INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2020 r. (data wpływu 18 czerwca 2020 r.), uzupełnionym 25 sierpnia 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z dobrowolnych wpłat od Patronów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z dobrowolnych wpłat od Patronów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 12 sierpnia 2020 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4015.49.2020.2.MM 0113-KDIPT2-1.4011.538.2020.3.MAP, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 25 sierpnia 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą produkowanie podcastów oraz inne działania dziennikarskie. W ramach tej działalności Wnioskodawca rozpoczął cykliczną samodzielną produkcję internetowego programu (w formie podcastu) pod tytułem „…”. Program ten realizowany jest w formie rozmów z ludźmi, relacji reporterskich z różnych miejsc na świecie i muzyki nawiązującej do tematów i miejsc, których dany odcinek programu dotyczy.

Treść programów dotyczy wszystkich sfer życia: polityki, kultury, nauki, sportu, sztuki, technologii, medycyny, obyczajów, itd.

W celu uzyskania środków pieniężnych niezbędnych na realizację tego programu, Wnioskodawca założył swój profil w portalu internetowym Patronite. Serwis ten umożliwia twórcom ogłaszanie się w celu zebrania wsparcia finansowego od darczyńców, nazywanych Patronami. Osoby te, chętne dobrowolnie wspierać twórców, w tym dziennikarzy, dokonują wpłat za pośrednictwem portalu Patronite i mogą zadeklarować wsparcie w postaci równych, miesięcznych wpłat lub jednorazowej pomocy finansowej. Osoba korzystająca z tego serwisu - twórca może samodzielnie ustanowić progi wpłat (np. 5 zł miesięcznie, 10 zł miesięcznie, 20 zł miesięcznie itp.). Wspierający, dokonujący wpłat na rzecz twórcy za pomocą platformy Patronite, mają pełną dowolność w wyborze progów wpłat oraz nie są zobowiązani do stałego, cyklicznego przekazywania zadeklarowanych wpłat. Portal po pobraniu prowizji dokonuje przelewu zebranych środków na rachunek bankowy twórcy, w tym przypadku Wnioskodawcy.

Wnioskodawca ustanowił następujące progi wpłat od darczyńców, zwanych na portalu Patronami, którzy zdecydują się na wspieranie działalności Wnioskodawcy w postaci cyklicznej produkcji programu (w formie podcastu) pod tytułem „…”: 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł i 1000 zł miesięcznie.

Ponadto Wnioskodawca wskazał na swoim profilu na portalu Patronite, że w zależności od kwot wpłat dokonanych na jego rzecz za pośrednictwem portalu, wpłacający otrzymają podziękowania, czy też symboliczne wyrażenie wdzięczności Wnioskodawcy w następującej postaci:

 1. wskazania, że wpłacając 5 zł, wpłacający staje się Patronem programu „…”;
 2. przesyłania przez Wnioskodawcę mailem, dla wpłacającego 10 zł miesięcznie, autorskiego przeglądu prasy Wnioskodawcy w formie linków do tekstów i innych form przekazu z mediów światowych wraz z komentarzem oraz zaproszenia wpłacającego do zamkniętej grupy na Facebooku gdzie Wnioskodawca dzieli się swoją wiedzą i radą oraz zamieszcza informacje o pisanych tekstach i planowanych wydarzeniach ze swoim udziałem (przy czym taki przegląd pracy oraz uczestnictwo w zamkniętej grupie na Facebooku Wnioskodawca udostępnia nieodpłatnie również innym, wybranym przez siebie osobom);
 3. przesyłania przez Wnioskodawcę mailem, dla wpłacającego 20 zł miesięcznie, autorskiej zapowiedzi programu „…” oraz, wspomnianego powyżej autorskiego przeglądu prasy;
 4. przesyłania przez Wnioskodawcę mailem, dla wpłacającego 50 zł miesięcznie, autorskiej zapowiedzi programu „…”, wspomnianego powyżej autorskiego przeglądu prasy oraz wolnego wstępu na wszystkie wydania „…” nadawanego na żywo z udziałem publiczności (przy czym od innych osób mających wstęp na takie wydania na żywo Wnioskodawca nie pobiera żadnych opłat);
 5. przekazywania przez Wnioskodawcę wpłacającemu 100 zł przez co najmniej 3 miesiące jednej z książek, których autorem jest Wnioskodawca oraz wspomnianych powyżej autorskiej zapowiedzi programu „…”, wspomnianego powyżej autorskiego przeglądu prasy, zaproszenia wpłacającego do zamkniętej grupy na Facebooku oraz wolnego wstępu na wszystkie wydania „…” nadawanego na żywo.

Natomiast w przypadku wpłat w wysokości:

 1. 500 zł miesięcznie, Wnioskodawca zobowiązuje się wskazać wpłacającego w każdym odcinku programu „…” (w sposób wskazany przez wpłacającego) z zaznaczeniem, że program ten powstał dzięki wsparciu konkretnego wpłacającego, spotkać się osobiście z wpłacającym oraz przekazać jedną z książek, których autorem jest Wnioskodawca, wspomnianą powyżej autorską zapowiedź programu „…”, wspomniany powyżej autorski przegląd prasy, zaprosić wpłacającego do zamkniętej grupy na Facebooku, przekazać wolny wstęp na wszystkie wydania „…” nadawanego na żywo z udziałem publiczności;
 2. 1000 zł miesięcznie, Wnioskodawca zobowiązuje się wskazać nazwisko (albo firmę) wpłacającego w każdej audycji Wnioskodawcy w okresie takiej miesięcznej subskrypcji jako producenta programu a ponadto oferuje wpłacającemu możliwość odwiedzenia ekipy programu „…” w trakcie pracy przy nagrywaniu programu w studio i osobistego spotkania z wpłacającym na rozmowę.

Brak jest ścisłego powiązania pomiędzy decyzją Wnioskodawcy o produkcji kolejnych odcinków programu pod tytułem „…” a wysokością wpłat uzyskanych od Patronów za pośrednictwem portalu Patronite. Innymi słowy, Wnioskodawca produkował, produkuje i będzie produkować ten program niezależnie od wysokości wsparcia od Patronów. Tym samym środki pieniężne otrzymywane od Patronów nie są jakimkolwiek rodzajem składki na konkretny odcinek programu, którego produkcja wymagałaby zebrania określonej kwoty pieniędzy. Wnioskodawca traktuje wpłaty od Patronów w wysokości progów 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł jako darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.), zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W każdym miesiącu Wnioskodawca otrzymuje od portalu Patronite listę Patronów wraz z wysokością dokonanych przez nich wpłat. W związku z tym, Wnioskodawca na bieżąco zna wysokości wpłat narastająco od każdego Patrona. Wnioskodawca ocenia czy wpłaty od danego Patrona mieszczą się w limicie nieopodatkowanych darowizn, których wysokość zależy od zaliczenia danego Patrona do jednej z grup podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Natomiast wpłaty od Patronów w wysokości 500 zł i 1000 zł Wnioskodawca, z uwagi na świadczenia, które takim Patronom oferuje traktuje jako przychody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, czyli jako przychody w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że w związku z sytuacją pandemiczną żadne wydanie „…” na żywo nie odbyło się.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wpłaty w wysokości 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł otrzymywane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem portalu Patronite stanowią darowizny i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? (we wniosku pytanie oznaczone nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty otrzymywane od Patronów w wysokości progów 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł stanowią darowizny i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. W związku z tym, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia „darowizna”, dla wyjaśnienia jego znaczenia należy odwołać się do art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest zatem dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna polega na dyspozycji majątkowej darczyńcy prowadzącej do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia jego aktywów. Świadczenie darczyńcy ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy – obdarowany, nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

W przedstawionym stanie faktycznym, stosunek prawny pomiędzy Wnioskodawcą a poszczególnymi Patronami, odpowiada umowie darowizny. Darczyńcą w tym przypadku jest każdy Patron, przekazujący jakiekolwiek środki pieniężne na rzecz Wnioskodawcy (za pośrednictwem portalu Patronite).

Warto w tym miejscu powołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt I ACa 627/17), w którym stwierdzono, że „nieodpłatne świadczenie darczyńcy, będące jednostronnym aktem jego dobrej woli, rodzi po stronie obdarowanego moralny obowiązek wdzięczności”.

Okazanie przez Wnioskodawcę wdzięczności Patronom w postaci.

 1. wskazania, że wpłacając 5 zł, wpłacający staje się Patronem programu „…”
 2. przesyłania przez Wnioskodawcę mailem, dla wpłacającego 10 zł miesięcznie, autorskiego przeglądu prasy Wnioskodawcy w formie linków do tekstów i innych form przekazu z mediów światowych wraz z komentarzem oraz zaproszenia wpłacającego do zamkniętej grupy na Facebooku gdzie Wnioskodawca dzieli się swoją wiedzą i radą oraz zamieszcza informacje o pisanych tekstach i planowanych wydarzeniach ze swoim udziałem (przy czym taki przegląd pracy oraz uczestnictwo w zamkniętej grupie na Facebooku Wnioskodawca udostępnia nieodpłatnie również innym, wybranym przez siebie osobom);
 3. przesyłania przez Wnioskodawcę mailem, dla wpłacającego 20 zł miesięcznie, autorskiej zapowiedzi programu „…” oraz, wspomnianego powyżej autorskiego przeglądu prasy;
 4. przesyłania przez Wnioskodawcę mailem, dla wpłacającego 50 zł miesięcznie, autorskiej zapowiedzi programu „…”, wspomnianego powyżej autorskiego przeglądu prasy oraz wolnego wstępu (internetowego) na wszystkie wydania „…” nadawanego na żywo z udziałem publiczności (przy czym od innych osób mających wstęp na takie wydania na żywo Wnioskodawca nie pobiera żadnych opłat);
 5. przekazywania przez Wnioskodawcę wpłacającemu 100 zł przez co najmniej 3 miesiące jednej z książek, których autorem jest Wnioskodawca oraz wspomnianych powyżej autorskiej zapowiedzi programu „…”, wspomnianego powyżej autorskiego przeglądu prasy, zaproszenia wpłacającego do zamkniętej grupy na Facebooku oraz wolnego wstępu na wszystkie wydania „…” nadawanego na żywo z udziałem publiczności

–jest wymagane etycznie i jest ogólnie przyjęte w tego rodzaju stosunkach i w żaden sposób nie zmienia charakteru prawnego wpłat dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy przez Patronów. Wpłaty dokonywane przez Patronów wynikają z chęci pomocy Wnioskodawcy w realizacji jego przedsięwzięcia w postaci programu realizowanego w formie podcastu. Celem dokonywania tych wpłat nie jest uzyskanie przez Patronów czegoś w zamian. Wyrazy wdzięczności Wnioskodawcy, opisane powyżej, mają charakter symboliczny i nie stanowią równowartości dokonywanych wpłat ani ich ekwiwalentu.

W związku z tym, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, otrzymywane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem portalu Patronite darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, którego wysokość zależy od przyporządkowania Patrona do odpowiedniej grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz od wysokości darowanej przez Patrona kwoty.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 4.902 zł, jeżeli nabywcą jest osobą zaliczoną do III grupy podatkowej. W sytuacji, gdy pojedynczy Patron dokona na rzecz Wnioskodawcy darowizny więcej niż jednokrotnie, zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym jeśli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi.

Należy podkreślić, że kwalifikacji wpłat otrzymywanych od Patronów przez Wnioskodawcę jako darowizn, nie stoi na przeszkodzie prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ustawa o podatku od spadków i darowizn w art. 1 ust. 1 określając przedmiot opodatkowania stanowi wprost, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie wprowadza jednocześnie ograniczenia katalogu podmiotów podlegających ustawie wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności. Podmiot opodatkowania jest określony szeroko i obejmuje każdą osobę fizyczną, również taką, która prowadzi działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1813 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Z treści art. 890 § 1 ww. ustawy wynika natomiast, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem, że czynność ta nie została wymieniona w treści art. 889 ustawy.


Przepis art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych odbywa się w zależności od jego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa z osobą, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 3. do grupy III – innych nabywców.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 1. 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy – podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Podatek naliczany jest zależnie od wartości otrzymanej darowizny, według tabeli określonej w tym przepisie.

Jeżeli wartość darowizny od jednego darczyńcy przekroczy kwotę wolną od podatku w okresie wskazanym powyżej wówczas w myśl art. 17a ust. 1 ww. ustawy, podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczął produkcję programu internetowego (w formie podcastu). W celu uzyskania środków pieniężnych niezbędnych na realizację tego programu, Wnioskodawca założył swój profil w portalu internetowym Patronite. Serwis ten umożliwia twórcom ogłaszanie się w celu zebrania wsparcia finansowego od darczyńców, nazywanych Patronami. Osoby te, chętne dobrowolnie wspierać twórców dokonują wpłat za pośrednictwem portalu Patronite i mogą zadeklarować wsparcie w postaci równych, miesięcznych wpłat lub jednorazowej pomocy finansowej. Wnioskodawca ustalił progi wpłat od darczyńców w wysokości 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł i 1000 zł miesięcznie, jednakże wpłacający mają pełną dowolność w wyborze progów wpłat oraz nie są zobowiązani do stałego, cyklicznego przekazywania zadeklarowanych wpłat. Ponadto Wnioskodawca wskazał na swoim profilu na portalu Patronite, że w zależności od kwot wpłat dokonanych na jego rzecz za pośrednictwem portalu, wpłacający otrzymają podziękowania, czy też symboliczne wyrażenie wdzięczności Wnioskodawcy w postaci przesyłania przez Wnioskodawcę mailem autorskiego przeglądu prasy Wnioskodawcy w formie linków do tekstów i innych form przekazu z mediów, zaproszenia do zamkniętej grupy na portalu społecznościowym (przy czym uczestnictwo w zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Wnioskodawca udostępnia nieodpłatnie również innym, wybranym przez siebie osobom), maila z autorską zapowiedzią programu Wnioskodawcy, wstępu wolnego na internetowe wydania nadawanego na żywo programu Wnioskodawcy (przy czym od innych osób mających wstęp na takie wydania na żywo Wnioskodawca nie pobiera żadnych opłat), jednej z książek Wnioskodawcy.

Wnioskodawca traktuje wpłaty od Patronów w wysokości progów 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł jako darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny. W każdym miesiącu Wnioskodawca otrzymuje od portalu Patronite listę Patronów wraz z wysokością dokonanych przez nich wpłat. W związku z tym, Wnioskodawca na bieżąco zna wysokości wpłat narastająco od każdego Patrona. Wnioskodawca ocenia czy wpłaty od danego Patrona mieszczą się w limicie nieopodatkowanych darowizn, których wysokość zależy od zaliczenia danego Patrona do jednej z grup podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że wpłaty w wysokości 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł dokonywane przez tzw. Patronów, skoro stanowią darowizny, to podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (chyba, że wynikają one jednoznacznie z innych niż darowizna stosunków zobowiązaniowych). Jednak, jak wynika z treści wniosku, w przedstawionym opisie stanu faktycznego stosunek prawny pomiędzy Wnioskodawcą a osobami wspierającymi, odpowiada umowie darowizny. Darczyńcą w tym przypadku jest każda osoba wspierająca, przekazująca środki pieniężne na rzecz Wnioskodawczyni (za pośrednictwem serwisu Patronite) w wysokości 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł.

Opodatkowanie kształtuje się – zgodnie z tym, co wskazał Wnioskodawca w swoim stanowisku – w zależności od przyporządkowania Patrona do odpowiedniej grupy podatkowej oraz od wysokości darowanej przez Patrona kwoty (o czym stanowi ww. art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Z uwagi na fakt, że Patroni mogą dokonywać na rzecz Wnioskodawcy darowiznę 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł wielokrotnie, zastosowanie znajdzie ww. art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego w każdej sytuacji, w której kwota otrzymana od jednej osoby sumarycznie w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie otrzymanie darowizny przekroczy 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Zeznanie podatkowe składa z tytułu otrzymania darowizny od każdej osoby fizycznej odrębnie, w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od dnia otrzymania darowizny. Zgłoszenia dokonuje się na druku zeznania podatkowego SD-3, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 2068).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo podkreślić należy, że rolą Organu działającego na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej nie jest rozstrzyganie jaka czynność prawna (jaki jest tytuł nabycia) ma miejsce lecz ocena skutków podatkowych wskazanej czynności. Jeżeli zatem Wnioskodawca twierdzi, że nabycie środków pieniężnych następuje tytułem darowizny, to Organ przyjął tę informację jako element opisu stanu faktycznego i dokonał oceny skutków podatkowych nabycia tytułem darowizny, mimo tego, że Wnioskodawca sformułował w tym zakresie pytanie i stanowisko.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.