2 do ustawy. Wnioskodawca do wskazanych usług zastosował stawkę podatku zryczałtowanego w wysokości 8,5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest zastosowanie przez Wnioskodawcę stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 8,5% dla:

 • „Usług związanych z doradztwem w zakresie informatyki,” sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02 oraz
 • „Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych,” sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.1?

Zdaniem Wnioskodawcy: usługi sklasyfikowane pod numerem PKWIU (niezwiązane z oprogramowaniem) 62.02 - „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki” oraz 62.01.1 - „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych,” stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy powinny być objęte 8,5% stawką podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
 2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Zgodnie natomiast z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 1. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 2. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W załączniku nr 2 wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W załączniku nie zostały wymienione usługi oznaczone w PKWiU numerami 62.02 oraz 62.01.1.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g);
 • 8,5% przychód z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym, jak wyjaśniono wyżej, klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od 1 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych. Przeważający rodzaj działalności został określony symbolem PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmują:

 1. „Usługi informatyczne związane z bezpieczeństwem (testy penetracyjne i audyty),” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do:
  • wykonywania testów penetracyjnych (audytów) systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej, a także wydawania rekomendacji w zakresie powzięcia środków technicznych w celu zabezpieczenia systemów informatycznych,
  • sprawdzania zgodności (przeprowadzania audytów) zastosowanych rozwiązań i systemów teleinformatycznych z wymaganiami norm branżowych w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji (takich jak m.in. rodzina norm ISO/IEC 27000) oraz przeprowadzania szkoleń w takim zakresie.
 2. „Profesjonalne usługi informatyczne związane z bezpieczeństwem (konsulting),” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do usługi konsultingowej w zakresie bezpieczeństwa, wspomagania wiedzą i doświadczeniem.
 3. „Profesjonalne usługi doradztwa w zakresie zarządzania IT,” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do aktywnego wspierania wiedzą oraz pomocą przy rozwiązywaniu problemów świadczonych dla pracowników klienta (inżynierów) implementujących procesy automatyzujące, zdefiniowane standardy bezpieczeństwa oraz zaprojektowane prototypy systemów komputerowych, analizy problemów i procesów (biznesowych i funkcjonalnych), definiowania wymagań systemowych.
 4. „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,” sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 62.01.1 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych. Wnioskodawca w ramach realizacji tych usług zobowiązany jest do projektowania infrastruktury teleinformatycznej klienta, przeglądu i analizy dokumentacji systemowej pod kątem funkcjonalnym i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wnioskodawca oświadczył, że realizowane usługi w ramach powyższych PKWiU, tj. 62.02 oraz 62.01.1 nie są związane z wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Przychód Wnioskodawcy nie przekroczy też limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który to limit dotyczy możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w katalogu usług wykazanych w Załączniku nr 2 do ustawy.

Podkreślenia wymaga, że jak wynika z opisu stanu faktycznego, realizowane przez Wnioskodawcę usługi w ramach PKWiU, tj. 62.02 oraz 62.01.1 nie są związane z wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej – usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02 – związanych z doradztwem w zakresie informatyki oraz usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.1 – usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. l pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli Wnioskodawca faktycznie nie uzyskuje przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu, tj. 17% od uzyskanych przychodów z tych usług.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Tutejszy Organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Tutejszy Organ zauważa, że w ramach prowadzonego postepowania w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego, który we wniosku został przedstawiony przez Wnioskodawcę, zatem załączony do wniosku dokument wydany przez Urząd Statystyczny w … nie podlegał ocenie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n ww. ustawy, nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.