Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez nianię na podstawie umowy uaktywniającejUWAGA!
Broszura dotyczy zeznań rocznych składanych za 2016 r.


Na podstawie tzw. umowy uaktywniającej zawartej z rodzicem/rodzicami dziecka, niania sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Jest to umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych przez nianię

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy zaliczany jest do przychodów z innych źródeł.

UWAGA!
Rodzic dziecka nie pełni obowiązków płatnika z tytułu zawartej z nianią umowy, nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia ani też nie sporządza i nie przekazuje niani ani organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych, np. PIT-11.

Podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica między kwotą osiągniętego przychodu a kosztami jego uzyskania.

Do wynagrodzenia niani stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika (rodzica) lub opłacone przez podatnika (nianię) w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Istnieje także możliwość przyjęcia przez nianię kosztów uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych pod warunkiem, że będzie posiadała dowody potwierdzające poniesione koszty.

Co do zasady przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym. Niania może jednak podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (18%).

UWAGA!
Gdy niania odprowadzi w ciągu roku choć jedną zaliczkę na podatek, nie może zrezygnować z ich wpłacania do końca danego roku podatkowego.

Zaliczki na podatek niania wpłaca na rachunek urzędu skarbowego właściwego według jej miejsca zamieszkania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskała dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego.
Po zakończeniu roku podatkowego niania jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów PIT-36.

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady

  1. Składki społeczne i zdrowotne niani (z wyjątkiem składki na ubezpieczenie chorobowe) obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłaca ZUS. Składki są finansowane przez budżet państwa niezależnie od tego czy niania podlega ubezpieczeniu obowiązkowo czy dobrowolnie. Składki społeczne i zdrowotne opłacane ze środków ZUS nie podlegają odliczeniu.

  UWAGA!
  Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od wysokości wynagrodzenia, finansuje z własnych środków niania. Zatem, składka na ubezpieczenie chorobowe zawsze podlega odliczeniu od przychodu.

  2. Składki na ubezpieczenie, w części ustalonej od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, finansują niania i rodzic. Zatem składki pobrane przez rodzica z wynagrodzenia niani podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania.
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka ta ustalona od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pobierana jest przez płatnika składek (rodzica) i o tę część składki niania może zmniejszyć podatek, jednakże zmniejszenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

  3. Z tytułu uzyskiwania dochodów z umowy uaktywniającej niania nie otrzymuje PIT-11. W związku z tym, dla prawidłowego rozliczenia się niania powinna wykorzystać wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu i odprowadzonych przez płatnika składek (np. umowę zawartą między nianią a rodzicem, pokwitowania otrzymania pieniędzy, przelewy bankowe, przekazy pocztowe itp.).


Podstawa prawna:

 • art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20, art. 22 ust. 9 pkt 6, ust. 10, art. 44 ust. 1c-1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032).


BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA


Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej
:
 • z telefonu stacjonarnego pod numer 801 055 055,
 • z telefonu komórkowego pod numer 22 330 03 30.