Ulga internetowaUWAGA!
Broszura dotyczy zeznań rocznych składanych za 2016 r.


Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki.

Warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  1. ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet[1],

  2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
  3. posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  • rodzaj zakupionej usługi oraz
  • kwotę zapłaty,
  4. w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2015 rok,
  5. wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

UWAGA!
Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu.

UWAGA!
Limit nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

Sposób odliczenia

Ulga internetowa odliczana jest od:
 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

UWAGA!
Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:
 • PIT-37
 • PIT-36
 • PIT-28
oraz poprzez załącznik PIT/O.

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady

  1. W sytuacji, gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

  2. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

  3. Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy”, to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

  4. Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032.),
 • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2180).


BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA


Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej
:
 • z telefonu stacjonarnego pod numer 801 055 055,
 • z telefonu komórkowego pod numer 22 330 03 30.


[1] Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).