INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2020 r. (data wpływu 9 grudnia 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …. (dalej „Spółka”) zamierza powierzyć sporządzanie informacji PIT-11 firmie zewnętrznej („Wykonawcy”) – który uzyska odpowiednie upoważnienie w tym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i udostępnienie platformy internetowej/portalu, na której będą udostępniane informacje PIT-11 dla pracowników Spółki w formie nieedytowalnego dokumentu PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów. Każdy pracownik otrzyma indywidualny login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie/portalu, za pomocą którego będzie mógł zalogować się do systemu i pobrać informacje PIT-11.

Informacje PIT-11 zostaną podpisane za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tzw. Bezpieczny podpis elektroniczny) przez odpowiednio umocowaną osobę oraz zostaną umieszczone na platformie/portalu internetowym. Pracownicy zostaną poinformowani e-mailem lub SMS-em o wgraniu informacji PIT-11 na platformie/portalu i możliwości jej pobrania. System pozwoli wygenerować raport wskazujący kiedy zamieszczono PIT-11 dla danego pracownika na portalu i kiedy informacja w tym zakresie została przekazana pracownikowi. Informacje PIT-11 zostaną udostępnione na platformie/portalu przed końcem lutego roku następującego po roku, którego dotyczy informacja i w tym samym terminie do każdego pracownika zostanie wysłana informacja w formie wiadomości e-mail lub SMS o udostępnieniu tej informacji na portalu.

Powyższy sposób doręczenia informacji PIT-11 będzie przewidziany w regulaminie pracy lub też pracownicy będą podpisywać w formie papierowej zgody na taki sposób doręczania PIT-11. Pracownicy jednocześnie będą obowiązani wskazać adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu, w celu wykorzystania tych danych do przesłania informacji o wgraniu PIT-11 na platformę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zamieszczenie przez Wykonawcę, działającego w imieniu Spółki, PIT-11 na platformie/portalu i powiadomienie o tym pracownika przed końcem lutego następnego roku (po roku którego PIT-11 dotyczy) poprzez przesłanie informacji o wgraniu PIT-11 na platformę SMS-em lub e-mailem na wskazany przez pracownika numer telefonu/adres poczty elektronicznej, wypełni ciążące na Spółce obowiązki wynikające z art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zamieszczenie PIT-11 na platformie/portalu i powiadomienie o tym pracownika przed końcem lutego następnego roku poprzez przesłanie informacji o wgraniu PIT-11 na platformę SMS-em lub e-mailem na wskazany przez pracownika numer telefonu/adres poczty elektronicznej, wypełnia obowiązki wynikające z art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Wnioskodawca wskazuje, że PIT-11 to informacja o wynagrodzeniu pracownika otrzymanym w minionym roku oraz podatkach potrąconych przez pracodawcę. Zawiera kluczowe informacje potrzebne do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego przez każdego pracownika.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, płatnicy są zobowiązani do przesłania podatnikowi PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który sporządzany jest PIT-11.

Tradycyjnie przyjmowano, że takie informacje przesyłane są w formie papierowej na wskazany przez podatnika adres lub osobiście w zakładzie pracy. Należy podkreślić, że dla zachowania terminu wynikającego z art. 42g ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wystarczy nadać PIT-11 w placówce pocztowej do końca lutego, natomiast nie ma obowiązku jego doręczenia podatnikowi do końca lutego. W związku postępującą cyfryzacją gospodarki i administracji podatkowej, powszechnie przyjmuje się, że dopuszczalne jest również przesyłanie informacji PIT-11 środkami komunikacji elektronicznej, np. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez pracownika. W takim przypadku PIT-11 musi być plikiem PDF opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do wydawania takich dokumentów, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tzw. Bezpieczny podpis elektroniczny). Jednak powszechnie uznaje się, że aby przesłać pracownikowi PIT-11 drogą elektroniczną, trzeba mieć uprzednią pisemną zgodę pracownika na taki sposób doręczenia, przy czym przepisy nie regulują ani samej kwestii wymogu uzyskania zgody pracownika, ani formy jej udzielenia.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 18 grudnia 2019 r., nr 0115-KDIT2.4011.9.2019.1.HD wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której wskazano, że ,,należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu)”.

Przekazanie PIT-11 za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego/platformy jest formą elektronicznego przekazania tych informacji pracownikowi i jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 listopada 2018 r. w interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL3-1.4011.416.2018.1.AGR, w której wskazano, że ,,przesłanie informacji PIT-11 poprzez udostępnienie jej Pracownikowi, w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, w specjalnym portalu, do którego Pracownik będzie miał dostęp po podaniu loginu i/lub hasła, jest również dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT”. Należy jednak podkreślić, że organy podatkowe wskazują, że w przypadku przesyłania informacji PIT-11 w formie elektronicznej przez platformę internetową, płatnik powinien dołożyć należytej staranności w kwestiach technicznych, takich jak w szczególności odpowiedni wzór formularza PIT-11, brak możliwości edycji pliku PDF, opatrzenie informacji bezpiecznym podpisem elektronicznym, przekazania informacji. Wskazuje na to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2015 r., nr IBPBII/1/415-951/14/MK ,,W świetle powyższych ustaleń stwierdzić należy – zgadzając się z Wnioskodawcą – że informacje PIT-11 mogą być przekazane podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) w formie elektronicznej, przy zachowaniu stosownego wzoru deklaracji i przy zapewnieniu, że informacja trafi do właściwego adresata, adresat ten będzie miał możliwość jej odczytania, dane zawarte w informacji będą prawidłowe i zabezpieczone w ten sposób, iż nie będą mogły być modyfikowane oraz dane te będą autoryzowane przez płatnika w formie złożonego na informacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Wnioskodawca jako płatnik realizuje bowiem obowiązek wynikający z przepisu art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiący o obowiązku przekazania pracownikowi lub zleceniobiorcy informacji PIT-11”. Ustawa nie nakłada obowiązku posiadania przez pracodawcę potwierdzenia otrzymania przez pracownika PIT-11. Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.416.2018.1.AGR ,,Należy jednak wskazać, że na płatniku może w przyszłości ciążyć konieczność udowodnienia doręczenia Pracownikowi informacji PIT-11, w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. Jednakże nie jest to obligatoryjny warunek dla samego uznania, że płatnik wypełnił swój obowiązek wynikający z art. 39 ust. 1, czy też z art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W celu udokumentowania otrzymania/pobrania przez pracownika informacji PIT-11, pracodawca może posłużyć się raportem wygenerowanym z platformy internetowej, poprzez którą pracownicy otrzymują PIT-11. Takie stanowisko potwierdzone zostało w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.472.2020.1.HD, w której wskazano, że ,,w sytuacji, gdy z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynikać będzie data umieszczenia tej informacji na platformie internetowej, a więc udostępnienia informacji PIT-11 przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego czy tabletu – to uznać należy, że raport ten potwierdzi realizację przez Wnioskodawcę obowiązku przekazania informacji pracownikom”. Obowiązujące przepisy nie precyzują na jakiej podstawie można wprowadzić doręczanie PIT-11 w formie elektronicznej w zakładzie pracy. Z całą pewnością może być to pisemne oświadczenie pracownika, w którym wyrazi on zgodę na doręczanie tej informacji podatkowej poprzez dedykowany portal elektroniczny, do którego uzyska dostęp za pomocą indywidualnego loginu i hasła oraz poda swój numer telefonu czy adres e-mail, na który miałby uzyskiwać informacje o zamieszczeniu PIT-11 na portalu. W interpretacjach podatkowych organy dopuszczają również możliwość, aby ten sposób doręczenia PIT-11 mógł znaleźć się w regulaminie pracy – który jest elementem zbiorowego prawa pracy i wiąże zarówno pracodawcę jak i pracownika, czego przykładem jest interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.4.2018.1.RK wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Mając na uwadze powyższe, należy dojść do wniosku, że w przypadku gdy pracodawca posiada możliwość wygenerowania raportu, który pokazuje nie tylko datę wgrania PIT-11 do systemu, do którego pracownika ma dostęp za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła, ale również datę i godzinę przekazania informacji o tym fakcie pracownikowi, przy uprzednim uzyskaniu zgody pracownika na taką formę przesłania PIT-11 (zgoda może być wyrażona w dowolnej formie – a zatem również w postaci odpowiedniego zapisu w regulaminie pracy, w którym zamieszczono informację o takiej formie przekazywania PIT-11), płatnik wypełnia obowiązki wynikające z art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Stanowisko to potwierdza również jedna z nowszych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 sierpnia 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.496.2020.1.MST.

Zatem, mając na uwadze, że Wnioskodawca spełni poniższe warunki, tj.

 1. informacja PIT-11 zostanie sporządzona według ustalonego przez Ministra Finansów wzoru;
 2. podatnicy wyrażą zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej – w dowolnej formie, np. jako pisemne oświadczenie pracownika lub też Spółka wprowadzi odpowiednie zapisy do regulaminu pracy, w którym wskazana została opisywana forma przekazania PIT-11 poprzez platformę internetową;
 3. informacja ta zostanie opatrzona Bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do wystawiania PIT-11 w imieniu Wnioskodawcy;
 4. informacja PIT-11 zostanie zamieszczona na platformie przed końcem lutego roku następnego po roku, którego ona dotyczy i w tym samym terminie podatnik uzyska informację o przesłaniu PIT-11 w tej formie (w formie SMS lub e-mail – na numer telefonu/adres podany przez siebie);
 5. płatnik będzie dysponował dowodem (w formie raportu wygenerowanego z platformy internetowej) faktycznego przesłania podatnikowi PIT-11 poprzez platformę i przekazania mu informacji o zamieszczeniu tego dokumentu na platformie;

to należy uznać, że wypełni obowiązki wynikające z art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Źródłem obowiązków płatnika mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego. Stosownie do art. 3 pkt 2 ww. ustawy do przepisów prawa podatkowego zaliczamy przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Zatem, nałożenie na określony podmiot zadań płatnika musi wynikać z ww. przepisów.

Stosownie do art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Na mocy art. 39 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stosownie do treści art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

 1. w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;
 2. w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

W myśl art. 42g ust. 1 ww. ustawy, płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

 1. urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
 2. podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dokonując interpretacji art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy potwierdzić, że nakładają one na płatników obowiązek przesłania/przekazania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikom – imiennej informacji sporządzonej według ustalonego wzoru (PIT-11). Nie regulują natomiast trybu przekazania/przesłania podatnikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przez płatników.

W kontekście zagadnienia przedstawionego tutejszemu Organowi do rozstrzygnięcia wskazać również należy, że niewywiązanie się przez płatnika z obowiązku przekazania podatnikowi i organowi podatkowemu przewidzianych prawem informacji stanowi przesłankę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Zgodnie bowiem z art. 80 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, z późn. zm.) płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Z zacytowanych przepisów wynika, że do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy:

 • obliczenie podatku,
 • pobranie od podatnika podatku,
 • wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu,
 • sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów i przekazanie jej podatnikowi i organowi podatkowemu.

Przepisy te nie określają natomiast zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym w Spółce) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników.

Również przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji – PIT-11, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej).

W rozstrzyganym zakresie, dla oceny prawidłowego sposobu postępowania płatnika, należy mieć na względzie normę prawną stanowiącą sumę norm wynikających z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 80 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Z tego też względu konieczne jest, aby w przypadku wystawienia informacji – PIT-11 w formie elektronicznej:

 • informacja taka sporządzona była według ustalonego wzoru;
 • podatnicy wyrazili zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej;
 • informacja ta opatrzona była bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku;
 • płatnik dysponował dowodem faktycznego przekazania i doręczenia podatnikowi wiadomości elektronicznej, którą przesłano PIT-11.

Tylko bowiem w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych wyżej warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania pracownikowi informacji PIT-11.

Poniekąd uznać należy, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu) pod warunkiem, że zachowano wzór informacji PIT-11. Podkreślić należy, że wykorzystywanie platform internetowych, systemów elektronicznych, aplikacji itp. jest w obecnych czasach popularnym i powszechnie przyjętym sposobem wykonywania obowiązków przez pracowników czy zleceniobiorców, realizowania zleceń/poleceń/wniosków z zakresu kadr czy płac. Niejednokrotnie korzystanie z ww. platform internetowych, systemów elektronicznych, aplikacji jest obowiązkiem pracownika określonym poprzez wewnętrzne regulacje jednostki, np. w regulaminie pracy, umowie o pracę, umowie zlecenia, zarządzeniu, itp.

Można zatem uznać, że w opisanej we wniosku sytuacji obowiązek ten spełniony zostanie w sposób prawidłowy. Przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób przekazania podatnikom po wyrażeniu przez nich zgody na otrzymanie w formie elektronicznej informacji – PIT-11 sporządzonej w formie nieedytowalnego pliku w wersji PDF, podpisanego za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tzw. Bezpiecznego podpisu elektronicznego) przez umocowanego w tym celu Wykonawcę – co wynika z treści wniosku oraz poinformowanie e-mailem lub SMS-em o wgraniu informacji PIT-11 na platformie/portalu i możliwości jej pobrania – zapewni Wnioskodawcy świadomość ich otrzymania przez pracowników. Potwierdzeniem tego faktu będzie możliwość wygenerowania raportu wskazującego kiedy zamieszczono PIT-11 dla danego pracownika na portalu i kiedy informacja w tym zakresie została przekazana pracownikowi. Wnioskodawca będzie więc dysponował dowodem skutecznego przekazania informacji podatnikowi. Z powyższego wynika, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako płatnik będzie realizował obowiązek przekazania pracownikom rocznego obliczenia podatku.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że zamieszczenie przez Wykonawcę, działającego w imieniu Spółki, PIT-11 na platformie/portalu i powiadomienie o tym pracownika przed końcem lutego następnego roku (po roku którego PIT-11 dotyczy) poprzez przesłanie informacji o wgraniu PIT-11 na platformę SMS-em lub e-mailem na wskazany przez pracownika numer telefonu/adres poczty elektronicznej, wypełni ciążące na Spółce obowiązki płatnika wynikające z art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.