INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2020 r. (data wpływu 11 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2020 r. (data wpływu 19 października 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi termomodernizacyjnej:

 • w części dotyczącej odliczenia wydatków na zakup i montaż rolet zewnętrznych – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2020 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 1 października 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.685.2020.1.AKU, wezwano Wnioskodawczynię na podstawie art. 169 § 1-2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało za pośrednictwem poczty w dniu 1 października 2020 r. (skutecznie doręczone w dniu 6 października 2020 r.), zaś w dniu 19 października 2020 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 10 października 2020 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zakupiła w dniu 7 czerwca 1991 r. działkę (akt notarialny Repertorium A … z dnia ...). Budowa budynku jednorodzinnego została zakończona w dniu 21 grudnia 2004 r. – potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w … z dnia ..., znak sprawy: …).

Wnioskodawczyni poniosła w 2019 r. następujące wydatki na materiały oraz usługi:

 • demontaż starej dachówki i założenie nowej wraz z odeskowaniem dachu oraz założenie nowych folii, rynien, haków,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • założenie zewnętrznych rolet okiennych.

Powyższe wydatki zostały udokumentowane fakturą VAT z dnia 4 października 2019 r. (….) oraz fakturą za rolety, wystawionymi na Wnioskodawczynię i są elementem procesu wymiany dachu oraz założenia rolet zewnętrznych.

Powyższe wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i nie zostały zwrócone Wnioskodawczyni w jakiejkolwiek formie. Nie zostały również odliczone, uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

Wnioskodawczyni jest podatnikiem opłacającym podatek według skali podatkowej.

Wymienione materiały oraz zastosowanie wełny miały na celu docieplenie i izolację przeciwwilgociową. W wyniku tych prac uzyskano lepszy współczynnik przenikania ciepła. Celem montażu rolet zewnętrznych była ochrona przed wiatrem i zredukowanie strat ciepła. W wyniku przeprowadzonej modernizacji zmniejszyło się zużycie materiałów potrzebnych do ogrzania budynku. Została zniwelowana utrata ciepła, mniejsze zużycie materiału na ocieplenie oraz ochłodzenie budynku.

Przedmiotowy wniosek dotyczy 2019 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy materiały wyszczególnione we wniosku a zużyte w 2019 r., Wnioskodawczyni może uwzględnić w uldze podatkowej (termomodernizacyjnej), tj. sporządzić korektę zeznania podatkowego za 2019 r.?

Zdaniem Wnioskodawczyni, uważa Ona za zasadne odliczenie materiałów zużytych w 2019 r., jak również rolet w uldze termomodernizacyjnej, z uwagi na zniwelowanie utraty ciepła oraz ochłodzenie budynku. Wykonanie prac dekarskich obniżyło koszty, również założenie rolet zewnętrznych zredukowało utratę ciepła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie ulgi termomodernizacyjnej:

 • w części dotyczącej odliczenia wydatków na zakup i montaż rolet zewnętrznych – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ww. ustawy definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r., poz. 966, z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem,
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku,
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 10. montaż pompy ciepła,
 11. montaż kolektora słonecznego,
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej,
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 26h ust. 4 ww. ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy).

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin
(art. 26h ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podsumowując, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekraczać 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków. Współwłaściciele nie stosują proporcji odpowiadającej udziałowi we współwłasności budynku. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem domu jednorodzinnego. W 2019 r. poniosła wydatki związane z demontażem starej dachówki i założeniem nowej wraz z odeskowaniem dachu oraz założeniem nowych folii, rynien i haków, zakupem i montażem drzwi zewnętrznych, założeniem rolet okiennych zewnętrznych. Powyższe wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawczynię. Wymienione wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i nie zostały zwrócone Wnioskodawczyni w jakiejkolwiek formie. Nie zostały również odliczone w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

Zakup wymienionych materiałów miał na celu docieplenie i izolację przeciwwilgociową dachu. W wyniku tych prac uzyskano lepszy współczynnik przenikania ciepła. Celem montażu rolet zewnętrznych była ochrona przed wiatrem i zredukowanie strat ciepła. W wyniku przeprowadzonej modernizacji zmniejszyło się zużycie materiałów potrzebnych do ogrzania budynku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na materiały i usługę dotyczące wymiany pokrycia dachowego, tj. demontaż starej i założenie nowej dachówki wraz z odeskowaniem dachu, założenie nowych folii, rynien i haków oraz zakup i montaż drzwi zewnętrznych stanowią wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne mieszczące się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe wydatki zostały wymienione w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 14) katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Odnosząc się natomiast, do kwestii odliczenia przez Wnioskodawczynię w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków poniesionych na montaż zewnętrznych rolet okiennych należy podkreślić, że na możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej zasadniczy wpływ ma charakter realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz rodzaj wydatków poniesionych w celu jego przeprowadzenia.

Podatnik może skorzystać z powyższego odliczenia wtedy, gdy w wyniku realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i efekt ten zostanie uzyskany za pomocą materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wskazać należy, że w części 1 w punkcie 14 przedmiotowego rozporządzeniu została wskazana „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne”. Żaluzji zewnętrznych nie można uznać za stolarkę okienną, bowiem stolarka okienna to po prostu okna, natomiast rolety zewnętrzne stanowią odrębny od stolarki okiennej system. Nie ulega wątpliwości, że system rolet zewnętrznych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jest barierą, która skutecznie chroni przed utratą ciepła. Z kolei latem doskonale zabezpiecza pomieszczenia przed przegrzewaniem. Niemniej jednak rolety to nie stolarka okienna, mimo że rolą rolet jest przysłonienie okien.

Wskazane rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w swoim załączniku zawierającym wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie wymienia systemu rolet zewnętrznych jako rodzaju urządzenia związanego z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a tylko wymienione w nim materiały, urządzenia i usługi mieszczą się w wydatkach uprawniających do ulgi o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca tworząc ten katalog na potrzeby omawianej ulgi wskazał jakiego rodzaju wydatki mieszczą się w jej zakresie. Pomimo że zamontowane rolety zewnętrzne, które, jak wskazano we wniosku, przyczyniają się do zredukowania strat ciepła w budynku, wskutek czego zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego maleje, to jednak nie zostały w tym wykazie ujęte jako uprawniające do odliczenia w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem, poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na montaż zewnętrznych rolet okiennych nie będą się mieściły w zakresie ulgi, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będą podlegały odliczeniu w zeznaniu podatkowym za 2019 r.

Odnosząc się do możliwości złożenia przez Wnioskodawczynię korekty zeznania podatkowego za 2019 r. wskazać należy, że przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarte są w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.).

Z treści § 1 ww. artykułu wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą korygować uprzednio złożoną deklarację.

W myśl art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym

– poprawnym już – wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego, o ile zobowiązanie to nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnik ma zatem prawo skorygować deklarację za okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ww. ustawy). Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 70 i art. 70a ww. ustawy.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni jest uprawniona do złożenia korekty zeznania podatkowego za 2019 r. na podstawie art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej określonej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazanych wyżej jako możliwe do odliczenia wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Ww. korektę należy złożyć przed upływem terminu przedawnienia wykazanego w niej zobowiązania podatkowego.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawczyni uznane zostało za prawidłowe w części dotyczącej możliwości odliczenia w myśl art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków dotyczących przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, poniesionych w związku z demontażem starej dachówki i założeniem nowej wraz z odeskowaniem dachu oraz założeniem nowych folii, rynien i haków oraz zakupem i montażem drzwi zewnętrznych. Jednocześnie, poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na montaż zewnętrznych rolet okiennych nie będą się mieściły w zakresie ulgi, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem w tej części stanowisko Wnioskodawczyni zostało uznane za nieprawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionych przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje, ogólnie na materiały budowlane wykorzystywane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi. Natomiast interpretacja indywidualna wydawana jest jedynie w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe (stan faktyczny). Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualną weryfikację czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów budowlanych odpowiadał zakresowi wskazanemu w przepisach będą przeprowadzały inne organy.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , ul. …, …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.