INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2021 r. (data wpływu 30 stycznia 2021 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2021 r. (data wpływu 16 lutego 2021 r.) oraz pismem z dnia 22 marca 2020 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności nieodpłatnego przekazania mieszkań na rzecz wspólników – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności nieodpłatnego przekazania mieszkań na rzecz wspólników.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2021 r. (data wpływu 16 lutego 2021 r.) o dokument pełnomocnictwa szczególnego oraz dowód uiszczenia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz pismem z dnia 22 marca 2020 r. (data wpływu) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Spółka (dalej określana jako Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w branży deweloperskiej, zajmuje się budową oraz sprzedażą mieszkań. Wspólnikami Wnioskodawcy są dwie osoby fizyczne (komandytariusze) oraz sp. z o. o. (komplementariusz). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży deweloperskiej, zajmuje się budową oraz sprzedażą mieszkań. Aktualnie Wnioskodawca realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Większość mieszkań w tej inwestycji zostanie przeznaczona do sprzedaży.

Wspólnicy Wnioskodawcy rozważają możliwość wycofania dwóch mieszkań z majątku Wnioskodawcy do ich własnych majątków. Z prawnego punktu widzenia wycofanie mieszkań byłoby poprzedzone uchwałą wspólników i miałoby miejsce poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umowy nienazwanej polegającej na przeniesieniu udziałów we własności mieszkań z Wnioskodawcy na wspólników. Wycofanie mieszkań nie wiązałoby się z żadną odpłatnością od wspólników na rzecz Wnioskodawcy. Wycofanie mieszkań nie wiązałoby się z wypłatą zysku dla wspólników, zmniejszeniem wkładu wspólników, wystąpieniem wspólników lub likwidacją Wnioskodawcy. Nieodpłatne wycofanie mieszkań będzie miało miejsce w ramach pierwszego zasiedlenia albo przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia tych mieszkań. W trakcie realizacji inwestycji deweloperskiej Wnioskodawca ponosił koszty związane z wytworzeniem (wybudowaniem) mieszkań, takie jak np. koszty zakupu gruntu, koszty projektu, koszty usług budowlanych.

Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z tymi kosztami.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług Wnioskodawca wyjaśnia, że przekaże mieszkania na cele osobiste wspólników spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku nieodpłatnego wycofania mieszkań z majątku Wnioskodawcy do majątków wspólników podstawą opodatkowania podatkiem VAT dla nieodpłatnej dostawy towarów będzie poniesiony przez Wnioskodawcę koszt wytworzenia tych mieszkań?

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady opodatkowania podatkiem VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej w skrócie u.p.t.u.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem VAT podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…)”. Na podstawie art. 2 pkt 6 u.p.t.u. przez towary rozumie się „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 2 u.p.t.u. „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”. Na podstawie przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że nieodpłatne wycofanie mieszkań z majątku Wnioskodawcy do majątków wspólników będzie stanowiło nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Konieczne będzie zatem ustalenie dla niej podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 u.p.t.u., „W przypadku dostawy towarów, o której mowaw art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów”. Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 u.p.t.u., „W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu”. Zdaniem Wnioskodawcy podstawą opodatkowania w przypadku nieodpłatnego wycofania mieszkań z majątku Wnioskodawcy do majątków wspólników będzie koszt wytworzenia tych mieszkań poniesiony przez Wnioskodawcę. Należy wskazać, że podstawą opodatkowania nie będzie cena nabycia tych mieszkań, ponieważ nie zostały one nabyte przez Wnioskodawcę, lecz zostały wytworzone (wybudowane) przez Wnioskodawcę. Należy również wskazać, że podstawą opodatkowania nie będzie wartość rynkowa tych mieszkań, ponieważ w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów przepisy u.p.t.u. nie przewidują określania podstawy opodatkowania w wysokości wartości rynkowej. Reasumując: w przypadku nieodpłatnego wycofania mieszkań z majątku Wnioskodawcy do majątków wspólników podstawą opodatkowania podatkiem VAT dla nieodpłatnej dostawy towarów będzie poniesiony przez Wnioskodawcę koszt wytworzenia tych mieszkań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą tych towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy jest także, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży deweloperskiej, zajmuje się budową oraz sprzedażą mieszkań. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Większość mieszkań w tej inwestycji zostanie przeznaczona do sprzedaży. Wspólnicy Wnioskodawcy rozważają możliwość wycofania dwóch mieszkań z majątku Wnioskodawcy do ich własnych majątków. Wycofanie mieszkań nie wiązałoby się z żadną odpłatnością od wspólników na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca przekaże mieszkania na cele osobiste wspólników spółki. Wnioskodawca ponosił koszty związane z wytworzeniem (wybudowaniem) mieszkań, takie jak np. koszty zakupu gruntu, koszty projektu, koszty usług budowlanych. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z tymi kosztami.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą podstawy opodatkowania dla czynności nieodpłatnego przekazania mieszkań na rzecz wspólników.

Aby rozstrzygnąć wątpliwości Wnioskodawcy należy rozpatrzyć czy w niniejszej sprawie ww. czynność nieodpłatnego przekazania mieszkań na rzecz wspólników będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionej wyżej analizy przepisów podatkowych, aby nieodpłatne przekazanie towarów – w świetle powołanego art. 7 ust. 2 ustawy – podlegało opodatkowaniu VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • nieodpłatne przekazanie dokonywane jest przez podatnika podatku VAT,
  • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
  • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru lub jego części składowych.

W rozpatrywanej sprawie wszystkie powyższe warunki będą spełnione. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioskodawca ponosił koszty związane z wytworzeniem (wybudowaniem) mieszkań i Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z tymi kosztami. W związku z powyższym wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste wspólników Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 2 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów.

Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku gdy ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów spełniająca warunki do zrównania jej z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru tj. w momencie jego przekazania. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru lecz skorygowana na dzień w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania przedmiotowego towaru. Zatem w omawianej sytuacji na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena jaką Wnioskodawca uzyskałby za wybudowane mieszkania w dniu ich nieodpłatnego przekazania wspólnikom spółki. Tym samym przy nieodpłatnym przekazaniu mieszkań na rzecz wspólników za podstawę opodatkowania Wnioskodawca powinien przyjąć cenę jaką uzyskałby za przedmiotowe mieszkania w dniu ich przekazania wspólnikom.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.