INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2020 r. (data wpływu 12 sierpnia 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do faktur wystawionych na kwoty poniżej 15.000 zł i powyżej 15.000 zł oraz oznaczania faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniem literowym „MPP” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2020 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do faktur wystawionych na kwoty poniżej 15.000 zł i powyżej 15.000 zł oraz oznaczania faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniem literowym „MPP”.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

H (dalej: Wnioskodawca, H. lub Spółka) jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne (deklaracja VAT-7) i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W ramach prowadzonej działalności H. dokonuje zarówno czynności uprawniających do odliczenia VAT, jak również czynności, w związku z którymi prawo do odliczenia VAT nie przysługuje.

H prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z zezwoleniem, Spółka ma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie określonych wyrobów wytworzonych na terenie strefy (25.11.2 Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich część oraz 24.20.3 Rury i przewody rurowe spawane o średnicy zewnętrznej <= 406,4 m, ze stali) oraz w zakresie odpadów powstałych w związku z prowadzaniem wyżej wymienionej działalności sklasyfikowanej w pozycji: 38 11.5 - odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyclingu; według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU - Dz.U. nr 207 poz.1293 z późn. zmian.). W praktyce, część wydziałów H. prowadzi działalność objętą zezwoleniem Strefowym, a część nie, w wyniku czego część dochodu podlega opodatkowaniu PDOP na zasadach ogólnych, natomiast dochód z części objętej zezwoleniem korzysta z zwolnienia strefowego. Dla prawidłowego rozliczania wysokości ulgi z działalności strefowej, wnioskodawca odrębnie wystawia faktury sprzedaży dokumentujące działalność w strefie oraz działalność poza strefą. Spółka dla zachowania porządku księgowań oraz dla wyodrębnienia całości przychodów dotyczących działalności strefowej wprowadziła literowe wyznaczniki faktur sprzedaży, a mianowicie:

 • faktury z oznaczeniem literowym S; N dokumentują obrót w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
 • faktury z oznaczeniem literowym W; M; U; V; P dokumentują pozostały obrót.

Literowe wyznaczniki faktur sprzedaży ściśle powiązane są poprzez trzycyfrowe oznaczenia kierunku sprzedaży z asortymentem sprzedaży, który z kolei jest przypisany np. do działalności strefowej po spełnieniu warunków tzn. przy założeniu, że powstaje ściśle na terenie (warunek terytorialny) strefy i jest wymieniony w Zezwoleniu (PKWiU) na prowadzenie działalności w SSE.

W związku z prowadzoną działalnością w Spółce występują zdarzenia gospodarcze m. in.:

1. Wnioskodawca zawarł z kontrahentem umowę ramową na sprzedaż różnych rodzajów złomu, który powstaje jako odpad poprodukcyjny z działalności zarówno strefowej jak i poza strefowej. Na podstawie tej umowy, kontrahent składa co miesiąc zamówienia. Dostawa jest realizowana poprzez załadunek złomu, który odbywa się w kilku różnych miejscach załadunku tj. 1) produkcja …., 2) produkcja …., 3) walcownia, 4) produkcja profili, 5) produkcja rur 6) cięcie blach. W wymienionych miejscach załadunku wystawiane są odrębne dokumenty wydania z magazynu tj. dokumenty WZ, które stanowią podstawę do wystawienia faktur z podziałem na miejsca załadunku H. (odrębna faktura dla każdego miejsca załadunku). Ponadto, dla zachowania porządku księgowań, w związku z wydzieleniem części strefowej od części poza strefowej, Spółka osobno wystawia faktury w ramach sprzedaży objętej zezwoleniem (z symbolem N) i sprzedaży tym zezwoleniem nie objętej (z symbolem M).

Faktury wystawiane są w tym samym dniu, w którym następuje wysyłka lub w dniu następnym.

W wyniku tych działań na jednego kontrahenta może być wystawionych kilka faktur sprzedażowych z danego dnia.

Jednostkowa wartość tych faktur jest często niższa niż 15.000,00 zł. brutto, natomiast sumarycznie, po dodaniu sprzedaży z danego dnia lub jednej dostawy, ich wartość często przekracza kwotę 15.000,00 zł. brutto.

Złom wchodzi w skład towarów wyszczególnionych w załączniku nr 15 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u. Obecnie wszystkie faktury sprzedażowe dotyczące towarów wyszczególnionych w załączniku nr 15 ustawy z 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług, Spółka opisuje wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od wartości faktury.

2. Wnioskodawca zawarł z P. (dalej: zamawiający, P, Grupa) umowę ramową na sprzedaż obudów i akcesoriów do składów konsygnacyjnych Wnioskodawcy znajdujących się na terenie Oddziałów wchodzących w skład P.. W skład P. wchodzą Zakłady i Oddziały. Zarówno Zakłady, jak i poszczególne Oddziały mają ten sam nr NIP, co cała Grupa.

Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień, wystawianych przez Zakłady. Zamówienie określa, do których Oddziałów, a tym samym na które składy konsygnacyjne mają trafić zamówione produkty. Zamówienia realizowane są w różnych miejscach załadunku H., stosownie do informacji w nich zawartych. W momencie wydania produktów do składu konsygnacyjnego znajdującego się na terenie Oddziału, wystawiane są, odrębne dla każdego składu, dokumenty wydania do składów, tj. dokumenty WS (wydanie skład).

W momencie faktycznego pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego na magazyn odpowiedniej …, w elektronicznym systemie … generowane są dowody pobrań ze składu konsygnacyjnego, które potwierdzają dokonanie dostawy. Na ich podstawie H. wystawia w systemie finansowo-księgowym dokumenty wydania z magazynu składu, tj. dokumenty WZ. Dowody pobrań ze składów konsygnacyjnych stanowią podstawę do wystawienia faktury z podziałem na : 1) Oddziały … 2) miejsca załadunku H. (tj. produkcja …., produkcja …). Ponadto, dla zachowania porządku księgowań, o którym napisano powyżej, w związku z wydzieleniem przychodów części strefowej (z symbolem S) od części poza strefowej (z symbolem W), H. osobno wystawia faktury w ramach sprzedaży objętej zezwoleniem i sprzedaży pozostałej w obrębie jednego pobrania ze składu. Faktury do pobrań wystawiane są dla P. zazwyczaj w dniu następnym po dacie pobrania.

W związku z tym, że dla każdego Oddziału i miejsca załadunku H. wystawiana jest odrębna faktura, skutkuje to tym, że w jednym dniu dla kontrahentów o tym samym nr NIP wystawionych jest kilka faktur. Jednostkowa wartość tych faktur jest często niższa niż 15.000,00 zł brutto, natomiast sumarycznie, po dodaniu sprzedaży z danego dnia, ich wartość przekracza 15.000,00 zł brutto.

Obudowy i akcesoria … wchodzą w skład towarów wyszczególnionych w załączniku nr 15 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2020 r., poz. 106) - dalej u.p.t.u. Obecnie wszystkie faktury sprzedażowe dotyczące towarów wyszczególnionych w załączniku nr 15 ustawy z 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług, Spółka opisuje wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od wartości faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W związku z powyższym, czy na gruncie opisanego stanu faktycznego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w obu przypadkach, zarówno w stanie opisanym w pkt 1., jak i w pkt 2 Wnioskodawca nie ma obowiązku sumowania wartości faktur dla poszczególnych kontrahentów z całego dnia przy założeniu, iż kwota należności ogółem na żadnej z pojedynczych faktur nie przekroczy 15.000,00 zł i wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku oznaczenia faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniem literowym „MPP”? Natomiast jeśli kwota należności ogółem na jednej z faktur przekroczy 15.000 zł, tylko ta konkretna faktura będzie miała oznaczenie „MPP”?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Od 1 listopada 2020 r Wnioskodawca będzie zobowiązany do umieszczania oznaczenia „MPP” tylko na fakturach o wartości brutto powyżej 15000,00 zł.

W ocenie Wnioskodawcy, jeśli kwota należności ogółem na żadnej z faktur do jednego odbiorcy nie przekroczy 15.000 zł, to nie będzie obowiązku oznaczania faktur wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, a co za tym idzie nie będzie konieczne oznaczanie faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniem MPP. Zarówno o obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. la ustawy z 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług, Dz.U z 2020 r. poz. 106), jak i o obowiązku oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a u.p.t.u.) decyduje wyłącznie kwota należności ogółem faktury. Obowiązki te mogą istnieć, jeśli kwota ta przekracza 15.000 zł, w przeciwnym razie obowiązki te nie istnieją. Jest tak również, jeśli jednego dnia dla tego samego kontrahenta wystawionych jest wiele faktur.

Ad.2.

Od 1 listopada 2020 r Wnioskodawca będzie zobowiązany do umieszczania oznaczenia „MPP” tylko na fakturach o wartości brutto powyżej 15 000,00 zł.

W ocenie Wnioskodawcy, jeśli kwota należności ogółem na żadnej z faktur dla poszczególnych kontrahentów (z tym samym nr NIP dla całej grupy) nie przekroczy 15.000 zł, to nie będzie obowiązku oznaczania faktur wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, a co za tym idzie nie będzie konieczne oznaczanie faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniem MPP. Zarówno o obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust.la ustawy z 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług, Dz.U z 2020 r. poz. 106), jak i o obowiązku oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a u.p.t.u.) decyduje wyłącznie kwota należności ogółem faktury. Obowiązki te mogą istnieć, jeśli kwota ta przekracza 15.000 zł, w przeciwnym razie obowiązki te nie istnieją. Jest tak również, jeśli jednego dnia dla tego samego kontrahenta wystawionych jest wiele faktur.

W związku z tym, jeśli w obu w/w sytuacjach kwota należności ogółem na żadnej z faktur nie przekroczy 15 000,00 zł wskazane obowiązki nie występują i nie będzie konieczne oznaczenie faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK VAT oznaczeniem „MPP”

Natomiast jeśli kwota należności ogółem na jednej z faktur przekroczy 15000,00 zł, tylko ta konkretna faktura będzie miała oznaczenie „MPP”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności zawarte zostały w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 62), która wprowadziła z dniem 1 lipca 2018 r. m.in. nowy blok przepisów zawartych w rozdziale 1a w art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751) wprowadza z dniem 1 listopada 2019 r. – zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast w myśl art. 108a ust. 1a ustawy, obowiązującego od dnia 1 listopada 2019 r., przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W art. 108a ust. 1b ww. ustawy podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W art. 108a ust. 1c ustawy przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz „zaliczka”.

Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b ustawy).

W myśl art. 108a ust. 2 ustawy – zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

 1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
 2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Art. 2 pkt 31 ustawy stanowi, że ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres informacji jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Załącznik nr 15 do ustawy – stanowiący „Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy” – zawiera zamkniętą listę towarów i usług, w przypadku których faktura dokumentująca ich dostawę lub świadczenie musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

 1. będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców);
 2. będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy,
 3. czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Jak już wskazano powyżej art. 106e ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT, reguluje obowiązkową treść faktury w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – faktura zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że obowiązkowe oznaczenie faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” obejmuje wyłącznie faktury dokumentujące towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15.000 zł brutto.

Ponadto za okresy od 1 października 2020 r. na czynnych podatnikach VAT ciąży obowiązek przesyłania dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K w formie nowego pliku JPK_VAT, który to obejmuje deklarację jak i ewidencję. Szczegółowy zakres danych, jakie ma zawierać ewidencja VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji - przesyłanej w formie JPK_VAT został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.).

Jak wynika z § 10 ust. 4 pkt 13 ww. rozporządzenia – ewidencja sprzedaży zawiera dodatkowo oznaczenia dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

Z powyższego wynika, że w ewidencji oznaczeniem „MPP” oznaczane są wyłącznie te wpisy, które są dokonywane na podstawie faktur dotyczących transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Z opisu sprawy wynik jednak, że „Spółka opisuje faktury wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od wartości danej faktury.” Samo zamieszczenie adnotacji o treści „Mechanizm podzielonej płatności” na fakturze w przypadku braku takiego obowiązku nie stanowi błędu. Jednakże stosownie do ww. rozporządzenia takiej dowolności już nie ma w przypadku danych wykazywanych w ewidencji. W ewidencji VAT oraz pliku JPK_VAT muszą być wykazane transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku gdy wystawione przez Wnioskodawcę faktury dokumentują sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w których kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15.000 zł brutto, faktury te nie muszą zawierać wyrazu „mechanizm podzielonej płatności”, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczenie tych faktur w ewidencji VAT oznaczeniem „MPP” oraz w pliku JPK_VAT. Natomiast w sytuacji gdy na fakturach za towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, kwota należności ogółem przekroczy kwotę 15.000 zł brutto faktury te obligatoryjnie powinny zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” oraz powinny być oznaczone w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT oznaczeniem „MPP”.

Tym samym Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.