Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)UWAGA!
Broszura dotyczy zeznań rocznych składanych za 2016 r.


Osoby, które w roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.

Informacje ogólne o IKZE

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) od 1 stycznia 2012 r.

Kwota dokonywanych wpłat na IKZE i kwota odliczenia

Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu).
Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych.

Wpłaty na IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten nie jest określony w ustawie podatkowej, lecz wynika z odrębnych regulacji. W 2016 r. wynosił on 4.866 zł.

Sposób odliczenia

Wpłaty na IKZE odliczane są od:
 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym,
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:
 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-28
 • - a także w dołączonej do nich informacji PIT/O
 • w PIT-36L, do którego nie dołącza się PIT/O.

Zakończenie oszczędzania

  I. Wypłaty transferowe

  Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego między instytucjami prowadzącymi IKZE, wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego oraz wypłaty transferowe dokonane w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.

  II. Zwrot środków

  Kwoty uzyskane z tytułu zwrotu środków z IKZE stanowią przychód z innych źródeł, opodatkowany według skali podatkowej.
  Przychód z tytułu zwrotu z IKZE wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36.

  UWAGA!
  W przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKZE przez oszczędzającego, podatnik nie ma prawa do dokonywania dalszych odliczeń od dochodu.

  III. Wypłata środków

  Kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

  UWAGA!
  Jeżeli płatnik dokonał poboru 10% zryczałtowanego podatku, na podatniku nie ciążą żadne obowiązki tzn. nie wykazuje w zeznaniu podatkowym uzyskanych kwot.

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady

  1. Podatnik wpłacał w 2016 r. 250 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat wyniosła więc 3.000 zł. Dochód podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. wyniósł 60.000 zł. Dochód ten może pomniejszyć o całą kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 3.000 zł, ponieważ nie przekroczyły one limitu dopuszczalnych wpłat w 2016 r., tj. kwoty 4.866 zł.

  2. Podstawą rozliczenia ulgi związanej z wpłatami na IKZE stanowią dowody wpłat, tj. dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku, wskazujące w szczególności dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę. Dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Natomiast, jeśli pracodawca pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych podatnika na IKZE, aby skorzystać z przysługującego prawa do odliczenia podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że pracodawca był uprawniony do potrącania tych wpłat oraz wskazujące ich wysokość.

Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 pkt 2b, art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032),
 • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2180),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (MP z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 1268).


BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA


Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej
:
 • z telefonu stacjonarnego pod numer 801 055 055,
 • z telefonu komórkowego pod numer 22 330 03 30.