DKP1.8011.8.2019
z 26-03-2020 r.


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANIA OPINII ZABEZPIECZAJĄCEJA. ZWIĘZŁY OPIS CZYNNOŚCI


Na podstawie treści opinii zabezpieczającej z dnia 26 marca 2020 r. wydanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: "Szef KAS") w sprawie nr DKP1.8011.8.2019 informuje się, że:

  a) poddana pod opinię Czynność polega na przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

  b) uczestnikami Czynności są trzy spółki kapitałowe: Spółka Dominująca, Spółka Zależna oraz Spółka Celowa (założona w celu przeprowadzenia przekształcenia). Spółka Celowa po przekształceniu stanie się komplementariuszem i zostanie mniejszościowym wspólnikiem Spółki Zależnej poprzez nabycie od Spółki Dominującej jednego udziału Spółki Zależnej. Komandytariuszem i większościowym wspólnikiem Spółki Zależnej będzie Spółka Dominująca.

  c) w rezultacie wykonania Czynności zaistnieje możliwości obniżenia dochodu Spółki Zależnej poprzez możliwość rozliczenia strat osiągniętych w przeszłości przez Spółkę Dominującą.


B. WYJAŚNIENIE POWODÓW PODJĘTEGO ROZSTRZYGNIĘCIA

Aktualnie Spółka Zależna jest odrębnym podatnikiem w podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku przekształcenia utraci ten status, a przychody i koszty przez nią generowane będą przypisywane jej wspólnikom na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).
W szczególności istotną część przychodów i kosztów Spółki Zależnej będzie rozpoznawać Spółka Dominująca w swoim wyniku podatkowym. Mając na uwadze, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w przyszłości Spółka Zależna będzie osiągać nadwyżkę przychodów nad kosztami, możliwa jest sytuacja, w której nadwyżka, o której mowa powyżej, efektywnie będzie rozliczana ze stratą podatkową, która została osiągnięta przez Spółkę Dominującą w przeszłości. Niniejszy skutek podatkowy przekształcenia może więc stanowić potencjalną korzyść podatkową.

Wnioskodawcy podkreślili, iż możliwość rozliczenia nieprzedawnionych strat podatkowych z działalności operacyjnej Spółki poprzez ich alokację do przychodów Spółki Zależnej stanowi mechanizm przewidziany wprost w art. 5 ustawy o CIT i jednocześnie odzwierciedlenie, zasady transparentności podatkowej spółek osobowych.

W ocenie Szefa KAS, osiągnięcie wyżej opisanej korzyści podatkowej nie było jednak głównym lub jednym z głównych celów dokonania Czynności w takim zakresie, w jakim była ona przedmiotem opinii. Stanowisko Szefa KAS wynika z łącznej oceny wieloaspektowych, odniesionych do korzyści podatkowej, celów ekonomicznych wskazanych przez Wnioskodawców, do których należą:
  a) poprawa poziomu i struktury wyników finansowych Spółki Dominującej,
  b) zwiększenie poziomu kontroli nad Spółką Zależną,
  c) uzyskanie większej elastyczności w relacjach pomiędzy Spółką Dominującą a Spółką Zależną,
   - większa elastyczność w wypłacie zysków wypracowanych przez Spółkę Zależną,
   - większa elastyczność w zarządzaniu ryzykiem ponoszonym przez wspólnika,
   - większa elastyczność w wycofaniu wkładów do Spółki Zależnej,
  d) zachowanie odrębności organizacyjnej i finansowej Spółki Zależnej.

W opinii Szefa KAS cele ekonomiczne planowanej Czynności określone zostały racjonalnie, mieszczą się w ogólnych ramach, w jakich działają inni uczestnicy rynku oraz są dostosowane do specyfiki branży w której funkcjonują podmioty przedstawione we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.

Kolejnym elementem, wskazującym iż osiągnięcie korzyści podatkowej nie było głównym lub jednym z głównych celów dokonania Czynności wskazuje wartość prognozowanej korzyści ekonomicznej w latach 2021 – 2023, jak bowiem wynika z wyliczeń przedstawionych przez Wnioskodawców wartość korzyści ekonomicznej prawie trzykrotnie przewyższy wartość korzyści podatkowej (liczonej jako nadwyżkę, przychodów nad kosztami spółki Zależnej, rozliczanej ze stratą podatkową wygenerowaną przez Spółkę Dominującą). Zgodnie z symulacją przedstawioną przez Wnioskodawców ujęcie wyniku finansowego Spółki Zależnej w wyniku Spółki Dominującej będzie miało pozytywny wpływ na zysk netto tej spółki po planowanym przekształceniu o prawie 30%.

Ponadto, poza opisaną wyżej korzyścią podatkową, Wnioskodawcy przedstawili także inne skutki podatkowe Czynności objętej wnioskiem, tj.:
  - powstanie zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - zwolnienie od opodatkowania zysków niepodzielonych oraz zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy na moment przekształcenia Spółki Zależnej w spółkę osobową,
  - powstanie opodatkowania w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością za granicą (zakłady zagraniczne w innych krajach UE),
  - brak podwójnego opodatkowania zysków na poziomie Spółki Zależnej oraz wspólników.

Jednocześnie Wnioskodawcy podkreślili, że sztuczność sposobu działania nie ma zastosowania do planowanych czynności w ramach przekształcenia, które ma prowadzić do osiągnięcia założonych celów gospodarczych. Przy wyborze takiego rozwiązania Wnioskodawcy kierowali się uzasadnionymi przyczynami ekonomicznymi, a planowane przekształcenie:
  - nie charakteryzuje się zawiłością,
  - w planowane czynności nie są zaangażowane podmioty pośredniczące,
  - nie składa się z szeregu niezależnych czynności,
  - jest niezbędne dla osiągnięcia określonych celów i bezpośrednio prowadzi do ich realizacji,
  - prowadzi także do negatywnych dla Wnioskodawców konsekwencji na gruncie prawa podatkowego (np. powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych),
  - daje korzyści ekonomiczne, a korzyść podatkowa stanowi jedynie skutek uboczny.

W tym aspekcie Szef KAS, wziął również pod uwagę, że planowana czynność stanowi element konsekwentnie wdrażanej w grupie (do której należą spółki objęte wnioskiem) koncepcji spółek komandytowych, której podstawowym celem jest zapewnienie efektywności finansowej i organizacyjnej grupy, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek zależnych w formie spółek osobowych.

Dane okoliczności, racjonalnie uzasadniające przedsięwzięcie Czynności ze względów ekonomicznych, wskazują, że zidentyfikowana korzyść podatkowa nie pozostaje w sprzeczności z celem lub przedmiotem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Skoro przedstawione do oceny cele ekonomiczne Czynności zostały uznane za takie, które nie przemawiają za tym aby osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów dokonania Czynności to przyjąć należało, że poddany pod ocenę sposób działania ma w głównej mierze charakter uzasadniony celami ekonomicznymi i nie jest sztuczny.

Analizując okoliczności, w jakich podjęta została decyzja o przeprowadzeniu planowanej Czynności, Szef KAS miał również na uwadze, iż przekształcenie Spółki Zależnej w spółkę komandytową w znaczący sposób uprości zarządzanie wszelkimi bieżącymi procesami. Zmiany w tym zakresie ograniczą związane formalności oraz potencjalne koszty. Powinno to pozwolić na lepsze reagowanie na sygnały płynące i efektywniejsze wykorzystanie wypracowanych zysków. Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej umożliwi Spółce Dominującej zdecydowanie większą elastyczność w relacjach ze Spółką Zależną.

Reasumując, czynność poddana pod opinię nie spełnia ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. W ocenie Szefa KAS, pomimo możliwości osiągnięcia - dzięki wykonaniu Czynności poddanej pod opinię - korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. dalej: "Op.") można przyjąć, że w danych okolicznościach sprawy:
  1) osiągnięcie korzyści podatkowej nie było głównym lub jednym z głównych celów dokonania Czynności,

  2) opisana korzyść podatkowa nie pozostaje w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu,

  3) sposób dokonania Czynności nie był sztuczny, a zatem mógłby być zastosowany przez podmiot działający rozsądnie, kierujący się celami zgodnymi z prawem, który zastosowałby przedstawiony sposób działania – w dominującej mierze – z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

W konsekwencji przyjąć należało, że do przedstawionej przez Wnioskodawców korzyści podatkowej, wynikającej z przedstawionej we wniosku Czynności, nie znajdzie zastosowania art. 119a Op. i w związku z tym, stosownie do treści art. 119y § 1 tej ustawy wydano opinię zabezpieczającą.